ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 12690เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

เตรียมสอบพนักงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต่างๆ2555 เมื่อเวลา(2012-09-16) —
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

หลายตำแหน่งเช่น  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  
เจ้าพนักงานพัสดุ 2  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
นายช่างโยธา  2  
นายช่างไฟฟ้า 2  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 

นักวิชาการศึกษา 3  
นิติกร 3 
นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 
บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 

นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com
มีแต่ของตำแหน่ง บริหารทั่วไปนะค่ะ

)  การออกหนังสือรับรอง  ต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบงานสารบรรณ

 1. ต้องติดทุกครั้งตามเรียบ                                       2. ไม่จำเป็น

 3. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย        4. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

 5. แล้วแต่ความต้องการของผู้ช่วย

2)  คำว่า " งบประมาณเกินดุล " หมายความว่าอย่างไร

1.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก               2.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า

3.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย                                     4.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

              5.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล แอ๊คกรุ๊ป

3) คำว่า " งบประมาณสมดุล " หมายความว่าอย่างไร

1.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก               2.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า

3.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย                                      4.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

              5.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล

4) ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักขาดดุลการค้าเป็นเพราะสาเหตุใด

 1.มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรมาก                        2.มีความต้องการนำเข้าสินค้าทุนมาก

 3.มีความต้องการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศมาก          4.มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการมาก

               5.ประชาชนส่วนใหญ่ดำรงชีพอย่างไม่ประหยัด

5) ปัจจัยสำคัญที่สุดในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาได้แก่   

 1.การเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานทำให้อัตราค่าแรงในประเทศต่ำ

2.การนำกรรมวิธีในการผลิตใหม่ๆมาใช้ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

3.การที่ประชาชนจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการทำให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้น

4.การนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามากทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง     5.ไม่มีข้อใดถูก  act group

6) ข้อใดกล่าวถึงความหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจได้ดีที่สุด

1.รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับประชากรเพิ่มขึ้น

2.รายได้ประชาชาติต่อหัวสูงขึ้นพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อมีอัตราสูง

3.รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการแบ่งปันรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น

4.รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราสูง

5.มีการส่งออกสินค้าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

7) ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1.การยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย

2.การยอมให้ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพเต็มที่

3.การยอมให้ประชาชนได้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรง

4.การถือว่าผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชน

5.การถือว่าอำนาจอธิปไตยมาจากพรรคที่มีเสียงข้างมาก

8) ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภากรณีใดที่ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่ง

1.เมื่อมีการยุบสภา                                           2.เมื่อรัฐมนตรีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งลาออก

3.เมื่อรัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจ                          4.เมื่อรัฐสภาไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐบาลเสมอ  วันนรัตน์ เเอ็คกรุ๊ป

5.เมื่อรัฐมนตรีในคณะมีมลทินมัวหมอง

9) การยุบสภาเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ในกรณีมีความขัดแย้งกับสภาผู้แทนราษฎร จุดมุ่งหมายในการยุบสภา คืออะไร

1.เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งใหม่            2.เพื่อให้รัฐบาลปรับปรุงคณะรัฐมนตรี

3.เพื่อให้ ส.ส. สำนึกในบทบาทที่ดี                     4.เพื่อยกเลิกการปกครองแบบรัฐสภา

5.เพื่อปรับปรุงบทบาทของรัฐสภาในการปกครองประเทศ

10) คำว่า " คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา " หมายความว่าอย่างไร

1.คณะรัฐมนตรีต้องบริหารบ้านเมืองภายใต้การควบคุมของรัฐสภา

2.คณะรัฐมนตรีอาจถูกรัฐสภาอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจ

3.คณะรัฐมนตรีอาจอยู่ในตำแหน่งได้ถ้ารัฐสภาไม่ไว้วางใจ

4.คณะรัฐมนตรีต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อรัฐสภา

5.รัฐสภามีอำนาจตรวจสอบและกำหนดภารกิจให้ปฏิบัติ

11) หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใด ที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย

ได้ดีที่สุด

1.หลักการรวมอำนาจปกครองไว้ที่ส่วนกลาง 

2.หลักการรวมอำนาจปกครองปกครองไว้ที่บุคคลคนเดียว

3.หลักการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

4.หลักการรวมอำนาจไว้ที่พรรค ๆ เดียว     

5.หลักการให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือราชการประจำ

12) เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม

1.ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้               2.ต้องช่วยเหลือแบ่งงานกันทำ

3.ต้องการความอยู่รอด                                                       4.ต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม

5.ต้องอยู่รวมกันโดยธรรมชาติ

13) สถาบันสังคม จะมั่นคงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับข้อใด

1.การจัดระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม                                2.แนวทางและแบบแผนการปฏิบัติของคนในสังคม

2.การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม                                              4.บุคคลเข้าใจจุดประสงค์ของสถาบัน

5.บุคคลต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

14) รายได้ประชาชาติ (National income) วัดอะไร

1.การกระจายรายได้ของประชากรในประเทศ

2.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

3.อัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของประเทศ

4.มาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ

5.ความสามารถในการสร้างรายได้ของประชากร

15) ข้อใดแสดงว่า ประเทศ ก. พัฒนามากกว่า ประเทศ ข.

1.ประเทศ ก.  เป็นประเทศอุตสาหกรรม ประเทศ ข.  เป็นประเทศเกษตรกรรม

2.จำนวนประชากรประเทศ ก. มากกว่าประเทศ ข.

3.รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประเทศ กง มากกว่าประเทศ ข.

4..ประชาชนในประเทศ ก. มีคุณภาพมากกว่าประเทศ ข.

5.ประชาชนในประเทศ ก. มี สุขภาพดีกว่าประเทศ ข.

เฉลย.. 1. 3      2. 5     3. 5     4. 2     5. 4    6. 3    7. 1     8. 1     9.1           10. 1     11. 3     12. 1    13. 2    14. 2    15. 3


ผลงานการศึกษาที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดในยุคการจัดการตามแนวมนุษย์สัมพันธ์(Human Relation Approach) คือ การทดลองที่เรียกว่า แอ๊คกรุ๊ป

                1. One Best way Study                                       2. Scientific Study

                3. Mixed-Scanning Experiment                       4. Pareto Study

                5. Hawthorne Experiment

2) นักทฤษฎีใดมิใช่นักทฤษฎีตามแนวการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)

                1. Herbert Simon                                 2. Henri Fayol

                3. Frederick W. Taylor                                       4. Luter Gulic

                5.3 Max Weber

3) นักรัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่ประกาศแนวความคิด New Public Administration เกิดจากการประชุมที่เมืองใด act

                1. New York                                                         2. Pitsburg

                3. Minnowbrook                                                 4. Minesota

                5. London

4) ทฤษฎีการบริหารที่เน้นว่าผู้นำเท่านั้นเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ประชาชนโดยทั่วไปและไม่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ คือ

                1. Group Theory                                                  2. Elite Theory

                3. Systerm Theory                                               4. Institutional Theory

                5. Policy Group Theory

5) ข้อใดมิใช่รูปวิธีการตัดสินวินิจฉัยนโยบายสาธารณะที่ถูกต้อง

                1. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักสมเหตุสมผล

                2. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักส่วนเพิ่มขึ้น

                3. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักผสมกลั่นกรอง

                4. การตัดสินวินิจฉัยแบบใช้หลักตามสถานการณ์

                5. ไม่มีข้อถูกต้อง

6) ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการวางแผนตามทฤษฎีการบริหาร อ.วันนรัตน์

                1. เพื่ออธิบาย (Clarity)                                        2. เพื่อตกลงใจ (Determine)

                3. เพื่อให้มีนโยบาย (Policy)                               4. เพื่ออ้างอิงข้อเท็จจริง (Fact)

                5. เพื่อให้เกิดการมองการณ์ไกล (Anticipation)

 

7) บุคคลแรกที่ใช้คำว่า Development Administration (การบริหารการพัฒนา) คือ

                1. Gerore Gant                                     2. Max Weber

                3. Fred W. Riggs                  4. Henry L. Gant

                5. Arther C. Clark

8) ข้อใดมิได้ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของ การบริหารการพัฒนา นี้ ต่างจากการบริหารราชการแบบดั้งเดิมเเอ็คกรุ๊ป

                1. มีการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ

                2. มีลักษณะอ่อนไหวปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์สภาวะแวดล้อมได้ง่าย

                3. ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

                4. การบริหารเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                5. ไม่มีข้อถูก

9) ข้อใดเป็นคุณลักษณะของนักบริหารการพัฒนา

                1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ

                2. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์

                3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศ

                4. เป็นผู้มีความสารถในการตัดสินใจได้รวดเร็วและไม่ผิดพลาด

                5. ถูกทุกข้อ

10) ข้อใดมิใช่ลักษณะเด่นของระบบคุณธรรม(Merit System)

                1. หลักความเสมอภาค(Equality of  Opportunity)

                2. หลักความสามารถ(Competence)

                3. หลักการประสานประโยชน์(Interest Balancing)

                4. หลักความมั่งคง(Security on tenure)

                5. หลักความเป็นกลางทางการเมือง(Political neutrality)

11) ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาองค์การ(OD)

                1. งบประมาณ                                       2. หัวหน้างาน

                3. ผู้ปฏิบัติงานทุกคน                           4. นักปฏิบัติการ OD

                5. โครงการพัฒนาองค์การ ปลัดศุภวัฒน์

12) ตามทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) ผู้บริหารจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยกิจกรรมการบริหาร 4 ประการ คือ

                1. การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การอำนวยการ และการควบคุม

                2. การวางแผน การจัดรูปงาน การปฏิบัติตามแผน และการอำนวยการ

                3. การวางแผน การจัดรูปงาน การอำนวยการ และการปฏิวัติ

                4. การวางแผน การจัดรูปงาน การอำนวยการ และการควบคุม

                5. ไม่มีข้อถูก

13) ข้อใดไม่ใช่วิธีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารตามทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative Management)

                1. การชี้แนะและเสนองาน                  2. การให้กลุ่มเสนอแนะความคิดเห็น

                3. การให้กลุ่มควบคุมกันเอง                               4. การออกคำสั่งให้ทุกคนเข้าร่วมบริหารงาน

                5. การจัดให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

14) ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ หรือบริหารงานภายใต้ภาวะข้อจำกัด

                1. โอกาส                               2. สถานการณ์                                      3. ผู้บริหาร

                4. เวลา                                    5. วัสดุ

15) กลุ่มกิจกรรมคิวซี(Q.C. Circle) กลุ่มแรกในญี่ปุ่นตั้งขึ้นในปีใด actcorner

                1. พ.ศ.2503           2. พ.ศ.2504           3. พ.ศ.2505           4. พ.ศ. 2511          5. พ.ศ.2514

16) หลักการพื้นฐานประการหนึ่งของกิจกรรมคิวซี คือระบบบริหารที่มีหลักการว่า

                1. No Job No Money                          2. No Problem No Congress

                3. No Man No Progress                      4. No Problem No  Progress

                5. ไม่มีข้อถูก

17) วงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA อักษร P ในที่นี้หมายถึง

                1. Plan                    2. Policy                3. Private               4. Playing Roll                     5. Package

18) ข้อใดมิใช่เทคนิคที่จะเป็นสำคัญการทำกิจกรรมคิวซี

                1. เทคนิคทางสถิติ                                2. เทคนิคการระดมสมอง

                3. เทคนิคการคิดสร้างสรรค์               4. เทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีม

                5. เทคนิคการทำงานในสภาวะจำกัด

19) Gantt’s Chart แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานประมาณ และตารางความก้าวหน้างาน

2. ตารางบันทึกการทำงานของคน,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานและตามก้าวหน้างาน

3. ตารางบันทึกการทำงานของเครื่องจักร,ตารางคุมงานคอย, ตารางแผนงานและความก้าวหน้า

4.  ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางแผนผังงาน, ตารางคุมงานคอยและตารางความก้าวหน้างาน

5. ตารางบันทึกการทำงานของคนและเครื่องจักร,ตารางคุมงานคอย, ตารางคุมงบประมาณ ตารางความก้าวหน้างาน

20) ข้อใดไม่ใช่วิธีประมาณเวลา ในเทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบผลงาน (PERT)

                1. เวลาที่คาดว่าจะทำได้เร็วที่สุด(Optimistic time)

                2. เวลาที่คาดว่าประหยัดที่สุด (Economic time)

                3. เวลาที่คาดว่าใกล้เคียงที่สุด(Most likely time)

                4. เวลาที่คาดว่าช้าที่สุด( Pessimistic time)

                5. ไม่มีข้อถูก

21) ข้อใดคือลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องระบบเทคนิควิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (CPM)  อ.วันน เเอ็คกรีป

1. การจัดแบ่งงานของโครงการ, การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรม, การสร้างข่ายงานและวีถีวิกฤต

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การสร้างข่ายงาน ,   การจัดลำดับกิจกรรมและหาวีถีวิกฤต

3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การหาวีถีวิกฤตจัดลำดับกิจกรรมและการสร้างข่ายงาน

4. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรม, การหาวีถีวิกฤตและการสร้างข่ายงาน

5. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, การจัดแบ่งงานของโครงการ, การจัดลำดับกิจกรรมและหาวีถีวิกฤต

22) การบริหารระบบ MIS สาขาที่เน้นเรื่องการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, การสื่อสารข้อมูลและระบบสำนักงานอัตโนมัติชื่อเรียกว่า

                1. IRM : Information Resources Management

                2. DSS : Decision Support System

                3. DP : Data Processing

                4. CPM : Critical Path

                5. ไม่มีข้อถูก

23) ข้อใดมิใช่ปัจจัยสำคัญของการพิจารณากำหนดโครงสร้างขององค์การ

                1. ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                2. ระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี

                3. ความสะดวกสบายของผู้ร่วมงาน  4. สมาชิกแต่ละคนควรได้ทำงานที่ตนพึงพอใจ

                5. เอกลักษณ์ขององค์การ

 

 

24) ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ลำดับของ Maslow ตามทฤษฎีของ Hierarchy of need คือ

                1. Basic Needs, Security Needs, Esteem Needs, Love Needs and Self Actualization Needs

                2. Basic Needs, Love Needs, Security Needs, Esteem Needs and Self Actualization Needs

                3. Basic Needs, Love Needs, Self Actualization Needs, Security Needs and Esteem Needs

                4. Basic Needs, Security Needs, Love Needs, Esteem Needs and Self Actualization Needs

                5. Basic Needs, Self Actualization Needs, Security Needs, Love Needs and Esteem Needs

25) ต่อไปนี้ข้อใดเป็นปัจจัย Hygiene Factors ตามทฤษฎี Two Factors Theory ของ Herzberg

                1. เงิน, ลักษณะงาน, การบังคับบัญชา, ความก้าวหน้า

                2. เงิน, การบังคับบัญชา, การยกย่อง, ความมั่งคง

                3. เงิน, การบังคับบัญชา, ความมั่งคง, ความรับผิดชอบ

                4. เงิน, การบังคับบัญชา, ความมั่งคง, นโยบายและการบริหาร

                5. เงิน, การบังคับบัญชา, ความสำเร็จ, นโยบายและการบริหาร

26) ผู้ที่เสนอทฤษฎี Expectancy Theory ซึ่งมุ่งศึกษาว่า “ เมื่อมนุษย์มีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เงื่อนไขที่กำหนดว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมเพื่อผ่อนคลายความต้องการนั้นหรือไม่ ก็คือ “ ความคาดหวัง” เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมใดๆนั้น” ได้แก่

                1. McGregor         2. Maslow             3. Vroom               4. Herzberg           5. Chester I. Barnard

27) คำว่า “Communis” ซึ่งเป็นภาษาละติน อันเป็นรากคำศัพท์ของคำว่า “ Communication” แปลว่าอะไร

                1. การสื่อสาร                        2. การสร้างอย่างสามัญ

                3. กฎเกณฑ์                           4. การติดต่อกัน                                    5. ข่าวสาร

28) การติดต่อสื่อสารแบบธรรมดาและง่ายที่สุด คือ

                1. การส่งจดหมาย(Mail)                                     2. การโทรศัพท์(Telephone)

                3. การโทรเลข(Telegrame)                 4. การใช้นกพิราบสื่อสาร(Peageon)

                5. การติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว ( Face-to-Face)         

29) นายffice:smarttags" />

                1. การประสานงานระดับบนลงมาล่าง(Top-down Coordination)

                2.  การประสานงานระดับสูงไปต่ำ(Hight-Low Coordination)

                3. การประสานงานในระดับเดียวกัน(Horzontal Coordination)

                4. การประสานงานแบบคู่ขนาน(Pararel Coordination)

                5. ไม่มีข้อถูก

30) ผู้บังคับบัญชาที่ถือว่า ผู้ช่วย หมายถึง “ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ช่วยของหัวหน้า และช่วยให้งานของหัวหน้าสำเร็จ ไม่ใช่งานของตนสำเร็จ” คือผู้นำแบบ

                1. แบบอัตตนิยม(Autocratic Leaders)                              2. แบบเสรีนิยม(Laissez-fairs Leaders)

                3. แบบประชาธิปไตย(Democratic Leaders)   4. แบบปฏิฐาน( Positive- Leaders)

                5. ไม่มีข้อถูก

31) ผู้ที่ให้คำจำกัดความของการติดต่อสื่อสารว่า “ใครพูดอะไร ในช่องทางใด กับใคร ได้ผลอย่างใด?” คือ

                1. Redfield            2. Siffin                  3. Moravec            4. Lasswell            5. Whyle Jr.

32) ข้อใดผิด

                1. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y: McGregor

                2. Hierarchy of Needs Theory: Maslow

                3. New Public Administration : Wilson

                4. Hawthorne Experiment : Mayo

                5. Scientific Management :Taylor

33) ในเทคนิคการบริหารแบบ PERT (Program Evaluation and Review Technique) นั้น Critical Path หรือสายงานวิกฤตนั้น หมายถึง

                1. สายงานที่สั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

                2. สายงานที่ยาวที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

                3. สายงานที่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

                4. สายงานที่ประหยัดที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

                5. สายงานที่สิ้นเปลืองที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

34) ตามเทคนิคการบริหาร โดยใช้ Gant’s Chart ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางนั้น การกำหนดเวลาจะอยู่ในตารางแนวใด

                1. แนวดิ่ง                                               2. แนวเฉียง

                3. แนวตั้ง                                               4. แนวนอน

                5. อยู่แนวใดก็ได้

35) ตามเทคนิคกลุ่มกิจกรรม คิวซี(QCC) แผนภูมิที่มีลักษณะกราฟเส้นที่มีเส้นขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างกำกับไว้ เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบข้อมูลว่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ เรียกว่า

                1. แผนภูมิควบคุม(Control Chart)                     2. แผนภูมิพาเรโต(Pareto Diagram)

                3. แผนภูมิการกระจาย(Scatter Diagram)         4. แผนภูมิก้างปลา(Fish Bone Diagram)

                5. ไม่มีข้อถูก36) ตามเทคนิคการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) คำว่าเป้าหมาย คือ

                1. การกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จล่วงหน้า

                2. วัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทำงาน เเอ๊คคอร์นเนอร์ดอทคอม

3. การแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลงานจะต้องกระทำให้สำเร็จว่ามีคุณลักษณะอย่างไร ต้องกระทำให้สำเร็จเมื่อใด และ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

                4. การกำหนดสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จโดยมุ่งเน้นประเด็นที่ต้องการอย่างชัดเจน

                5. ถูกทุกข้อ

37) ตามทฤษฎีกระบวนการบริหาร “ POSDCORB Modes” หลักมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) และการจูงใจ (Motivation) จัดอยู่ในกระบวนการบริหารขั้นตอนใด

                1. Organizing                       2. Staffing                             3. Directing                          

                4. Coordinating                   5. อยู่ได้ในทุกขั้นตอน

38) ข้อใดถูก  อ.วันนรัตน์

                1. Maslow: x-y Theory       2. Taylor: POSDCOLD

                3. Easton: QCC.                   4. Minnowbrook: New Pa
40) ข้อใดไม่ได้จัดว่าเป็นการวางแผนกำลังคน( Man-power Planning)

                1. การวางแผนความต้องการกำลังคน               2. การวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังคนที่ต้องการ

                3. การวางแผนการผลิตกำลังคน                        4. การวางแผนการใช้กำลังคน

                5. ไม่มีข้อถูก

41) ถ้าปีใดงบประมาณขาดดุล แสดงว่า

                1. มีการจ้างงานสูงขึ้น                                          2. มีการว่างงานสูงขึ้น

                3. เงินคงคลังลดลง                                                4. เกิดภาวะเงินฝืด

                5. ไม่กระทบต่อการจ้างงาน

42) กระบวนการยุติธรรม คือ

                1. ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์                        2. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

                3. การที่ให้ผู้ที่ถูกศาลตัดสินใจลงโทษแล้วสามารถอุทธรณ์ได้

                4. ข้อ 1 และ 2                                                       5. ไม่มีข้อถูก

43) ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน

                1. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2. นายอำเภอตะพานหิน

                3. ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต 4        4. เอกอัครทูตไทยประจำนิวซีแลนด์

                5. ปลัดจังหวัดสกลนคร

44) ตามหลักเศรษฐศาสตร์ “ดุลยภาพ” ( Equilibrium) หมายถึง

                1. การที่พ่อค้าขายสินค้าได้กำสูงสุด

                2. การที่ข้าราชการพัฒนาประเทศแล้วได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

                3. ปริมาณเสนอซื้อสินค้าเท่ากับปริมาณเสนอขายสินค้า

                4. การที่เก็บภาษีสินค้าเข้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

                5. ไม่มีข้อถูก

45) ประเทศใดมีปัญหาชนกลุ่มน้อยมากที่สุด

                1. เวียดนาม                                            2. กัมพูชา

                3. พม่า                                                    4. มาเลเซีย                                             5. อินโดนีเซีย

46) ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงคำว่า “ ระบบ 2 พรรค” มากที่สุด

                1. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น

                2. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ผลัดกับเป็นรัฐบาล

                3. มีพรรคการเมืองหลายพรรค และมีพรรค 2 พรรคเท่านั้นที่ไม่เคยเป็นรัฐบาล

                4. มีพรรคการเมือง 2 พรรคเท่านั้น พรรคหนึ่งเป็นรัฐบาล อีกพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายค้าน

                5. มีพรรคการเมือง 2 พรรค และเป็นรัฐบาลร่วมกัน

47) VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ย่อมาจาก

                1. Value Added Tax                           2. Value Article Tax

                3. Value Applied Tax                         4. Value Asset Tax

                5. Value Adding Tax

48) ข้าราชการพลเรือนที่ทำผิดวินัยร้ายแรงต้องได้รับโทษต่ำสุด คือ

                1. ให้ออก               2. ปลดออก           3. ไล่ออก               4. ลดขั้นเงินเดือน 5. ภาคทัณฑ์49) ข้อใดเป็นประชาธิปไตยโดยตรง(direct Democracy)

                1. ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี  

2. ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาล

                3. สภานิติบัญญัติลงมติจัดตั้งรัฐบาล

                4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

                5. การพลังงานแห่งชาติ

50) แก๊สในอ่าวไทยนั้น มีหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการอนุมัติซื้อขาย

                1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

                2. กระทรวงอุตสาหกรรม

                3. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

                4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

                5. การพลังงานแห่งชาติ

51) ในตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้น นายจ้าง

                1. จ้างแรงงานมากขึ้น

                2. จ้างแรงงานตามมูลค่าผลได้หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น

                3. จ้างแรงงานมากขึ้น เมื่อค่าจ้างต่อหน่วยสูงขึ้น

                4. ต้องจ่ายค่าจ้างที่ถูกกำหนดโดยลูกจ้าง

                5. จ่ายค่าจ้างน้อยที่สุด ตามกฎหมายบังคับ

52) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสังกัด

                1. กระทรวงศึกษาธิการ                       2. กระทรวงวิทยาศาสตร์

                3. สำนักนายกรัฐมนตรี                       4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                5. ไม่มีข้อถูก

53) ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ประเทศมาที่สุด คือ

                1. ภาษีสินค้าขาเข้า                               2. ภาษีสินค้าขาออก

                3. ภาษีรายได้โดยตรง                          4. ภาษีสรรพสามิต                               5. ภาษีเงินได้

54) “ธงชาติไทย” เริ่มมีใช้ในสมัยใด

                1. สมัยสุโขทัย                                      2. สมัยกรุงศรีอยุธยา

                3. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น              4. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย

                5. สมัยธนบุรี

55) ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian nation-Asian)

                1. มาเลเซีย                                             2. อินโดนีเซีย

                3. สิงคโปร์                                            4. ติมอร์ตะวันออก

                5. ฟิลิปปินส์
57) กฎหมายมหาชน คือ

                1. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ

                2. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐ

                3. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยพลเมือง รัฐ และรัฐต่างประเทศ

                4. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับพลเมืองของรัฐ

                5. กฎข้อบังคับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองของรัฐและรัฐต่างประเทศ

58) ข้อใดไม่เป็น “กรมช่างสิบหมู่”

                1. ช่างกลึง              2. ช่างสัก               3. ช่างสาน             4. ช่างแกะ             5. ช่างเขียน

59) การค้าขายกับต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะ

                1. ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

                2. ต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆ ในแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน

                3. เพื่อให้ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ

                4. เพื่อหวังกำไร

                5. เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศ

60) 100 ปี มหาดไทย

                1. 1 เมษายน 2533                                2. 1 เมษายน 2534

                3. 1 เมษายน 2535                                4. 1 เมษายน 2537

                5. 1 เมษายน 2537

61) “เกิดมาใช้อื่น เพื่อผืนแผ่นดินไทย” เป็นคำขวัญที่เกิดจาก

                1. พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี           2. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา

                3. พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร         4. นายเสนาะ เทียนทอง

                5. พล.ต. สนั่น ขจรประศาสตร์

62) เหตุผลที่ไม่ควรมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

                1. เป็นการส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย

                2. เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เป็นผู้บริหาร

                3. อาจมีการซื้อเสียงของบรรดาพ่อค้าและผู้มีอิทธิพล

                4. ผู้ว่าฯจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในจังหวัดโดยตรง

                5. ผู้ว่าฯจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง

63) คำขวัญที่ชนะการประกวดของกรมการปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใช้ในการรณรงค์โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน(ผปม.) ของกระทรวงมหาดไทย คือ

                1. ต่อต้านการซื้อเสียง หลีกเลี่ยงของกำนัลพร้อมกับไปเลือกตั้ง

                2. ขายเสียง ขายสิทธิ์ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ

                3. เลือกตั้งทุกครั้ง ยับยั้งซื้อเสียง พร้อมเพรียงใช้สิทธิ์

                4. เลือกตั้งทั้งที เลือกคนดี เข้าสภา

                5. ไม่มีข้อถูก

64) หน่วยงานใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

                1. การไฟฟ้านครหลวง                        2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

                3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     4. การประปานครหลวง

                5. การเคหะแห่งชาติ

65) “วงจรอุบาททางการเมือง” โดยทั่วไป หมายถึง

                1. การยึดอำนาจฉบับการเลือกตั้ง

2. การรัฐประหาร-ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปูทางสู่อำนาจ แล้วก็มีการยึดอำนาจโดยกลุ่มกำลังกลุ่มใหม่

                3. การยุบสภาสลับกับการเลือกตั้ง

                4. การรัฐประหารซ้อนรัฐประหาร

                5. การรัฐประหารสลับกับการตั้งรัฐบาลผสมของพรรคทหาร

66) ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินั้นต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปี

                1. National Income                             2. Net National Income      

                3. Personal Income                              4. Gross National Product

                5. National Gross Income                  

67) ปัญหาต่อไปนี้ข้อใดที่ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด

                1. ปัญหาประชากร                               2. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

                3. ปัญหาการปรับปรุงประเทศโดยวิธีการสมัยใหม่

                4. ปัญหาทางอุตสาหกรรม

                5. ปัญหาด้านการศึกษา

68) การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้มีการหยิบยืมคำว่า.....มาจากวิชาชีววิทยา

                1. Etiology                                            2. Endology

                3. Ecology                                            4. Environmentology                         5. Refreshenoloty

69) ข้อใดเกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีน้อยที่สุด

                1. ปลัดอำเภอหญิง                                2. นายกรัฐมนตรี

                3. ผู้อำนวยการเขตหญิง                       4. การกำหนดคำนำหน้าชื่อสตรีเป็นนางเหมือนกันหมด

                5. รัฐมนตรีหญิง

70) การขยายวันลาคลอดในหน่วยงาน ทั้งภาคราชการและเอกชน มีผลเสีย คือ

                1. สตรีที่เป็นโสดจะรู้สึกเสียเปรียบ

                2. สตรีที่ผ่านการมีบุตรมาแล้วรู้สึกเสียดาย

                3. หน่วยงานภาคเอกชนจะรับสตรีเข้าทำงานน้องลง

                4. สตรีที่ลาคลอดจะนำวันลาที่เพิ่มขึ้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น

                5. ถูกทุกข้อ

71) ภาษีที่ผู้เสียจะผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียแทนไม่ได้

                1. ภาษีเงินได้                                         2. ภาษีการค้า

                3. ภาษีศุลกากร                                     4. ภาษีสรรพสามิต

                5. ภาษีสรรพากร

72) คณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 ถูวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประเด็นใด

                1. มีการพิจารณาอย่างรวบรัดเกินไป

                2. การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับ

                3. คณะกรรมการชุดนี้ทำงานเสมือนเป็นศาลซึ่งถูกเรียกว่าเป็น ศาลเตี้ย

                4. การทำงานของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือของ รสช.

                5. การกำหนดไม่ให้ผู้ถูกยึดทรัพย์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

73) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี

                1. พ.ศ.2535           2. พ.ศ.2536           3. พ.ศ.2537           4. พ.ศ.2538           5. พ.ศ.2542

74) ในปัจจุบันประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด อ.หวง เเอ๊คคอร์นเนอร์  ดอทคอม

                1. 16 คน                2. 22 คน                3. 18 คน                4. 19 คน                5. 20 คน

75) วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันใดของทุกปี

                1. 1 กรกฎาคม                       2. 10 กรกฎาคม

                3. 13 กรกฎาคม                    4. 1 สิงหาคม                         5. 10 สิงหาคม      

76) รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาวที่จุดใด

                1. จังหวัดเชียงราบ-ท่าแขก  2. จังหวัดเลข-หลวงพระบาง

                3. จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทร์          4. จังหวัดมุกดาหาร-ท่าเสด็จ

                5. จังหวัดนครพนม-ท่าอุเทน

77) “NASDAQ” เป็นชื่อของ

                1. ดาวเทียมนานาชาติ                          2. สำนักข่าวระหว่างประเทศ

                3. ดัชนีราคาหุ้น                                    4. บริษัทผู้รับสัมปทานการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง

                5. สถานีโทรทัศน์ข้ามประเทศ

78) “ก.ต.” หมายถึง อ.วันนรัตน์

                1. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                                    2. คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ

                3. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายต่างประเทศ   4. คณะกรรมการควบคุมคนต่างด้าว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
แก้ไขล่าสุด อ.หวง เมื่อ 3-9-2009 08:19 80) การศึกษาภาคบังคับของไทยกำหนดไว้ให้ศึกษาถึงชั้นใด  อ.วันนรัตน์

                1. ประถม 4           2. ประถม 6           3. มัธยม 3              4. ม.ศ.3                  5. มัธยม 6

81) การรัฐประหารของไทยครั้งใดที่ไม่เป็นประสบความสำเร็จ อ.กษิระ

                1. 23 กุมภาพันธ์ 2534                         2. 9 กันยายน 2528

                3. 1 เมษายน 2534                                4. ข้อ 1และ 2

                5. ข้อ 2 และ 3

82) วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้าน ปลัดศุภวัฒน์                1. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

                2. ผลผลิตและการกระจายรายได้

                3. ปริมาณและความเป็นธรรมในสังคม

                4. ปริมาณ คุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคม

                5. คุณภาพ ปริมาณ และการกระจายได้

83) “ กรอ. จังหวัด” คือ ป้าเย็น

                1. โครงการจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยาจน

                2. โครงการจัดหาแหล่งน้ำมันกิให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                3. โครงการจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้

                4. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม

                5. โครงการจ้างงานเกตรกรในชนบท

84) “คจก.” หมายถึง

                1. โครงสร้างจัดที่ทำกินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน

                2. โครงสร้างจัดหาแหล่งน้ำกินให้แก่ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเเอ๊ค

                3. โครงสร้างจัดเก็บและกระจายรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้

                4. โครงสร้างจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม

                5. โครงสร้างจ้างงานเกษตรกรในชนบท

85) “RUSH HOUR” หมายถึง

                1. ระยะเวลาในการเดินทางบนทางด่วน

                2. ชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทาง

                3. ระยะเวลาในการติดต่อราชการ

                4. ช่วงเวลาโรงเรียนเลิก

                5. ไม่มีข้อถูก

86) กระทรวงมหาดไทยที่มีอายุการจัดตั้งน้อยกว่ากระทรวงอื่นๆ

                1. มหาดไทย                          2. ศึกษาธิการ อ.หวง

                3. เกษตรและสหกรณ์          4. ต่างประเทศ                       5. คมนาคม

87) รางวัล “ ซีไรท์ ” เป็นรางวัลในทางด้าน

                1. การพูด                               2. การบริหาร

                3. การเขียน                            4. การโฆษณา                      5. การกีฬา

88) โนเมนสแลนด์ เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ

                1. ไทย-ลาว                            2. กัมพูชา-มาเลเซีย

                3. ไทย-มาเลเซีย                    4. ไทย-พม่า

                5. ไทย-กัมพูชา

89) ระเบียบ กับ ข้อบังคับ แตกต่างกันอย่างไร เเอ๊คกรุ๊ป

1. ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้  เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานประจำ

                2. ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น

                3. ข้องบังคับ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับให้อำนาจไว้เท่านั้น

                4. ข้อ 1 และ 3                                       5. ข้อ 2 และ 3

90) ข้อใดถูกต้อง นกเเอ๊ค

                1. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และเวียน

                2. หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

                3. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ระเบียบและข้อกำหนด

                4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ

                5. ข้อ 2 และ 4

91) ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรจะใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

                1. เรื่องลับ                                              2. ไม่ใช่เรื่องลับ

                3. เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน            4. เรื่องเกี่ยวกับเงิน

                5. หาคนพิมพ์ไม่ได้

92) ปัจจุบันต้องทำงานด้วยความรวดเร็วจึงจะทันต่อเหตุการณ์ หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท เเอ๊คคอร์นเนอร์ ดอทคอม

                1. 2 ประเภท                          2. 3 ประเภท                          3. 4 ประเภท                          4. 5 ประเภท

                5. ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะกำหนดตามความจำเป็นและเร่งด่วน

93) คำว่า “ด่วนที่สุด” หมายความว่า

                1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

                2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

                3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็ว

                4. ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำเสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

                5. การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง EMS

94) ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและลงท้ายใช้คำว่า

                1. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง แอ็คกรุ๊ป                2. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                3. เรียน ขอแสดงความนับถือ

                4. เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

                5. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

95) ผู้ว่าราชการจังหวดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร

                1. ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

                2. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

                3. เรียน ขอแสดงความนับถือ

                4. ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                5. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

96) หนังสือราชการจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ แต่บางคนเก็บไว้นานจนเต็มตู้ ทั้งๆ ที่หนังสือเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ทำให้งานล่าช้า เพราะไม่รู้จักวิธีการทำลายหนังสือราชการ ต่อไปนี้ข้อใดถูก

                1. ตามปกติหนังสือราชการเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทินเจ้าหน้าที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

                4. ถูกทุกข้อ                                           5. ไม่มีข้อถูก  อ.วันนรัตน

97) หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

                1. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

                3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

                4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

                5. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

98) ท่านเข้าใจคำว่า “ลับ” กับ “ปกปิด” อย่างไร

1. “ลับ”  เป็นความลับเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุ หรือบุคคลหากรั่วไหลไปถึงบุคคลไม่มีหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งทางราชการและประเทศชาติได้

                2. “ปกปิด”  เป็นความลับซึ่งไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ไม่มีหน้าที่ สงวนไว้เฉพาะผู้มีหน้าที่เท่านั้น

                3. “ลับ” ใช้กับเอกสาร “ปกปิด” ใช้กับบุคคล

                4. ข้อ 1 และ 2                                       5. ถูกทุกข้อ

99) การเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงานตามลับดับชั้นผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณี

1. เรื่องกำหนดชั้นความเร็วเฉพาะเจาะจงถึงบุคคล ให้เสนอตรงได้ แต่ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

2. เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เฉพาะ เช่น เรื่องร้องเรียนการกล่าวหา หรือเรื่องอุทธรณ์ คำสั่ง ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

3. เรื่องผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาคนใดให้เสนอโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนนั้นโดยเฉพาะ

                4. ข้อ 1 และ 2                                       5. ถูกทุกข้อ

100) การทำบันทึกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

                1. บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน บันทึกความคิดเห็น บันทึกติดต่อ บันทึกสั่งการ

                2. บันทึกข้อความ บันทึกจดหมายเหตุ บันทึกรายวันทำการ บันทึกย่อเรื่อง บันทึกสั่งการ

3. บันทึกย่อความ บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน บันทึกปกปิด บันทึกความเห็น บันทึกช่วยความจำ

                4. บันทึกเหตุการณ์ บันทึกย่อ บันทึกรายการประจำวัน บันทึกสั่งการ บันทึกจดหมายเหตุ

                5. บันทึกสั่งการ บันทึกรายการประชุม บันทึกเหตุการณ์ บันทึกช่วยความจำ บันทึกเวียน

1.  5                        21.  5                                      41.  1                                      61.  1                      81.  5

2.  1                        22.  1                                      42.  1                                      62.  3                      82.  1

3.  3                        23.  3                                      43.  1                                      63.  2                      83.  3

4.  2                        24.  4                                      44.  3                                      64.  2                      84.  3

5.  4               25.  4                                      45.  3                                      65.  2                      85.  2

6.  4               26.  3                                      46.  4                                      66.  4                      86.  5

7.  1                        27.  1                                      47.  1                                      67.  3                      87.  3

8.  4               28.  5                                      48.  2                                      68.  3                      88.  3

9.  5                        29.  3                                      49.  4                                      69.  4                      89.  4      

10.  3                      30.  1                                      50.  1                                      70.  3                      90.  5

11.  1                      31.  4                                      51.  2                                      71.  1                      91.  3

12.  4                      32.  3                                      52.  3                                      72.  4                      92.  2

13.  4                      33.  2                                      53.  4                                      73.  5                      93.  1

14.  3                      34.  4                                      54.  2                                      74.  2                      94.  3

15.  2                      35.  1                                      55.  4                                      75.  5                      95.  2

16.  3                      36.  3                                      56.  3                                      76.  3                      96.  4

17.  1                      37.  3                                      57.  2                                      77.  3                      97.  3

18.  5             38.  4                                      58.  3                                      78.  2                      98.  4

19.  4             39.  1                                      59.  2                                      79.  1                      99.  4

20.  2                      40.  3                                      60.  2                                      80.  5                      100. 5
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่    http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-17
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

หลายตำแหน่งเช่น  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  
เจ้าพนักงานพัสดุ 2  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
นายช่างโยธา  2  
นายช่างไฟฟ้า 2  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3

นักวิชาการศึกษา 3  
นิติกร 3
นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3

นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
[font=arial;]ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2013-05-09
ใหม่ๆ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้