ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4959เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 
1. google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด ก.  ฟรีอีเมล
ข.  ดาวน์โหลดข้อมูล
ค.  อีเลินนิ่ง
ง.  อีคอมเมิร์ส
จ.  สืบค้นเว็บไซต์
2. Banner ขนาดมาตรฐานสำหรับทำป้ายโฆษณาในเว็บไซต์มี Resolution เท่าใด ก.  640 * 480
ข.  468 * 60
ค.  800 * 600
ง.  125 * 250
จ.  60 * 60
ฉ.  1024 *768
3. ข้อใดคือชื่อ e-mail ก.  http://www.hotmail.com
ข.  burin
ค.  tom@hotmail.com
ง.  http://hotmail.com
จ.  hotmail.com
ฉ.  burin@tom@thaiabc.com
4. บริการ MSN เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่สุด ก.  yahoo.com
ข.  hotmail.com
ค.  thaiall.com
ง.  sanook.com
จ.  hunsa.com
ฉ.  thailand.com
  5. e-book มักเป็นแฟ้มนามสกุลใด ก.  mdb
ข.  jpg
ค.  pdf
ง.  doc
จ.  xls
ฉ.  gif
6. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด ก.  Fire Wire
ข.  USB
ค.  Wi-Fi
ง.  1394
จ.  COM1
ฉ.  ATA
7. Bittorrent ให้บริการเรื่องใด เด่นชัดที่สุด ก.  บริการอีเมล
ข.  ขายสินค้าออนไลน์
ค.  บริการแชร์แฟ้มระหว่างเพื่อนถึงเพื่อน
ง.  บริการสืบค้นเว็บไซต์
จ.  บริการเว็บบอร์ด
ฉ.  ประมูลออนไลน์
8. คำสั่งบน DOS ที่ใช้ดู IP address เครื่องของตนเอง คือคำสั่งใด ก.  iplookup
ข.  ipconfig
ค.  ipaddress
ง.  myip
จ.  netstat
ฉ.  dir
 9. จาก http://class.yonok.ac.th ข้อใดมักหมายถึงชื่อ host ก.  http
ข.  ac
ค.  yonok
ง.  class
จ.  yonok.ac.th
ฉ.  ac.th
10. ภาษาใดทำงานฝั่ง Client ก.  perl
ข.  vb
ค.  php
ง.  html
จ.  asp
ฉ.  cobol
11.    Server  คือข้อใด
ก.  เครื่องแม่ข่าย
ข.  เครื่องลูกข่าย
ค.  การเคลื่อนย้ายข้อมูล
ง.  บริการ website
จ.  เครือข่าย
12.    Cute Ftp  เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก.  Stand-by
ข.  stand –Alone
ค.  Workstation
ง.  Web   page
จ.  Character
13.  หมายเลข IP Address 1 หมายเลขใช้พื้นที่เก็บข้อมูลกี่ไบท์ 
ก.  1
ข.  4
ค.  16
ง.  256
14.  ข้อใด มิใช่ วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต     ก.  โปรแกรมจำกัดข้อมูล
ข.  การสร้างไฟล์วอลล์
ค.  ระบบเครือข่าย
ง.  โปรแกรมป้องกันไวรัส
15.  Wireless LAN หมายถึงข้อใด     
ก.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
ข.  เครือข่าย   LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
ค.  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
ง.  ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นความหมายของ Wireless LAN ทั้งหมด
 16. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณ  ดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค      ก.  User Card
ข.  LAN Card
ค.  Network Interface Card
ง.  Modem
17. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด    ก.  Coaxial Cable
ข.  Shielded Twisted Pair Cable  
ค.  Unshielded Twisted Pair Cable
ง.  Fiber Optic Cable

18. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน     ก.  HUB  
ข.  Connector  
ค.  Router
ง.  Switch

19. คำใดหมายถึงเครือข่ายไร้สาย                             ก.  WI-FI 
ข.  Broadband
ค.  Fire Wire
ง.  WAN
 
20. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด       ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในอินเตอร์เน็ต
ข.  การรับส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต
ค.  การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ง.  การทำธุรกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย

21. คำสั่ง ping ให้ข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่ได้           ก.  แสดงหมายเลข IP เมื่อส่ง Full Host Name
ข.  แสดง Lost Packets Amount
ค.  แสดงหมายเลข Port ที่ถูกเปิด
ง.  แสดง Response Time
 22. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด                              ก.  Fire Wire 
ข.  WI-FI
ค.  ADSL
ง.  MODEM

   23. Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก.  TCP/IP 
ข.  FTP
ค.  HTTP
ง.  WWW
 
24. FTP คือบริการเกี่ยวกับอะไร                                 ก.  รับ-ส่งแฟ้ม 
ข.  อีเมล
ค.  เปิดเว็บไซต์  
ง.  IPOD
 25. Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด                            ก.  MSN  
ข.  e-Learning
ค.  Webboard  
ง.  ICQ
 
26. ในการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐาน Ethernet มาตรฐานใดที่ต่อใช้หัว RJ-45           ก.  10 Base 2
ข.  10 Base A  
ค.  10 Base 5
ง.  10 Base T
 
27. Proxy มักเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด                            ก.  Statistic
ข.  Online Game
ค.  Cache 
ง.  Restore
 
28. แฟ้มภาพที่ไม่เหมาะในการพัฒนาเว็บเพ็จ มีนามสกุลใด                    ก.  PNG
ข.  BMP
ค.  JPG 
ง.  GIF
 
29.  Router มีหน้าที่ใด                      ก.  บริการรับส่งข้อมูล 
ข.  บอกเส้นทาง
ค.  บริการอีเมล 
ง.  ป้องกันการบุกรุก
 
30. Port ใดเป็นมาตรฐานสำหรับ http          ก.  80
ข.  53
ค.  25
ง.  22
 
31. RJ45 ใช้เชื่อมต่อกับอะไร                ก.  Printer
ข.  โทรศัพท์
ค.  Speaker 
ง.  Hub

32. คำว่า Pixel หมายถึงอะไร       ก.  จุด
ข.  Vertical
ค.  เส้น 
ง.  Pointer 

 33. คำว่า RGB เกี่ยวข้องกับเรื่องใด                      ก.  ความปลอดภัย
ข.  สี
ค.  ความกว้าง 
ง.  ความยาว

34. ผู้บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เรียกว่าอะไร                ก.  Hacker 
ข.  Cracker
ค.  Computer 
ง.  Networker

 35.  คำใดหมายถึง ตัวอย่างก่อนพิมพ์                  ก.  Print Screen
ข.  Preview
ค.  Scanner
ง.  Printer
 
36. กระดาษขนาด Letter มีขนาดเท่าใด       ก.  8.5 นิ้ว * 11.69 นิ้ว
ข.  210 มิลิเมตร * 297 มิลิเมตร
ค.  8.5 นิ้ว * 11 นิ้ว
ง.  8.27 นิ้ว * 11 นิ้ว 

  37. อุปกรณ์ใดใช้แทน Mouse ใน Notebook บางรุ่นก.  Caps Lock
ข.  Touch Pad
ค.  Num Lock 
ง.  Shift Board  

38. UPS มักมีหน้าที่ใดก.  แปลงไฟจาก 220 Volt เป็น 110 Volt
ข.  แปลงภาพเป็นเสียง
ค.  ป้องกันไฟฟ้าดูด 
ง.  ป้องกันไฟดับ

39. อุปกรณ์ใดใช้เลื่อนลูกศรบนจอภาพในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows   ก.  Mouse
ข.  Scanner
ค.  Modem 
ง.  Keyboard  
 
40. CPU รุ่นใดเก่าที่สุด                   ก.  P5  
ข.  Pentium
ค.  8088  
ง.  80286

41. กระดาษใบเสร็จที่ซ้อนกันหลายแผ่น ต้องใช้กับเครื่องพิมพ์แบบใด  ก.  Server Printer 
ข.  Dotmatrix Printer
ค.  Inkjet Printer 
ง. Laser Printer 
42.  เครื่องหมาย  | เรียกว่าอะไร                     ก.  Pipe
ข.  Hyphen
ค.  Comma 
ง.  Dollar Sign
 
43. เครื่องหมาย  $ เรียกว่าอะไร            ก.  Semicolon 
ข.  Dollar Sign
ค.  Colon
ง.  Ohms
 

44. เครื่องหมาย  \ เรียกว่าอะไร           
ก.  Math 
ข.  Question Mark
ค.  Period 
ง.  Back Slash

 
45. เครื่องหมาย ) เรียกว่าอะไร             
ก.  Period 
ข.  Pipe
 ค.  Hyphen 
ง.  Parentheses
 

46. เครื่องหมาย ^ เรียกว่าอะไร                 
ก.  Circumflex 
ข.  At Sign
ค.  Crosshatch
ง.  Dollar Sign  
 

47.  เครื่องหมาย ] เรียกว่าอะไร                                             
ก.  Math 
ข. Question Mark
ค. Parentheses  
ง.  Square Bracket
 

48. เครื่องหมาย  } เรียกว่าอะไร                    
 ก.  Braces
ข.  Asterisk
ค.  Parentheses
ง.  Slash
 

49.  เครื่องหมาย # เรียกว่าอะไร                    
ก.  Parentheses
ข.  Asterisk
ค.  Crosshatch
ง.  Braces
 

50. เครื่องหมาย * เรียกว่าอะไร                 
ก.  Asterisk 
ข.  Dollar Sign
ค.  Pipe 
ง.  Crosshatch
 

 

 

 

 

51. เครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร              
ก.  At Site   
ข.  At Sign
ค.  At Sing
ง.  A Style
 

52. ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์         
ก.  ประมวลผล
ข.  เก็บข้อมูล
ค.  นำข้อมูลเข้า
ง.  แสดงผลลัพธ์
 

53. หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า         
 ก.  บิต  ( 1 กับ 0)
ข.  ไบต์
ค.  ฟิลด์  
ง.  เร็คคอร์ด
 

54. ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร    
ก.  Database
ข.  Report
ค.  Information
ง.  Output
 

55. สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด      
ก.  อนาล็อก
ข.  ดิจิตอล
ค.  อิเล็กทรอนิกส์
ง.  ไฟฟ้า


56. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้              
ก.  การเปิดกล่องระเบิด
ข.  การเลือกผลไม้
ค.  การก่อการร้าย
ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม
 

57.  IP Address คือ  
 ก.  หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
ข.  หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ค.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
ง.  ถูกทุกข้อ
 

58. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง 
ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
ข.  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
ค.  เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
ง.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต
 

59. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์    
ก.  แถบที่อยู่ของเว็บไซต์
ข.  แถบสื่อสาร
ค.  แถบสถานะ
ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพ็จ
 

60. st2553@nkpw.ac.th  ข้อความ “st2553” หมายถึงข้อใด          
ก.  Domain Name
ข.  Password
ค.  ISP 
ง.  Username
 

61. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด                  
ก.  *.doc
ข.  *.zip
ค.  *.com
ง.  *.exe


เฉลย1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.   
43.   
44.   
45.   
46.   
47.   
48.   
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ขอบคุณค่า
ขอบคุณมากครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้