เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ  กรมการปกครอง 2557 --]

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ธกส. ครูผู้ช่วย ตำรวจ เอกสารคู่มือเตรียมสอบ -> แนวข้อสอบ อบต.อบจ.และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ  กรมการปกครอง 2557 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

ผู้มาเยือน 2012-05-18 13:34

แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ  กรมการปกครอง 2557

เปิดสอบ แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ  กรมการปกครอง 2557

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ  ใหม่ล่าสุด 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัตราชการ

- การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
- แนวข้อสอบสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ของไทยและต่างประเทศ

- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

ชุดที่ 2 รวมแนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบปลัดอำเภอ

- ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

- เตรียมสอบปลัดอำเภอ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551
- แนวทางการเตรียมสอบปลัดอำเภอ

- แนะแนวการสอบปลัดอำเภอ

- รวบรวม ถาม-ตอบ  เกี่ยวกับข้อสอบปลัดอำเภอ

ชุดที่ 3 กฎหมายทั่วไป

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง


ชุด 4 ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
 -โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
- หน้าที่และอำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- แนวข้อสอบการปกครองท้องที่
- แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร
- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 
- แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน

- แนวข้อสอบ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การพนัน

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ สถานบริการ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม  
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- แนวข้อสอบบังคับ มท ประนอมข้อพิพาท


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ  กรมการปกครอง 2557 --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.081251 second(s),query:1 Gzip enabled