ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4421เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบตำแหน่งสันทนาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-09-16) —
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการศึกษา  คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม  วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

วิชาที่จะสอบ        

(1)  ความรู้ในทางงานสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
copy ถึง html  ไปวาง แอดเดต >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2592.0.html >> เจาะข้อสอบชุดที่ 1 พร้อมเฉลย (กากบาท)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2591.0.html >> เจาะข้อสอบชุดที่ 2 พร้อมเฉลย (กากบาท)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2590.0.html >> เจาะข้อสอบชุดที่ 3 พร้อมเฉลย (กากบาท)

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1135.0.html >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1136.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท)

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2604.0.html >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2595.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2583.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท) ชุดที่ 1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2582.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท) ชุดที่ 2

4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ไม่มีสรุป นะครับ
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2597.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2587.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท)

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2599.0.html >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2598.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2588.0.html >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท)

6.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
มีแต่ตัว พรบ. นะครับ >>> http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Legislation/prb_study%202542(final).pdf

7.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521
ในเว็บเค้าสรุปมาแล้ว >>> http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=8514.0

8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2601.0.html  >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2596.0.html  >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2586.0.html  >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท)

9. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545
มีแต่ตัว พรบ. นะครับ >>> http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/law_ministry_2545(5).pdf

10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2602.0.html  >> สรุปเนื้อหา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,170.0.html   >> เจาะข้อสอบ (ข้อเขียน)
http://bbs.thailocalmeet.com/test_ap/meet_Woi546%20RW.pdf >> เฉลยเจาะข้อสอบ (ข้อเขียน)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2585.0.html  >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท) ชุดที่ 1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2584.0.html  >> เจาะข้อสอบ พร้อมเฉลย (กากบาท) ชุดที่ 2

11. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้