ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 8345เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

เปิดสอบ กองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

 
ระดับ : *

ล่าสุด !! กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 

จำนวน 37 อัตรา ( รับ ชาย/หญิง )

สมัครงานกองทัพเรือ

คุณวุฒิที่รับสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ 
คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 สาขา ในสาขาดังนี้ 
1.1 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา 
1.2 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา 
1.3 นิติศาสตรบัณฑิต และ เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา 
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 
1.6 วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา 
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 
1.8 คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
1.9 บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง จำนวน 6 สาขา ดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 15 อัตรา
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
2.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
2.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

การจำหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร
1. จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 11สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 – 2475 – 4671 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 11สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

- ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 (ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต อิสรภาพ) ซอยข้าง รพ.ธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 – 2475 5427 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
พื้นที่สัตหีบ
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 0 – 3870 – 0265 
- ภัณฑุปกรณ์ กร. หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 0 – 3843 - 7235 

2. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ (ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต อิสรภาพ) ซอยข้าง รพ.ธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2558 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี)
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2558 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
3. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร (เพศชาย ต้องมี
ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า 76 เซนติเมตร/เพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ) 

การสอบคัดเลือก
การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) คะแนนเต็ม 500 คะแนน กำหนดเกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม (รวมทุกวิชา)
1. ระดับปริญญาตรี สอบในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวิชาที่สอบดังนี้
- วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม 300 คะแนน 
- วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ผู้สมัคร สอบทุกคน)
- วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ผู้สมัคร สอบทุกคน)
* กรณีที่มีการสอบภาคปฏิบัติ จะแจ้งรายละเอียดการสอบและสถานที่สอบให้ทราบภายหลัง


2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สอบในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนายเรือ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวิชาที่สอบดังนี้
- วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม 300 คะแนน
- วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ผู้สมัคร สอบทุกคน)
- วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ผู้สมัคร สอบทุกคน)

ไม่มีการคัดเลือกสอบว่ายน้ำ

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://www.person.navy.mi.th/personal/index1.php และ 
ในระเบียบการรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558  ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ติดตาม ข่าวเปิดสบองานราชการ ได้ที่ https://www.facebook.com/sobtid1

-----------------------------------------------

แนวข้อสอบทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์แนวข้อสอบ กองทัพเรือ ใหม่
รวมทุกอย่างที่ กองทัพเรือ ออกข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ Reading ,Sentence Structure
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ Grammar ,Conversation
แนวข้อสอบ Test on Subject ชุด 1
- แนวข้อสอบ Test on Subject ชุด 2
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (พร้อมคำอธิบาย)
(ชั้นสัญญาบัตร เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธกษาทหารเรือและกองทัพเรือ

แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าทหารเรือ

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร

  • รูปภาพ:นักเรียนจ่าทหารเรือ.jpg
    [ลบ]
ขอบคุณ
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2015-07-22
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2015-07-23
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้