ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4336เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาคอมพิวเตอร์

 
1. ข้อใดต่อไปนี้คือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพ
ทำให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
ประชาชนรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา
ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การบันทึกประวัตินักเรียนที่มาเข้าเรียน
พนักงานไฟฟ้าทำการจดตัวเลขบนมิเตอร์แสดงการใช้ไฟฟ้า
การจัดเก็บข้อมูลลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อไว้ใช้งานต่อไป
ข้อ ก. และ ข.

3. ข้อใดหมายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
การประยุกต์ความทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์
ข้อ ก. และ ค.

4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย
เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน
เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ

5. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ข้อ ก. และ ค.

6. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน
การสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากที่บ้านและโรงเรียน
การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
การสั่งซื้อสิ้นค้าจากบ้าน
ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี

7. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม
การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ระบบทะเบียนนักเรียนในโรงเรียน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

8. “ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ” ความหมายที่กล่าวถึง หมายถึงข้อใด
ข้อมูล
สารสนเทศ
ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิ

9. ข้อมูลเป็นฐานของสารสนเทศ และสารสนเทศเป็นฐานของสิ่งใด
การศึกษา
ความรอบรู้
การประมวลผล
แฟ้มข้อมูล

10. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ ส่วนประกอบนี้หมายถึงข้อใด
บุคลากร
ซอฟต์แวร์
ขั้นตอนการปฏิบัติ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

11. ข้อใดคือ ฮาร์ดแวร์
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด
โปรแกรมไมโครซอฟต์ วินโดว์

12. ข้อใดหมายถึงข้อมูลทุติยภูมิ
ทะเบียนรถยนต์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น ม.1
น้ำหนักของเพื่อนนักเรียนที่ไปสอบถามจากเพื่อนนักเรียน
รายได้ของอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปสอบถามมาเอง

13. ขั้นตอนนี้ “การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์” หมายถึงข้อใด
การจัดเก็บ
การคำนวณ
การทำรายงาน
การตรวจสอบข้อมูล

14. การประมวลผลในข้อใด หมายถึง การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing)
การจองตั๋วเครื่องบิน
การฝากถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า
ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดกล่าวถึง วงจรตรรก ได้ถูกต้อง
“การมีสัญญาณไฟฟ้า” แทนสภาวะตรรก “เท็จ” หรือ “0”
“การมีสัญญาณไฟฟ้า” แทนสภาวะตรรก “จริง” หรือ “1”
“การไม่มีสัญญาณไฟฟ้า” แทนสภาวะตรรก “จริง” หรือ “0”
“การไม่มีสัญญาณไฟฟ้า” แทนสภาวะตรรก “เท็จ” หรือ “1”

16. สมมติว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์คนหนึ่งป้อนข้อมูลดังนี้
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
3107849678 น.ส.วันดี งาม 48
3108146894 นายรักชาติ เสมอใจ 64
3109647869 นายนพ สุขเสมอ 81
3218496878 น.ส.ศิริวรรณ แสนงาม 39
คำถาม ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คนนี้ ป้อนข้อมูลทั้งหมด กี่ระเบียน (record)
3
4
12
16

17. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงเครื่องคำนวณยุคประวัติศาสตร์ ยกเว้น
ลูกคิด
เครื่องอินิแอค
เครื่องคำนวณในรูปไม้บรรทัด
เครื่องคำนวณของปาสคาล

18. คอมพิวเตอร์ยุคใดที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit : IC)
คอมพิวเตอร์ยุคแรก
คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง
คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม
คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่

19. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า
ยูนิแวค (UNIVAC)
ไมโครโพรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นนับแสนตัว
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
วงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integration : VLSI)

20. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่เป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รับเข้า
หน่วยความจำ
ซีพียู
อุปกรณ์ส่งออก

21. หน่วยใดของ ซีพียู (CPU) ที่ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำ
หน่วยควบคุม
หน่วยวิเคราะห์
หน่วยคำนวณและตรรกะ

22. ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
หน่วยแสดงผล
หน่วยความจำหลัก
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยรับโปรแกรมและข้อมูล

23. หน้าที่ของหน่วยความจำ ตรงตามข้อใด
เก็บข้อมูล
เก็บผลลัพธ์
เก็บโปรแกรม
เก็บข้อมูล โปรแกรม และผลลัพธ์

24. หน่วยความจำใดที่ใช้ในการจำข้อมูลและคำสั่งขณะที่เครื่องทำงาน หน่วยความจำนี้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ ได้ตลอดเวลาที่ยังเปิดเครื่อง
รอม (ROM)
แรม (RAM)
ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
แผ่นบันทึก (Floppy Disk)

25. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของหน่วยความจำรองได้ถูกต้อง
บรรจุคำสั่งในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ
เก็บชุดคำสั่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลงานที่ต้องการ
เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งที่ต้องการเก็บไว้สำหรับใช้งานต่อไป
ถูกทั้ง ข. และ ค.

26. หน่วยความจำใดเปรียบเสมือนสมุดบันทึก
รอม (ROM)
แรม (RAM)
แผ่นบันทึก (DISK)
ข้อ ก. และ ข.

27. หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่ ตรงตามข้อใด
รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
รับโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผล
รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมประมวลผล

28. อุปกรณ์ในข้อใด ทำหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูล
เมาส์
จอภาพ
แป้นพิมพ์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

29. อุปกรณ์ในข้อใด ไม่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล
เมาส์ (Mouse)
เครื่องพิมพ์ (Printer)
แป้นพิมพ์ (Keyboard)
เครื่องขับแผ่นบันทึก (Disk Drive)

30. หน่วยแสดงผลทำหน้าที่ ตรงตามข้อใด
แสดงผลลัพธ์จากหน่วยรับข้อมูล โดยนำผลลัพธ์มาจากหน่วยความจำรอง
แสดงผลลัพธ์จากหน่วยรับข้อมูล โดยนำผลลัพธ์มาจากหน่วยความจำหลัก
แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล โดยนำผลลัพธ์มาจากหน่วยความจำรอง แสดงทางจอภาพหรือบันทึกลงสื่อข้อมูล
แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล โดยนำผลลัพธ์มาจากหน่วยความจำหลัก แสดงทางจอภาพหรือบันทึกลงสื่อข้อมูล

31. อุปกรณ์ข้อใด ไม่อยู่ ในหน่วยแสดงผล
เมาส์
จอภาพ
เครื่องพิมพ์
เครื่องขับแผ่นบันทึก

32. อุปกรณ์ข้อใดอยู่ในหน่วยแสดงผล
เมาส์ (Mouse)
จอภาพ (Monitor)
แป้นพิมพ์ (Keyboard)
แผ่นบันทึก (Floppy Disk)

33. ข้อใดเป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน
เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์
เครื่องพิมพ์แบบใช้แสงเลเซอร์

34. ข้อใดกล่าวถึงภาษาระดับสูงได้ถูกต้อง
ประกอบด้วยตัวเลขล้วน
ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมาก
สร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม
ไม่มีข้อใดถูก

35. โปรแกรมแปลภาษา คือ ข้อใด
คอมไพเลอร์ (Compiler)
แอสเซมเบลอ (Assemble)
อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)
ข้อ ก. และ ค.

36. โปรแกรมที่ปฏิบัติการเมื่อเปิดเครื่องมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและแสดงผลของคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมในข้อใด
ดอส (DOS)
โอเอส (OS)
ไบออส (BIOS)
ซีมอส (CMOS)

37. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการแปลภาษาเบสิคให้เครื่องปฏิบัติการได้
คอมไพเลอร์ (Compiler)
โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Program)
ไม่เป็นลำดับขั้นตอน (Nonprocedural)
อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

38. ผู้ที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้านต่างๆ คือ ข้อใด
นักวิเคราะห์ระบบ
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

39. ข้อใด คือ บุคลากรด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์
นักวิเคราะห์ระบบ
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักออกแบบคอมพิวเตอร์
พนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

40. ข้อใด คือ บุคลากรด้านผู้ผลิตซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์ระบบ
วิศวกรคอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
พนักงานป้อนข้อมูล

41. ข้อใด คือ กลุ่มบุคลากรสนับสนุนและบริการ
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พนักงานป้อนข้อมูล
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์ระบบ

42. ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกัน
เรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกันได้
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้เหมือนจริงมากขึ้น
ลดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์

43. การใช้บริการเงินด่วน (ATM) เป็นการใช้งานเครือข่ายชนิดใด
แวน (WAN)
แลน (LAN)
อินเทอร์เน็ต (Internet)
อินทราเน็ต (Intranet)

44. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของเครือข่ายแลน (LAN)
มีความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำ
มีการขอใบอนุญาตก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
ใช้เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่อง
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะไม่เกิน 10 กม.

45. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบวงแหวน
เราท์เตอร์
อีเทอร์เน็ต
สวิตช์ชิ่ง
โทเกนริง

46. ผู้อำนวยการเรียกดูเอกสารใบลาของครู จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้งานเครือข่ายในข้อใด
การใช้งานทรัพยาการร่วมกัน
การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
สำนักงานอัตโนมัติ
การติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย

47. ข้อใด คือ โดเมนเนม
www.ku.ac.th
TCP/IP
203.148.251.39
somsak@yahoo.com

48. ข้อใดเป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่เร็วที่สุด
การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
การเรียกดูข้อมูลข่าวสาร
การอ่านข่าวจากกลุ่มข่าว
การสนทนาบนเครือข่าย

49. การพิจารณาแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยในข้อใด
หน่วยประมวลผลกลาง
ความจุของหน่วยความจำหลัก
ความเร็วของการสื่อสารข้อมูล
ถูกทุกข้อ

50. ข้อใดหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซีพียูแต่ละตัวมีรูปแบบการคำนวณหรือการแบ่งแยกงานและทำงานขนานกันไป
มัลติโพรเซสเซอร์ (Multiprocesser)
Massively Parallel Processor : MPP (เอ็มพีพี)
High Performance Computer : HPC (เอชพีซี)
ข้อ ข. และ ค.

51. เทคโนโลยีแบบสื่อประสม (mutimedia) หมายถึง ข้อใด
คอมพิวเตอร์ที่มีซีพียูหลายตัวช่วยกันทำงาน
การใช้คอมพิวเตอร์กับสื่อหลายแบบผสมกัน
คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบการประมวลผลแบบขนานกัน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นกันได้

52. "บัตรที่บรรจุที่เป็นหน่วยความจำและไมโครโพเซสเซอร์ (Microprocessor)" หมายถึงข้อใด
บัตรเอทีเอ็ม
บัตรเก่ง
บัตรเครดิต
บัตรโทรศัพท์

53. การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์ที่สามารถวางแผนการเรียนรู้ การให้เหตุผล และการตัดสินใจได้ หมายถึงข้อใด
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ซีพียู และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวนมาก (High Performance Computer)
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ซีพียูแบ่งแยกงานและทำงานขนานกัน (Massively Parallel Processor)
ทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

54. การส่งข้อมูลข่าวสารในระบบของทางด่วนสารสนเทศใช้สื่อใดเป็นหลัก
เส้นใยนำแสง
คลื่นไมโครเวฟ
ดาวเทียม
ลวดทองแดง

55. ข้อใดคืองานบนทางด่วนสารสนเทศ
ระบบโทรทัศน์
การเลือกซื้อทางไกล
การค้นหาข้อมูลหรือหนังสือ
ถูกทุกข้อ

56. ถ้าสภาพของท้องที่ทางภูมิศาสตร์เต็มไปด้วยภูเขา หุบเขา หรือเป็นเกาะอยู่ในทะเล การสื่อสารที่ดีวิธีหนึ่งคือข้อใด
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
การสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
ระบบเครือข่ายแบบสวิตช์ชิง

57. ระบบการสื่อสารใดที่ใช้วิธีการนำเอาข้อมูลเข้าไปผสมกับแสง เพื่อให้แสงกระพริบตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
ระบบเครือข่ายแบบสวิตช์ชิง
การสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล

58. ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สินค้ามีราคาถูกลง
พื้นที่ทำนามีปริมาณเพิ่มขึ้น
มีระบบการสื่อสารแบบไร้สายเกิดขึ้น
เกิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากขึ้น

59. ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด
สินค้ามีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
มนุษย์มีคุณธรรมสูงขึ้น
มีแหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้น
มนุษย์มีระบบขนส่งที่ทันสมัย

60. วันหยุดเด็กชายเอจะใช้คอมพิวเตอร์อยู่คนเดียวทั้งวันจะเกิดปัญหาในข้อใดมากที่สุด
เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม
ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย
มีการพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายล้างสูง


หาคำตอบเองนะคับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้