เวอร์ชันเต็ม: [-- ป.วิอาญา (เต็ม) --]

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ธกส. ครูผู้ช่วย ตำรวจ เอกสารคู่มือเตรียมสอบ -> คู่มือเตรียมสอบตำรวจ -> ป.วิอาญา (เต็ม) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

chatchai1 2011-05-07 21:35

ป.วิอาญา (เต็ม)

1.คู่ความหมายถึงข้อใด
ก. พนักงานอัยการฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยฝ่ายหนึ่ง ข.โจทย์ฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยฝ่ายหนึ่ง
ค.พนักงานสอบสวนฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ต้องหาฝ่ายหนึ่ง
ง.พนักงานสอบสวน,อัยการฝ่ายหนึ่ง กับ จำเลยฝ่ายหนึ่ง
2. การฟ้องคดีอาญาการณีใดที่ศาลตรวจคำฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง แล้วฟ้องใหม่ไม่ได้
ก.คำฟ้องที่ไม่มีลายมือชื่อโจทย์ และผู้เรียง
ข.คำฟ้องที่ไม่ได้ระบุมาตราในกฎหมายซึงบัญญัติว่าเป็นความผิด
ค.คำฟ้องที่บรรยายไม่ชัดแจ้งและเคลือบคลุม
ง.คำฟ้องที่ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่กระทำผิด
3.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการออกหมายจับ
ก.เพื่อพบและยึดอาวุธปืนที่ใช้ยิงคนตาย
ข.เพื่อพบและช่วยเหลือเก็กที่ถูกขังไว้โดยมิชอบ
ค.เพื่อพบบุคคลที่มีหมายจับ
ง.ถูกทุกข้อ
4.ข้อใด[url]ไม่ใช่[/url]เหตุให้คู่ความขอโอนคดี
ก.ลักษณะของควมผิด ข.ความสะดวกในการพิจารณา
ค.ฐานนะของจำเลย ง.ความรู้สึกของประชาชน
5.สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ใช่หมายอาญาตาม ป.วิอาญา
ก.หมายจับ ข.หมายขัง ค.หมายตวบคุม ง.หมายปล่อย
6.ในคดีที่พนักงารอัยการฟ้องคดีอาญาและเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสีหหาย คดีอาญาข้อใดที่พนักงานอัยการไม่มีสิทธิเรียกแทนได้
ก.เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ปอ.ม.147 ข.ยักยอกทรัพย์ ปอ.ม.352
ค.ทำให้เสียทรัพย์ ปอ.ม.358 ง.ปล้นทรัพย์ ปอ.ม 340
7.ผู้ชี้ขาดการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในเขต กทม. คือผู้ใด.
ก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพ ข.ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
ค.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ง.รอง ผบ.ตร.
8.นายสมแจ้งกับตำรวจสายตรวจว่าเห็นนาย ง.ลักทรัพย์จากบ้านของนายสอง แล้วหลบอยู่ในบ้านของนาย ง.เองและขอให้ช่วยจับกุม ข้อใดเป็นอำนาจของตำรวจสายตรวจที่พึงกระทำได้
ก.ตำรวจสามารถจับได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า
ข.ตำรวจจะต้องไปขอหมายค้นและหมายจับต่อศาล
ค.ตำรวจต้องขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจออกหมายจับ
ง.ตำรวจสามาถจับได้เพราะมีพฤติการณ์จะหลบหนี
9.ความผิดที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักร เมือมีกรณีจำเป็นระหว่างรอคำสั่งจากอัยการสูงสุดมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ พนักงานสอบสวนใดไม่มีอำนาจสอบสวน
ก.พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหามีที่อยู่ในเขตอำนาจ
ข.พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับอยู่ในเขตอำนาจ
ค.พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นได้ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหา
ง.พนักงานสอบสวนซึ่งบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหา
10.นายยงยุทธ ออกเช็คให้นายแดงที่กรุงเทพมหานคร แต่เป็นเช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย นายแดงนำเช็ตเข้าบัญชีเพื่อเรยกเก็บเงินที่ จ.สมุทรปราการ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค น่ายแดงจะค้อง [url]ยื่นฟ้อง[/url]นายยงยุทธ ที่ศาลใด.
ก.ศาลอาญา ข.ศาลจังหวัดเชียงราย ค.ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ง.ถูกทั้งข้อ ข.และ ค
11. ร้อยตำรวจเอกบุญเสริม รอ สวป.เดินทางไปจับคนร้ายตามหมายจับที่ จ.นครศรีธรรมาช ในวันที่ 29 ก.พ.2551 และนำตัวมาถึงที่ทำการพนักงานสอบสวน เวลา 08.00 น.ของวันที่ 1 มี.ค.2551 พนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปส่งศาลภายในวันและเวลาใด.
ก.ก่อนเวลา08.00 น. ของวันที่ 2 มี.ค.2551
ข.ก่อนเวลา 08.00 น.ของวันที่ 3 มี.ค.2551
ค.ก่อนเวลา 08.00 น.ของวันที่ 4 มี.ค.2551
ง.ก่อนเวลา 08.00 น.ของวันที่ 5 มี.ค.2551
12.ข้อใดมิใช่การตายโดยผิดธรรมชาติ
ก.ฆ่าตัวตาย ข.ถูกผู้อื่นทำให้ตาย ค.ถูกสัตว์ทำร้าย ง.ฆ่าตัวตาย
13.ข้อใหมิใช่เหตุที่ใช้วินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ก.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ ข.เชื่อถือผู้ร้องประกันได้เพียงใด
ค.ฐานะของผู้ต้องหาหรือจำเลย ง.ความหนักเบาแห่งข้อหา
14.ผู้มีอำนาจออกหมายอาญาคือผู้ใด
ก.พนักงานสอบสวน ข.พนักงานอัยการ
ค.ศาล ง.ถูกทุกข้อ
15.สถานที่ใดไม่จำต้องระบุไว้ในหมายค้น
ก.วัน เดือน ปี ทีออกหมาย ข.สถานที่ออกหมาย
ต.สถานที่จะค้น ง.ลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ขอหมายค้น
16.กรณีใดที่ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจทำแทนผู้เสียหาย
ก.ถอนฟ้องคดีอาญา ข.ถอนคำร้องทุกข์
ค.ถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ง.ยอมความในความผิดต่อส่วนตัว
16.ข้อใดมิใช่กรณีที่ทำให้สิทธิการนำคดีอาญาของโจทย์มาฟ้องต่อศาลระงับ
ก.เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
ข.เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังกระทำผิดยกเลิกความผิดนั้น
ค.เมื่อมีกฎหมายยกเว้นความผิดขณะกระทำผิด
ง.เมื่อมีคำพิพากษาเสรฺจเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
17.นางขาวถูกนาย ดำ กระทำอนาจาร จึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อมานางขาวหัวใจวายเสียชีวิต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.คดีระงับเนื่องจากผู้เสียหายเสียชีวิต
ข.ญาติของนางขาวดำนำคดีไปฟ้องต่อศาลได้
ค.พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนต่อสรุปสำนวนส่งอัยการ
ง.นายดำสามารถชดใช้ต่ายเสียหายแก่ญาตินางนำเพื่อให้ญาตินางดำถอนคำร้อทุกข์ได้
18.เด็กหญิง ก.ได้หายไปจากบ้านเขต สน.หัวหมาก มารดาของ ด.ญ.ก.ได้แจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.หัวหมาก ต่อมาชุดสืบสวนของ สน.พระโขนงได้พบศพของ ด.ญ.ก.ที่เขต สน.คลองตัน พนักงานท้องที่ใดบ้างมีอำนาจสอบสวน
ก.สน.หัวหมาก ข.สน.คลองตัน ค.สน.พระโขนง ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข
19.สำนวนการชันสูตรศพพลิกศพในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระทำผิดอาญา จะต้องส่งให้กับใคร
ก.ผู้บังคับการ ข.อัยการ ต.ผู้ว่าราชการ ง. ผู้บัญชาการ
20.นายเก่ง ถูกนายช้างทำร้ายร่างกายได้บาดเจ็บสาหัส และหมดค่ารักษาไป 30,000 บาท จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ พงส.ๆ ส่งสำนวนให้อัยการ ต่อมานายเก่ง
ได้ยื่นคำร้องขอให้อัยการเรียกเงินที่ใช้ในการรักษาให้นายเก่งด้วย ต่อไปนี้ข้อใดผิด
ก.พนักงานอัยการสามารถเรียกต่ารักษาพยาลได้เพราะเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
ข.นายเก่งสามารถฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลเองได้
ค.อัยการไม่สามารถเรียกเนค่ารักษาพยาบาลให้นายเก่งได้
ง.ไม่มีข้อใดถูก

เฉลยแบบทดสอบ ป.วิ
ข้อ 1 ข ข้อ. 2 ง ข้อ. 3 ง ข้อ. 4 ค ข้อ. 5 ค ข้อ. 6 ค ข้อ. 7 ง ข้อ. 8 ข
ข้อ 9 ก ข้อ.10 ข ข้อ.11 ข ข้อ. ข้อ.13 ค ข้อ.14 ค ข้อ.15 ง ข้อ.16 ข
ข้อ.16 ค ข้อ.17 ค ข้อ.18 ง ข้อ.19 ค ข้อ.20 ก
หมายเหตุ เป็นแบบทดสอบของ อ.เทพธวัธ
สำหรับข้อ 12 พิมพ์ตกไปที่จริงข้อ ง.เป็นหัวใจวายตาย ไม่มีเฉลย ข้อ 16 มี 2 ข้อ เรียงกันตามเฉลย
สำหรับข้อ 10 ได้สอบถามเจ้าของแบบทดสอบแล้วแจ้งว่ หากผู้เสียหายฟ้องเองต้องฟ้องที่ศาล จ.เชียงราย เพราะเป็นสถานที่เกิดเหตุ แต่หากผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ต้อ พงส.และอัยการฟ้อง จะมีจ.สมุทรประการ เกี่ยวด้วย

กฏหมายลักษณะพยาน
1.ในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง เจ้าพนักงานตำรวจได้รับรายงานว่า นายวันมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติด จึงขอหมายค้นจากศาล เจ้าพนักงานตำรวจนำหมายค้นไปค้นบ้านนายวัน ปรากฏว่าพบยาบ้าจำนวน 100 เม็ด อยู่ในตู้กับข้าวภายในบ้านของนายวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการจับกุมต้วนายวันข้อหามียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายแจ้งสิทธิตาม ม.83,84 นายวันรับว่ายบ้าเป็นของตน และรับว่าเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดจริง เจ้าหน้ที่ตำรวจจึงได้บันทึกคำให้การของนายวันไว้ในบันทึกการจับกุมและยึดยาบ้าไว้เป็นของกลาง ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายวันต่อศาลในความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายในชั้นพิจารณาพนักงานอัยการอ้างส่งบันทึกคำให้การชั้นจับกุมและยาบ้าจำนวน 100 เม็ด เป็นพยานหลักฐานต่อศาลดังนี้ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานเพื่อพิส฿จน์ความผิดของนายวันได้หรือไม่
ก.ศาลรับฟังบันทึกตำให้การชั้นจับกุมและยาบ้าจำนวน 100 เม็ด เป็นพยานหลักฐานได้
ข.ศาลรับฟังบันทึกตำให้การชั้นจับกุมและยาบ้าจำนวน 100 เม็ด เป็นพยานหลักฐานไม่ได้
ค.ศาลรับฟังยาบ้าจำนวน 100 เม็ด เป็นพยานหลักฐานได้เพราะเป็นพยานวัตถุ
ง.ศาลรับฟังยาบ้าจำนวน 100 เม็ด เป็นพยานหลักฐานไม่ได้และรับฟังถ้อยคำรับในชั้นจับกุมไม่ได้พราะเป็นถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำผิด
2.คดีอาญาเรื่องหยึ่ง หลังจากศาลสืบพยานโจทก์จำเลยเสร์จสิ้นและนัดฟังคำพิพากษาแล้ว ศาลได้มีคำสั้งให้โจทก์ส่งบันทึกคำให้การที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนแก่ศาลเพื่อประกอบการวินืจฉัยคดี โจทก์คัดค้านว่าศาลไม่มีอำนาจสั่ง ส่วนจำเลยคัดค้านว่าศาลรับฟังบันทึกคำให้การพยานดังกล่าวไม่ได้ เพราะไม่ได้สืบพยานโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย ดังนี้ข่อใดถูก
ก.ข้อคัดค้านของโจทก์ฟังขึ้น เพราะศาลมีอำนาจเรียกสำนวนการสอบสวนจากโจทก์เท่านั้น
ข.ข้อคัดค้านของโจทก์ฟังไม่ขึ้น เพราะศาลมีอำนาจสั่งได้ตามกฎหมาย
ค.ข้อคัดค้านของจำเลยฟังขึ้น เพราะสืบพยานหลักฐานต้องกระทำต่อหน้าจำเลย
ง.ข้อคัดค้านของจำเลยฟังไม่ขึ้น พยานหลักฐานต้องมาจากการนำสืบขอโจทกฺเท่านั้น
3.คดีอาญาเรื่องหนึ่ง ศาลอนุญาตให้โจทก์นำสืบพยานปาก ด.ญ.เขียว อายุ 13 ปี โดยศาลให้คู่ความถามพยานปากนี้ผ่านนางแดงนักสังคมสงเคราะห์ แต่ศาลมิได้จัดให้ ด.ญ.เขียว และ นางแดง สาบานตน ก่อนเบิกความต่อศาล ดังนี้ศาลจะรับฟังคำเบิกความของ ด.ญ.เขียว ได้หรือไม่
ก.รับฟังคำเบิกความของ ด.ญ.เขียว ไม่ได้ เนื่องจาก ไม่ได้สาบานตนก่อนเบิกความ
ข. รับฟังคำเบิกความของ ด.ญ.เขียว ไม่ได้ เนื่องจากนางแดง ไม่ได้สาบานตนก่อนเบิกความ
ค.รับฟังคำเบิกความของ ด.ญ.เขียว ได้ เนื่องจากไม่มีกฏหมายห้ามไว้
ง.ไม่มัข้อใดถูก
4.ข้อใดถูก
ก.คำเบิกความของผู้ร่วมกระทำผิดที่พนักงานสอบสวนกันไว้เป็นพยาน ต้องหามมิให้รับฟังเป็ฯพยานหลักฐาน
ข.พนักงานอัยการจะขอสืบนายแดงประจักษ์พยานซึ่งป่วยเป็นเอดส์ ก่อนฟ้องศาลไม่ได้
ค.สำเนาโพยสลากกืนรวบต้องหามรับฟังเป็นพยานหลักฐาน เนื่องจาเป๋นสำเนาเอกสาร
ง.พนักงานอัยการจะนำสืบพยานบุคคลที่ไม่เคยให้การในชั้นสอบสวนไม่ได้
5.ขิอใดถูกต้อง
ก.ศาลใช้ดุลพินิจฟังคำให้การชั้นสอบสวนผู้เสียหายได้ หากโจทก์มีเหตุจำเป็นไม่สามารถนำตัวผู้เสียหายมาเบิกความได้
ข.พยานโจทก์เบิกความต่อศาลแล้ว หากโจทก์ประสงค์จะขอสืบพยานปากดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โจทก์ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีระบุพยาน
ค.ก่อนพิพากษาคดี ศาลมีอำนาจเรียกพยานโจทก์มาสืบเพิ่มเติมเองได้อีก 2 ปาก
ง.ถูกทุกข้อ
6.พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสฯต้องรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน ซึ่งระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ แต่ปรากฎว่าในวันดังกล่าวผู้เสียหายเดิอนทางมาแถลงต่อศาลว่าบาดแผลรักษา 5 วันหาย โจทก์แถลงขอสืบพยานแต่ศาลเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย แล้วพิพากษาลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ดังนี้คำพิพากษาของศาลถูกต้องหรือไม่
ก.ชอบด้วยกฏหมาย เพราะศาลมิได้พิพากษาเกินคำขอ เนื่องจากความผิดฐานทำร้ายร่างกายผ฿อื่นเป็เหตุให้ได้รับอัตรายแก่กาย รวมอยู่ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
ข.ชอบด้วยกฏหมาย เพราะศาลมีอำนาจสั่งงดสืบพยานได้ หากเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสืบพยานหลักฐานต่อไป
ค.ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะโจทก์มีภาระการพิสูจน์คามผิดจำเลย
ง.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะคดีต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพของจำเลย เนื่องจากมัอัตราโทษจำคุกอย่างตำเกิน 5 ปี
7.ข้อใดถ๔ก
ก.โจทก์อ้างส่งทะเบียนประวัติอาญากรของจำเลยเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการกำหนดโทษของจำเลยไม่ได้
ข.ศาลรับฟังรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติประกอบการใช้ดุลพินิจการกำหนดโทษของจำเลยไม่ได้
ค.คดีความผิดต่อส่วนตัว หากจำเลยอ้างส่งหนังสือสัญญายอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยต่อศาล โจทก์มีหน้าที่นำพยานมาสืบหักล้าง หากไม่นำสืบพยานศาลต้องจำหน่ายคดี
ง.คดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น หากจำเลยให้การยอมรับว่าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริง แต่เป็นการป้องกันตัว จำเลยมีภาระในการพิสูจน์ เนื่องจากจำเลยรับว่าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแล้ว
8.ในกรณีใดที่พยานไม่ต้องสาบานตน
ก.เด็กอายุ 14 ปี
ข.นักบวชศาสนาคริส
ค.ได้รับอนุญาตจากศาล
ง.ไม่มีข้อถูก
เฉลย ลักษณะพยาน
ข้อ 1 ค ข้อ 2 ข ข้อ 3 ค ข้อ 4 ค ข้อ 5 ง ข้อ 6 ค ข้อ 7 ค ข้อ 8 ก
ที่มา แบบทดสอบ อ.เทพธวัธ

แก้ไข
ข้อ 3 ป.วิ เป็นหมายค้น
คำว่าฐานะ เท่าที่สอบถาม เป็นฐานะทางสังคม
ข้อ 4 ป.วิ ตอบ เพื่อควมสะดวกในการพิจารณาคดีเพราะตาม ม. 26 ไม่ได้บัญญัติข้อความนี้ไว้ตอบตามตัวบท เพราะหากคู้ความไม่ยื่นเรื่องเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคดี เหตุนี้ก็ยังไม่เป็นเหตุผลอย่างอื่น แต่ถ้าหากคู่ความยื่นเรื่องเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคดี ก็จะเป็นเหตุผลอย่างอื่น
ข้อ 9 ตอบตามตัวบท ม.20 (1),(2) ข้อ ค และ ง รวมอยู่ใน ม.20 (2) ข้อ ก.กฏหมายไม่ได้บัญญัติไว้
..........

pibpo 2011-05-14 19:29
ขอบคุณครับ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ป.วิอาญา (เต็ม) --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.158422 second(s),query:2 Gzip enabled