ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4501เข้าชม
  • 7ตอบกลับ

แนวข้อสอบสอบตำรวจหญิง  อก.2 วิชาคอมพิวเตอร์

 
jin
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ เมื่อเวลา(2011-04-01) —
1.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word
                ก. เป็นโปรแกรมที่มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยในการทำงาน ทำให้สะดวกขึ้น
ข. สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว
              ค. มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ในชุดโปรแกรม Microsoft Office 97
              ง. ไม่สามารถสร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเตอร์เนตได้
2.  โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ( Microsoft Words ) สามารถทำงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับงานประมวลคำอย่างไร
ก.  สามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด
                ข.  สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร
ค.  สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทัด
ง.  ถูกทุกข้อ
3.  
เป็นสัญลักษณ์หมายถึงข้อใด
              ก.  แถบเครื่องมือ ( Toolbar)
              ข.  แถบเมนู (Menu bar )
              ค.  สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งตัวแทรกข้อความ (Insertion point )
              ง.  ตัวชี้เมาส์ (Cursor)
4.  แถบเครื่องมือ (Toolbar) มีหน้าที่อะไร
              ก. เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่
                ข.  เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรม
                ค.  เป็นแถบที่แสดงสถานะการทำงานในขณะนั้นๆ
                ง.  เป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่ง ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะแทนคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ
5.  แถบหัวเรื่อง (Title bar) คือ
              ก.  เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่
                ข.  เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรม
                ค.  เป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่ง ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะแทนคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ
                ง.  เป็นแถบที่แสดงสถานะการทำงานในขณะนั้นๆ
6.  แถบเมนู (Menu bar ) คือ
              ก.  เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรม
                ข.  เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่
                ค.  เป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่ง ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะแทนคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ
                ง.  เป็นแถบที่แสดงสถานะการทำงานในขณะนั้นๆ
 

7.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.  การเลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็วทีละย่อหน้า โดยการกดปุ่ม
                ข.  ตัวแทรกข้อความ คือ สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของข้อความที่จะพิมพ์ลงไป
                ค.  การแทรกข้อความสามารถแทรกได้ทั้งการใช้ Mouse และ คีย์บอร์ด
                ง.  การพิมพ์ย่อหน้า ทำได้โดยการกดคีย์บอร์ด ปุ่ม Tab
8. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทำได้ตามขั้นตอนได้ตามข้อใด
ก.  มุมมอง = > แถบเครื่องมือ = > คลิกเลือกประเภทของเครื่องมือที่ต้องการ
                ข.  แถบเครื่องมือ = > คลิกเลือกประเภทของเครื่องมือที่ต้องการ
                ค.  มุมมอง = > มุมมองปกติ
                ง.  แฟ้ม = > คุณสมบัติ
9.  แถบเครื่องมือที่ใช้ในพิมพ์กล่องข้อความ คือแถบเครื่องมือชนิดใด
              ก.  แถบเครื่องมือรูปวาด
                ข.  แถบเครื่องมือรูปภาพ
                ค.  แถบเครื่องมือมาตรฐาน
                ง.  แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
10. การเปลี่ยนแถบเมณูภาษาไทย - อังกฤษ สามารถทำได้โดยการเลือก
                ก.  Office 97 Language Switcher
                ข.  settings
                ค.  run
                ง.  ไม่มีข้อถูก
11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
              ก.  การสั่งพิมพ์ สั่งได้โดยการคลิกสัญรูป
                ข.  การระบุหน้าของเอกสาร หน้าปัจจุบัน หมายถึง หน้าที่มีเคอร์เซอร์กำกับอยู่
                ค.  การระบุหน้าในการสั่งพิมพ์ หมายถึง บางหน้าตามที่ระบุ ไว้ข้างหลัง เช่น 3 - 5 ถ้าต้องการเอกสารหน้า 3 ถึงหน้า 5
                ง.  ถูกทุกข้อ
12.  สัญรูปที่ใช้ในการลบข้อความคือข้อใด
              ก. 
                ข. 
                ค. 
                ง. 
13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขอดูเอกสารก่อนพิมพ์
                ก.  การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เป็นการสั่งพิมพ์อีกวิธีหนึ่ง
                ข.  ก่อนการพิมพ์เอกสารควรดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ก่อนเพื่อตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง
                ค.  คลิกที่สัญรูป
                ง.  การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์คลิกคำสั่ง แฟ้ม => ตัวอย่างก่อนพิมพ์
14.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกแฟ้ม
                ก.  การระบุชื่อแฟ้มเอกสารควรมีความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร
                ข.  การบันทึกเอกสารชื่อเดิมสามารถทำได้โดยการเลือก แฟ้ม => บันทึก ได้เลย
                ค.  ส่วนขยายของแฟ้มจะระบุหรือไม่ก็ได้ ถ้าระบุต้องระบุเป็น .Doc ถ้าไม่ระบุโปรแกรม จะกำหนดให้เป็น .Doc
                ง.  การบันทึกแฟ้มสามารถบันทึกได้โดยการใช้สัญรูป
15.  สัญรูปที่ใช้ในการเปิดแฟ้มเอกสารใหม่คือข้อใด
                ก. 
                ข. 
                ค. 
                ง. 
16.  การคัดลอก (Copy ) ข้อความ จะต้องใช้ควบคู่กับคำสั่งใด
ก.  วาง
                ข.  สร้าง
                ค.  ตัด
                ง.  พิมพ์
17. จงเรียงลำดับขั้นตอนการการย้ายข้อความให้ถูกต้อง
1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการย้าย
2. คลิกคำสั่ง ตัด
3. คลิกคำสั่ง แก้ไข
4. คลิกในตำแหน่งซึ่งต้องการให้เป็นที่ตั้งของข้อความที่ต้องการย้าย
5. คลิกคำสั่ง แก้ไข
6. คลิกคำสั่ง วาง
ก.  4 - 3 - 2 - 1 -5 – 6
ข.  1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6
ค.  1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6
ง.  1 - 3 - 2 - 4 - 5 -6
18.  จงเรียงลำดับขั้นตอนการลบข้อความให้ถูกต้อง
1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการจะลบ
2. คลิกคำสั่ง ตัด
3. คลิกคำสั่ง แก้ไข
ก.  3 - 2 - 1
                ข.  1 - 3 - 2
                ค.  1 - 2 - 3
                ง.  2 - 3 -1
19.  จงเรียงลำดับการเปิดแฟ้มให้ถูกต้อง
                1. เปิด 2. แฟ้ม 3. เลือกเครื่องขับซึ่งเป็นที่อยู่ของแฟ้ม 4. กดปุ่มเปิด

ก.  1 - 4 - 2 - 3
                ข.  1 - 2 - 3 - 4
                ค.  4 - 3 - 2 - 1
                ง.  2 - 1 - 3 - 4
20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิมพ์ทับ - พิมพ์แทรก
                ก.  Microsoft Word อยู่ในสภาวะพิมพ์แทรกจะปรากฏ OVR ที่แถบสถานะ
                ข.  การสลับการทำงานระหว่างพิมพ์แทรกและพิมพ์ทับ ทำได้โดยกดคีย์บอร์ด ปุ่ม Insert
                ค.  เราสามารถสังเกตภาวะการพิมพ์ทับ - พิมพ์แทรกได้จาก
                ง.  Microsoft Word อยู่ในสภาวะพิมพ์ทับจะปรากฏ OVR ที่แถบสถานะ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการตำรวจหญิง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


jin
ขอแนวข้อสอบสายอำนวยการด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ  d_a_27@hotmail.co.th
Duck Supee
[attachment=271][attachment=271][attachment=271]
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-18
สอบตำรวจหญิง  อก.2
ขอแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดของ ตำรวจสายอำนวยการ หน่อยเจ้าค่ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-19
เปิดสอบเมื่อไรค่ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-19
ขอแนวข้อสอบตำรวจ สายอก.หน่อยค่ะ ปีนี้จะไปสมัครสอบตำรวจค่ะ kazuki_love@hotmail.com
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-30
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้