ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3628เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบพรบ.เทศบาล อบจ. อบต.

 
ข้อสอบ  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)
1.  การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล  ต้องตราเป็น
ก.  พระราชกฤษฎีกา ข.  พระราชกำหนด
ค.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ง.  ข้อ  ก. หรือ  ค.
2.  เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  หนึ่งหมื่นคน ข.  สองหมื่นคน
ค.  สองหมื่นห้าพันคน ง.  สามหมื่นคน
3.  เทศบาลแบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.  2 ข.  3
ค.  4 ง.  5
4.  เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  หนึ่งหมื่นคน ข.  สองหมื่นคน
ค.  สี่หมื่นคน ง.  ห้าหมื่นคน
5.  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระทำโดย
ก.  พระราชกฤษฎีกา ข.  พระราชบัญญัติ
ค.  พระราชกำหนด ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
6.  องค์การเทศบาลประกอบด้วย
ก.  สภาเทศบาล ข.  นายกเทศมนตรี
ค.  คณะเทศมนตรี ง.  ข้อ  ก.  และ  ข.
7.  สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  2 ข.  3
ค.  4 ง.  6
8.  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมไม่เกินกี่สมัย
ก.  3  สมัย ข.  4  สมัย
ค.  5  สมัย ง.  6  สมัย
9.   ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา  และรองประธานสภา
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.  นายอำเภอ
ค.  นายกเทศมนตรี ง.  ประกาศจังหวัด
10.  การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วัน  นับแต่วันประกาศการ
       เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวน
ก.  15 ข.  30
ค.  45 ง.  60
11.  สมัยประชุมสภาวิสามัญให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
ก.  7 ข.  15
ค.  30 ง.  45
12.  เทศบาลตำบลมีสมาชิกสภากี่คน
ก.  10 ข.  12
ค.  15 ง.  18
13.  เทศบาลตำบลมีรองนายกเทศมนตรีกี่คน
ก.  5 ข.  3
ค.  2 ง.  1
14.  สภาเทศบาลเมืองมีกี่คน
ก.  12 ข.  15
ค.  18 ง.  20
15.  เทศบาลเมืองมีรองนายกเทศมนตรีกี่คน
ก.  1 ข.  2
ค.  3 ง.  4
16.  ใครเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ
ก.  เลขานุการสภา ข.  ประธานสภา
ค.  นายกเทศมนตรี ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
17.  เทศบาลนครมีสมาชิกสภากี่คน
ก.  24 ข.  20
ค.  18 ง.  15
18.  เทศบาลนครมีรองนายกเทศมนตรีกี่คน
ก.  2 ข.  3
ค.  4 ง.  5
19.  เทศบัญญัติห้ามกำหนดโทษปรับเกินกว่าเท่าใด
ก.  500  บาท ข.  1,000  บาท
ค.  6,000  บาท ง.  10,000  บาท
20.  ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์
       อย่างยิ่ง  ก็ให้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การ  เรียกว่า
ก.  บรรษัท ข.  สหบรรษัท
ค.  สหการบริหาร ง.  สหการ
21.  ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาล  ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ก.  นายกเทศมนตรี ข.  นายอำเภอ
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด ง.  ปลัดจังหวัด
22.  ผู้ใดมีอำนาจในการยุบสภาเทศบาล
ก.  นายอำเภอ ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
23.  ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตาม  พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496
ก.  อธิบดีกรมการปกครอง ข.  นายกรัฐมนตรี
ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
24.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล
ก.  เทศบาลตำบล  15  คน ข.  เทศบาลเมือง  18  คน
ค.  เทศบาลนคร  20  คน ง.  ผิดทั้งข้อ  ก.  และ  ค.
25.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนรองนายกเทศมนตรี
ก.  เทศบาลตำบลมี  3  คน ข.  เทศบาลเมืองมี  4  คน
ค.  เทศบาลนครมี  4  คน ง.  ถูกทุกข้อ
26.  การจัดตั้งสหการจะทำได้โดย
ก.  มติคณะรัฐมนตรี ข.  ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ ง.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
27.  สมาชิกสภาเทศบาลลาออกจากตำแหน่ง  จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.  นายกเทศมนตรี
ค.  ประธานสภาเทศบาล ง.  นายอำเภอ
28.  รองประธานสภาเทศบาลลาออก  ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด
ก.  ประธานสภาเทศบาล ข.  นายกเทศมนตรี
ค.  นายอำเภอ ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
29.  รองนายกเทศมนตรีลาออกจากตำแหน่ง  จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด
ก.  ประธานสภาเทศบาล ข.  นายกเทศมนตรี
ค.  นายอำเภอ ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
30.  กรณีที่เทศบาล  ตั้งแต่  2  เทศบาลขึ้นไป  ร่วมกันทำกิจการและมีการจัดตั้งองค์การขึ้น  องค์การนั้นเรียกว่า
ก.  สหกรณ์ ข.  สหการ
ค.  สันนิบาต ง.  กิจการร่วม

เฉลยข้อสอบ  พ.ร.บ. เทศบาล
1. ค.
2. ก.
3. ข.
4. ง.
5. ง.
6. ง.
7. ค.
8. ข.
9. ก.
10. ก.
11. ข.
12. ข.
13. ค.
14. ค.
15. ค.
16. ง.
17. ก.
18. ค.
19. ข.
20. ง.
21. ค.
22. ข.
23. ง.
24. ง.
25. ค.
26. ง.
27. ก.
28. ง.
29. ข.
30. ข.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้