ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4383เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 10 )

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 10 )
พ.ศ.2550 ? 2554

1.  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  2549
2. ประกาศใช้วันที่ 19  ตุลาคม  2549
3. เป็นแผนระยะ 5 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ? ปีงบประมาณ 2554
4. มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2549 ? 30 กันยายน 2554
4. ผู้สนองพระบรมราชโองการคือ  พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์
5. มุ่งให้ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  อัญเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญานำทางการพัฒนาประเทศ
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ของประเทศไทยเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับใดใช้นานที่สุด  ฉบับที่ 1  (พ.ศ.2504-2509) ระยะเวลา 6 ปี
8. สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีจำนวน 99 คน  ปัจจุบันเป็นชุดที่ 2
9. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนปัจจุบันคือ นายโคทม  อารียา
10.ประเทศไทยเริ่มอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่เท่าไร ... 
..........ฉบับที่ 9
11.  เป้าหมายในการพัฒนาคนของแผนฯ10 โดยเพิ่มปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็นกี่ปี ...10 ปี
12. เป้าหมายการพัฒนาคนของแผนฯ 10 พัฒนากำลังแรงงานระดับปานกลางที่มีคุณภาพตามข้อใด
....เพิ่มเป็นร้อยละ 60 ของแรงงานทั้งหมด
13. เป้าหมายการพัฒนาคนของแผน 10 เพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น
.....  5  คน / ประชากร 10,000 คน
14. เป้าหมายการพัฒนาคนของแผน 10  อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น  80  ปี
15. เป้าหมายการพัฒนาคนของแผน 10 ลดอัตราเพิ่มการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้อันดับแรกคือโรคอะไร....
...........หัวใจ  (หัวใจอ่อนแอ..ตลกแระ..55+)
16. เป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยลดสัดส่วนความยากจนลง เหลือร้อยละ 4 ในปี 2554
17. เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้มีพื้นที่ป่าไว้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
       33 ของพื้นที่ประเทศ
18. เป้าหมายด้านธรรมาภิบาลภายในปี 2554 ลดอัตรากำลังคนภาคราชการให้ได้ใด....ร้อยละ 10
19. วัตถุประสงค์ของแผนฉบับ 10  มีกี่ประการ ...7 ประการ
20. เป้าหมายของแผนพัฒนา ฉบับ 10 มีกี่ด้าน  ... 4 ด้าน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้