ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3966เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน

 
2 การบริหารราชการแผ่นดิน
1. กิ่งอำเภอ เป็นการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่
ตอบ ไม่ เป็นตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457

2. ถ้านายอำเภอไปราชการแทน แล้วประสบอุบัติเหตุ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ตามมาตรา 64 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
   ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

3. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีตั้งแต่สองคนขึ้นไป เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่
ตอบ ปลัดกระทรวง (ตาม ม.56 ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2535    -ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโส ตามแบบแผนของทางราชการ เป็นผู้รักษาราชการแทน)

4. คณะกรมการจังหวัด ได้แก่
ตอบ    คณะกรมการจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงทบวงต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัด กระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ

6. การมอบอำนาจของอธิบดีให้รองอธิบดีเรียกว่า ?? เช่นเดียวกับกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า ??..
ตอบ ปฏิบัติราชการแทน  ??. ปฏิบัติราชการแทน

7. การสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง 3 อาจทำได้โดย
ตอบ การโอนและการแต่งตั้ง(ย้าย) การสอบแข่งขันและการสอบเปลี่ยนสายงาน การทดสอบความรู้ผู้ที่ได้รับปริญญาตามหลักเกณฑ์

8. รูปแบบของรัฐของไทย เป็นแบบ
ตอบ รัฐเดี่ยว

9. ลัทธิการเมืองและการปกครองของไทยเราเป็นแบบ
ตอบ ลัทธิประชาธิปไตย

10. ระบอบการปกครองของไทยเป็นแบบ
ตอบ ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา

11. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น
ตอบ 3 ส่วน คือส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

12. ความสัมพันธ์ระหว่างนายอำเภอ กับปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองต่าง ๆ ตามลำดับชั้น หมายถึง
ตอบ สายการบังคับบัญชา

13. งานการเงินและบัญชีของที่ทำการปกครอง เป็นหน่วยงานประเภท
ตอบ หน่วยงานสนับสนุน

14.เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ท่านมีขอบเขตแห่งการบังคับบัญชาเพียงใด หมายถึง
ตอบ สายการบังคับบัญชา

16. หน่วยงานระดับกองของกรมการปกครอง ที่ไม่ได้จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา
ตอบ กองราชการส่วนตำบล กองตรวจสอบบัญชี และสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

17. หน่วยงานใดในกรมการปกครองที่เป็นหน่วยงานช่วย
ตอบ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง

18. ข้าราชการประเภทใดที่ไม่อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู

20.การมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่
ตอบ การมอบอำนาจตามมาตรา 38 ให้มอบเป็นหนังสือเท่านั้น

21. ถ้ามีกฎหมายอื่นกำหนดวิธีการมอบอำนาจเป็นอย่างอื่นแล้ว จะมอบอำนาจตาม ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้

22. นายอำเภอมอบอำนาจให้เสมียนตราอำเภอได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้

23. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา สามารถมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาไม่ได้เป็นตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

24.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีฐานะเป็นส่วนราชการหรือไม่
ตอบ ไม่เป็น ส่วนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการอิสระ

25. กระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ กระทรวงอะไร และหน่วยงานใดบ้างที่จะต้องไปรวมในกระทรวงใหม่
ตอบ กระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไปรวม

26.การรวมกรมสองกรมเข้าด้วยกัน โดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งอัตรา ขรก.ลูกจ้างเพิ่มขึ้น ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา

27.การยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ ต้องตราเป็น พระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา

28.การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกรม ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา

29.การยุบส่วนราชการระดับกระทรวง ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา

30. พัฒนาการจังหวัด เป็นกรมการจังหวัด หรือไม่
ตอบ ไม่เป็น เพราะ ตามมาตรา 53 ในจังหวัดหนึ่งมีคณะกรมการจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
   คณะกรมการจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงทบวงต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัด กระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ
   ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนึ่งคน เป็นผู้แทนกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด
   ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้น เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้

31. ตำแหน่งใดที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้กำหนดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ปลัดจังหวัด ส่วน ผวจ. รอง ผวจ. ผช.ผวจ. และนายอำเภอ ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดไว้ว่าสังกัดกระทรวงมหาดไทย       และกรณีนายอำเภอ ไม่ได้กำหนดว่าสังกัดกรมการปกครอง

32. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น
ตอบ จังหวัด อำเภอ

33. ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของ  ???.  ที่จะต้อง ?????. ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย
ตอบ นายอำเภอ รักษาการ

34. การรับราชการ เป็นหน้าที่ของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่
ตอบ ไม่ แต่รับราชการทหารเป็นหน้าที่ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การปฏิบัติตามกฎหมาย การเสียภาษีอากร การรับการศึกษาอบรม เป็นหน้าที่ของชนชาวไทย

35. การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ใช้อำนาจปกครองประกอบด้วยหลักสำคัญ
ตอบ การรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจ และการกระจายอำนาจ

36. การบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
ตอบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

37. ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง
ตอบ กระทรวง ทบวง กรม

38. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง
ตอบ จังหวัด อำเภอ

39. ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นการใช้อำนาจปกครองในทาง
ตอบ รวมอำนาจ

40. ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้อำนาจปกครองในทาง
ตอบ กระจายอำนาจ

41. ปลัดอำเภอเป็นข้าราชการสังกัด
ตอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

42. ผู้รับผิดชอบ ควบคุมราชการประจำในกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
ตอบ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

43. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปลัดอำเภอมีอำนาจและหน้าที่อย่างไร
ตอบ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ที่สังกัดกรมการปกครองในอำเภอนั้น

44. สำนักงานอำเภอ มีผู้ใดเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
ตอบ นายอำเภอ

45. การแบ่งสายงาน และความรับผิดชอบของรองอธิบดีกรมการปกครอง แบ่งออกเป็น 4 สาย ดังต่อไปนี้
ตอบ    1.ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป         2.ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
      3.ฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค      4.ฝ่ายกิจการพิเศษ

46. ตามโครงสร้างการแบ่งงานของที่ทำการปกครองจังหวัด งานการเลือกตั้ง อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด
ตอบ ฝ่ายปกครอง

49. จังหวัด แบ่งส่วนราชการเป็น
ตอบ สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด

50. ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

51. คณะกรรมกรพัฒนาอำเภอ (กพอ.) ประกอบด้วย
ตอบ นายอำเภอ เป็นประธาน พัฒนาการอำเภอเป็นเลขานุการ

52. ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่า เรื่องหนึ่งเรื่องใด เป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลใด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลใด
ตอบ นายอำเภอ

53. คำกล่าวใด ที่เป็นผลมาจากระบบศักดินาไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Mobility)
ตอบ โตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนนายคน

54.การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำโดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

55.ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ว่าราชการอาจมอบอำนาจให้
ตอบ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

56. อำเภอมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่
ตอบ ไม่เป็น

57. หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ
ตอบ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ

58.ผู้ว่าราชการจังหวัดป่วย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทำหน้าที่แทน การปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด คือประการใด
ตอบ รักษาราชการแทน

59.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ตอบ  5 กันยายน 2534

60.   กฎหมายซึ่งเป็นแม่บทในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก่อน พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบันมีผล
         บังคับใช้ ประเทศไทยมีกฎหมายในข้อใดเป็นแม่บท
ตอบ   ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218

61.    ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.
ตอบ   นายกรัฐมนตรี

62.    ฐานะของส่วนราชการใดที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตอบ    สำนักงานในกรมต่าง ๆ

63.    ฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่เหมือนกับ
ตอบ    กระทรวง

64.    ถ้าจะจัดตั้งกระทรวงแรงงาน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด
ตอบ   พระราชบัญญัติ


65.    ถ้าจัดตั้งทบวงตำรวจจะต้องตราเป็นกฎหมายใด
ตอบ    พระราชบัญญัติ

66.    ถ้าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องตราเป็นกฎหมายใด
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา

67.    ใครเป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการใหม่ของกรมการพัฒนาชุมชน
ตอบ   สำนักงานก.พ. , สำนักงบประมาณ

68.    การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยใครเป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ตอบ   สำนักงบประมาณ

69.    ส่วนราชการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นเช่นไร
ตอบ  กรม

70.   สำนักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายใน ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้กรณี
ตอบ   1. จัดทำนโยบายและแผน 2. กำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบาย 3.ติดตามแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบาย

71.  ใครมีอำนาจบังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ  นายกรัฐมนตรี

72.   ใครเป็นผู้กำกับโดยทั่วไปในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ   นายกรัฐมนตรี

73.   การวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ระเบียบนั้นจะใช้ปฏิบัติเมื่อใด
ตอบ  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

74.   หน่วยงานใดทำหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง
ตอบ  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

75.   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ตอบ   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี76.   ใครเป็นหัวหน้ารัฐบาล
ตอบ  นายกรัฐมนตรี

77.  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
ตอบ นายกรัฐมนตรี

78.   การแต่งตั้งข้าราชการ จากกระทรวง ทบวง กรม หนึ่งไปดำรงตำแหน่งอีก กระทรวง ทบวง กรม หนึ่งนั้นมีเงื่อนไขคือ
ตอบ  ถ้าข้าราชการนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องรับอนุมัติจาก ค.ร.ม.ด้วย และเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

79.  ส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นกรม
ตอบ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

80.  หากมีความจำเป็นต้องมีส่วนราชการทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผน กำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบายจะต้องรับการอนุมัติจากใคร
ตอบ  คณะรัฐมนตรี  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นเป็นผู้บังคับบัญชา

81.   ใครเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมข้าราชการประจำในกระทรวง
ตอบ  ปลัดกระทรวง

82.  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
ตอบ  ปลัดกระทรวง

83.  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
ตอบ   ปลัดกระทรวง

84.  ในกระทรวงหนึ่ง ๆ จะมีตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงได้หรือไม่
ตอบ  มีหรือไม่มีก็ได้

85.  ในกระทรวงหนึ่ง ๆ หน่วยงานใดรับผิดชอบราชการทางการเมือง
ตอบ  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

86.  งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง สังกัดหน่วยงานใด
ตอบ  สำนักงานปลัดกระทรวง

87.  หากมีทบวงในสังกัดกระทรวง หากไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานปลัดทบวง หน่วยงานในข้อใดทำหน้าที่แทน
ตอบ   สำนักงานปลัดกระทรวง

88.  หน่วยงานใดที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้บัญญัติการแบ่งส่วนราชการแตกต่างจากกรมอื่น ๆ
ตอบ  กรมตำรวจ และสำนักงานอัยการสูงสุด

89.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ  รัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

90.   กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ  รัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

91.   กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ   ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเทียบเท่าที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง

92.   กรณีที่เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ  ข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการแต่งตั้ง

93.   กรณีที่อธิบดี รองอธิบดี ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ   ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง

94.  ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆมีอำนาจหน้าที่เพียงใด
ตอบ  มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

95.  ข้อจำกัดของการปฏิบัติราชการแทนคือ
ตอบ  มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร

96.  การตั้งจังหวัดใหม่ กระทำได้โดยกฎหมายใด
ตอบ  พระราชบัญญัติ

97.  ใครเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ  คณะกรมการจังหวัด

98.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการจังหวัด
ตอบ  ผู้ว่าราชการจังหวัด99.  ใครเป็นกรมการจังหวัด
ตอบ  ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด และ หน.ส่วนราชการประจำจังหวัดกระทรวงละ 1 คน  และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

100.  ใครเป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัด
ตอบ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

101.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ ถ้ามีหลายตำแหน่งจะเป็นกรมการจังหวัดได้กี่ตำแหน่ง
ตอบ  เป็นได้ 1 คน ตามที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง

102. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงใดที่เป็นกรมการจังหวัดได้มากกว่ากระทรวงอื่น 
ตอบ  กระทรวงมหาดไทย

103. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
ตอบ  เพิ่มได้โดยทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ

104.  ผู้ว่าราชการจังหวัดรับนโยบายและคำสั่งจากใคร
ตอบ  นายกรัฐมนตรี,กระทรวง,กรม

105.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดหน่วยราชการใด
ตอบ   กระทรวงมหาดไทย

106. กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผวจ. และปลัดจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโส

107. โดยปกติผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมในราชการทั้งจังหวัด ถ้าจะจำกัดอำนาจผวจ.จะทำได้หรือไม่
ตอบ  ทำได้โดยตรากฎหมายเป็น พ.ร.บ.

108. การตั้งอำเภอใหม่ต้องทำอย่างไร
ตอบ  พระราชกฤษฎีกา

109. ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงกี่กระทรวง
ตอบ   15  กระทรวง


110. หน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เป็นหน้าที่ของกระทรวงใด
ตอบ  กระทรวงการคลัง

111.  ฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการที่เหมือนกับ (ม.7)
ตอบ  กระทรวง

112. ฐานะของส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (ม.7)
ตอบ  สำนักงานในกรมต่าง ๆ

113. ถ้าจะจัดตั้งกระทรวงน้ำต้องตราเป็นกฎหมายใด (ม.8)
ตอบ  พระราชบัญญัติ

114. ถ้าจะจัดตั้งทบวงตำรวจจะต้องตราเป็นกฎหมายใด (ม.8)
ตอบ  พระราชบัญญัติ

115. ถ้ามีการแบ่งส่วนราชการใหม่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะต้องตราเป็นกฎหมายใด (ม.8)
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา

116.  ถ้าต้องการดูอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองจะดูได้ที่กฎหมายใด
ตอบ  พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ

117. การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยใครเป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี (ม.8)
ตอบ   สำนักงบประมาณ

118.  ถ้านายกรัฐมนตรีตายลงใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี (ม.10)
ตอบ  รองนายกฯ ที่คณะรัฐมนตรีมอบ

119.  การวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพระเบียบนั้นจะใช้ปฏิบัติเมื่อใด (ม.11)
ตอบ  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

120. ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ม.13)
ตอบ  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการบริหาร

121. ส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นกรม (ม.18)
ตอบ  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

122. การจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงใดที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ม.19)
ตอบ  กระทรวงกลาโหม

123. ตำแหน่งใดไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ   ผู้ช่วยนายอำเภอ

124. ในกระทรวงหนึ่ง  ๆ หน่วยงานใดรับผิดชอบราชการการเมือง (ม.22)
ตอบ   สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

125.  งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง สังกัดหน่วยงานใด (ม.23)
ตอบ  สำนักงานปลัดกระทรวง

126. การปฏิบัติราชการแทน (ม.38)
ตอบ  รัฐมนตรีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

127. ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนได้บ้าง (ม.38)
ตอบ  หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ

128.  นายอำเภออาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนได้บ้าง (ม.38)
ตอบ  ปลัดอำเภอ,เกษตรอำเภอ,สาธารณสุขอำเภอ,พัฒนาการอำเภอ

129.  การมอบอำนาจตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้ทำเป็น (ม.38)
ตอบ  หนังสือ

130. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน (ม.42)
ตอบ  รัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

131. กรณีที่เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน (ม.43)
ตอบ   ข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการแต่งตั้ง

132.  ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคปัจจุบันแบ่งเป็น (ม.51)
ตอบ   จังหวัด อำเภอ

133.   การจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการจัดตั้งตามกฎหมายใด (ม.52)
ตอบ   พระราชบัญญัติ

134.  ในกรมการจังหวัด จะมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่จำนวนเท่าใด (ม.53)
ตอบ   4  คน (ผวจ. รอง ผวจ.ที่ ผวจ. แต่งตั้ง ปจ. หน.สนง.จว.)

135.  ใครเป็นผู้รับผิดชอบราชการในจังหวัดและอำเภอ (ม.54)
ตอบ   ผู้ว่าราชการจังหวัด

136.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตำแหน่งใดอาจจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้ (ม.54)
ตอบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

137.  ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในลำดับที่ 3 คือ ผู้ใด (ม. 56)
ตอบ   ปลัดจังหวัด (1.รอง ผวจ.ที่ ผวจ.มอบหมาย 2.ผช. ผวจ. 3.ปจ. 4.หน.ส่วนราชการอาวุโส)

138.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้ข้อใดรับผิดชอบในการวางแผน
ตอบ  สำนักงานจังหวัด

139.  อำเภอ หมายถึง
ตอบ  หน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด

140. ใครเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ (ม.63)
ตอบ  ปลัดอำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

141. ถ้านายอำเภอไม่อยู่ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน (ม.64)
ตอบ  ปลัดอำเภอที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งไว้

142. อำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น (ม.66)
ตอบ  สำนักงานอำเภอ และส่วนราชการประจำอำเภอ

143. ใครเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา และรับผิดชอบสำนักงานอำเภอ (ม.66)
ตอบ  นายอำเภอ

144. การจัดการปกครองนอกจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้เป็นไปตาม (ม.68)
ตอบ  พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457

145. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายแบ่งเป็นกี่ประเภท (ม.70)
ตอบ 4  (อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล และการปกครองท้องถิ่นอื่น ที่ กม.จัดตั้งขึ้น)

146.  ?ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด? หมายถึง (ม.70)
ตอบ   กรุงเทพมหานคร/พัทยา / อบต.

147.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้ไว้ ณ วันใด
ตอบ  21 สิงหาคม 2534

148. วันที่ถือว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ คือ
ตอบ  วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

149. ผู้รักษาการพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก่บุคคลตามข้อใด
ตอบ  นายกรัฐมนตรี

150. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นไปตามใด
ตอบ  3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

151. ถ้าจะปรับปรุงกฎหมายระเบียบบริหาราชการแผ่นดินจะต้องทำโดยวิธีการตามข้อใด
ตอบ  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

152. หน่วยงานใดจัดอยู่ในระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ตอบ  สำนักนายกรัฐมนตรี,กระทรวงหรือทบวง,กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม

153.  มีฐานะเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตอบ  กรมต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวง,ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ,ส่วนราชการที่มีชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม

154. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสำนักนากยกรัฐมนตรี นายกฯ จะมอบหมายให้ผู้ใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ตอบ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

155.  ข้าราชการตามข้อใดที่กฎหมายระบุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

156. ในการวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นจะกระทำหรือปฏิบัติตามระเบียบได้เมื่อใด
ตอบ  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

157. หากกระทรวงใดมีความจำเป็นจะต้องมีส่วนราชการที่มีชื่อเรียกว่าสำนักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายในขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากใคร
ตอบ  คณะรัฐมนตรี


158. ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ในเรื่องราชการดังกล่าวจะต้องเป็นของส่วนราชการใด
ตอบ  สำนักงานปลัดกระทรวง

159.  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำหนดนโยบายของส่วนราชการในกระทรวง
ตอบ  รัฐมนตรีว่าการ

160. ส่วนราชการของกรมตามการจัดระเบียบราชการในกรมของพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากจะมีสำนักงานเลขานุการกรมแล้ว ยังมีข้อใดอีก
ตอบ  กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

161. การมอบอำนาจในการสั่งการการอนุญาต การอนุมัติและอื่น ๆ ซึ่งผู้ดำรงตำแนห่งอาจมอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้นั้น จะต้องกระทำตามข้อใด
ตอบ  ต้องทำเป็นหนังสือ

162. ในกรณีที่เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ท่านใดจะเป็นผู้รักษาการแทน
ตอบ  ข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้ง

163. หน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตอบ  จังหวัด

164. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผวจ. ผู้ช่วยผวจ. และปลัดจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอาวุโส

ถาม  ในกรณีที่จะมีการตั้งอำเภอใหม่ หรือยุบเลิกอำเภอ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ จะต้องตรากฎหมายใด
ตอบ  พระราชกฤษฎีกา

165.  ไม่จัดอยู่ในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ตอบ   สภาตำบล

166. ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงเท่าใด
ตอบ  15  กระทรวง

167. กระทรวงใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาและการประกันสังคม
ตอบ  กระทรวงศึกษาธิการ

168. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในการกำกับของทบวงมหาวิทยาลัยมีจำนวนใด
ตอบ  21  แห่ง

169. ส่วนราชการใดทีไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ตอบ   ราฃบัณฑิตยสถาน ,สำนักงานอัยการสูงสุด,สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

170. ส่วนราชการใดที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงพาณิชย์
ตอบ  กรมเศรษฐกิจ

171. ส่วนราชการใดที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ตอบ  ราชบัณฑิตยสถาน

172.  ปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใช้กฎหมายอะไร
ตอบ   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

173.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออก ดังนี้
ตอบ  ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

174. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึง
ตอบ  คุณภาพของงาน ,ปริมาณของงาน

175.  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นกฎหมายอะไร
ตอบ  พระราชกฤษฎีกา

176. ส่วนราชการที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการกำนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการคือ
ตอบ  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณ

177.  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
ตอบ  กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน,มอบหมายให้รองนายกกำกับการบริหา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้