เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งครูผู้ช่วย --]

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ธกส. ครูผู้ช่วย ตำรวจ เอกสารคู่มือเตรียมสอบ -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> แนวข้อสอบ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งครูผู้ช่วย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-04-01 15:23

แนวข้อสอบ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งครูผู้ช่วย


ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ตำแหน่ง ครูกรุงเทพมหานคร (ภาค ข. เน้นหลักกฎหมายที่สำคัญ)

หลักสูตรการสอบ

หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

(อนุโลมตามหลักสูตรของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว21 ลงวันที่ 29 พ.ย.48 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550)
-----------------------------


ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม350 คะแนน) ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
1.5.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
1.5.3 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.5.5 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
1.5.6 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.5.7 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และที่ ก.ก. กำหนด
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคคำศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
3.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
3.1.1 หลักการศึกษา
3.1.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3.1.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
3.1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบโดยการ สอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ข. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 เจตคติต่อวิชาชีพ
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
1.4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย
1.5 ความเป็นพลเมืองดี
1.6 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
1.7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
1.9 การจัดการความรู้
1.10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2. ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการ สัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
2.2 บุคลิกภาพ
2.3 การมีปฏิภาณไหวพริบ
2.4 การมีปฏิสัมพันธ์

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.54 มีข้อสอบเก่ากว่า 3,000 ข้อ
เป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ที่ใช้ออกทั่วประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาที่จะออกดังนี้
    ความรู้ความสามารถทั่วไป
    สังคมคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
    นโยบายของรัฐทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
    กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
    กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
    กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
    หลักการศึกษา
    หลักสูตรและการพัฒนาพัฒนาสูตร
    การจัดกระบวนการเรียนรู้
    จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
    การวัดผลประเมินผลการศึกษา
    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
    เจตคติต่อวิชาชีพ
    จรรยาบรรณวิชาชีพ
    คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
    ความมีวินัยและการรักษาวินัย
    ความเป็นพลเมืองดี
    การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
    การทำงานร่วมกับผู้อื่น
    ความคิดสร้างสรรค์ต่อต่อวิชาชีพ
    การจัดการความรู้
    การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
084-4283086

salisa.ai 2011-04-07 17:02

salisa.ai 2011-04-07 17:04
มีแต่ทรานสคิป..ที่เป็นภาษาอังกฤษ..แต่เค้าต้องการแบบภาษาไทย
ไปขอทางมหาลัยแล้ว..ไม่มีต้องทำไงค่ะ

yanisaporn 2011-04-08 19:24
ดิฉันไปจ้างศูนย์แปลค่ะ แบบให้เขารับรองการแปลให้เลย ตอนนี้กำลังรอรับเอกสารค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งครูผู้ช่วย --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.611187 second(s),query:2 Gzip enabled