ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6622เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 
ระดับ : *
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-09-16) —
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
1. กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย “ การค้ามนุษย์ ” คือกลุ่มใด
                1. เด็กและหญิงไทย
                2. เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยไม่ถูกตามกฏหมาย
                3. เด็กและหญิงมิได้มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
                4. ถูกทุกข้อ
2. นโยบาย “ การค้ามนุษย์ ” อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
                1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                2. กระทรวงการต่างประเทศ
                3. กระทรวงสาธารณสุข
                4. ถูกทุกข้อ
3. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 เป็นนโยบายประเภทใด
                1. ไม่ใช่นโยบาย
                2. นโยบายที่เป็นกฏเกณฑ์ ข้อบังคับ
                3. นโยบายด้านจริยธรรม
                4. นโยบายการกระจายทรัพยากร
4. ใครได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาวิชานโยบายศาสตร์
                1. Woodrow wilson
                2. Harold lasswell
                3. Thomus  R. Dye
                4. Ira Sharlamky
5. นโยบาย “ Dual track ” คือนโยบายใด
                1. นโยบายการผลิตเชิงพาณิชย์ในภาคเกษตรชนบท
                2. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก
                3. นโยบายนำทรัพยากรการเกษตรมาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
                4. นโยบายดึงเงินทุนจากภายนอกมาพัฒนาเศรษฐกิจของเกษตรกร
6. ข้อใดเป็นผล “ นาโนเทคโนโลยี ”
                1. การพัฒนาโซลาเซลล์ขนาดบางเพื่อประหยัดพลังงาน
                2. การพัฒนาวงจรอิเล็คทรอนิกส์
                3. กระบวนการ Dnog Delnery System ในการรักษาพยาบาล
                4. ถูกทุกข้อ
7. การแสดงถึงการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
                1. ดำเนินงานโดยประหยัด
                2. การปฏิบัติงานเป็นที่รับรู้และเข้าใจทั่วทั้งหน่วยงาน
                3. สอดคล้องกับรูปแบบองค์กร
                4. ถูกทุกข้อ
8. “ แผนการจัดการขยะชาติ ” เสนอโดยหน่วยงานใด
                1. กระทรวงมหาดไทย
                2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                3. กระทรวงสาธารณสุข
                4. กระทรวงอุตสาหกรรม
9. ตัวบ่งชี้สมรรถนะภายในองค์การที่สนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินนโยบาย คืออะไร
                1. ความสามารถของบุคลากร
                2. โครงสร้างขององค์การ
                3. ทำเลที่ตั้งขององค์การ
                4. ถูกทุกข้อ
10. การสื่อนโยบายทำได้โดยวิธีใด
                1.การบอกกล่าวโดยวาจา
                2. การจัดทำแถลงการณ์
                3. การจัดทำเอกสารประกอบการแถลงข่าว
                4. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการวางแผน
                1. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
                2. กระบวนการตัดสินใจ
                3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
                4. ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในองค์กร
12. .... แผนเฉพาะครั้ง ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
                1. Single-purpose Plan
                2. Single-use Plan
                3. Useful Plan
                4. Continuous – use Plan
13. ผู้บริหารโครงการควรมีภาวะผู้นำแบบใดเพื่อสนับสนุนให้การบริการโครงการของรัฐประสบความสำเร็จ
                1. อัตตาธิปไตย
                2. ประชาธิปไตย
                3. คณาธิปไตย
                4. อภิชนาธิปไตย
14. ข้อใดเป็นการศึกษานโยบายสาธารณตามแนวทางการศึกษาแบบพรรณนา
                1. การศึกษาเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลในการกำหนดนโยบาย
                2. การศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสม
                3. การแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการดำเนินนโยบาย
                4. การศึกษาเนื้อหาสาระของนโยบาย
15. “ นโยบาย S-M-L ” หมายถึงนโยบายใด
                1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
                2. งบประมาณพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
                3. ธนาคารเพื่อประชาชน
                4. แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
16. หมู่บ้าน “ ขนาดเล็ก ” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยมีคุณสมบัติอะไร
                1. ประชากรต่ำกว่า 500 คน
                2. ประชากรระหว่าง 500-800 คน
                3. ประชากรระหว่าง 500-1,000 คน
                4. ประชากรระหว่าง 800-1,000 คน
17. 3 จังหวัดนำร่องในการดำเนินนโยบาย “ S-M-L ” ได้แก่จังหวัดใด
                1. นครราชสีมา  ขอนแก่น  เชียงใหม่
                2. ขอนแก่น  เชียงใหม่  พิษณุโลก
                3. นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงใหม่
                4. ขอนแก่น พิษณุโลก นครราชสีมา
18. “ นโยบาย 1 อำเภอ 1 ทุน ” อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงใด
                1. กระทรวงศึกษาธิการ
                2. กระทรวง
                3. สำนักงานสลากกินแบ่ง
                4. ถูกทุกข้อ
19. “ นโยบาย 1 อำเภอ 1 ทุน ” เป็นนโยบายประเภทใด
                1. นโยบายที่เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
                2. นโยบายกระจายทรัพยากร
                3. นโยบายการจัดสรรทรัพยากรใหม่
                4. นโยบายสัญลักษณ์
20. การจัดที่ดินและแหล่งน้ำตาม “ ทฤษฎีใหม่  ” กำหนดไว้อย่างไร
                1. ขุดสระ 30: ปลูกข้าว 30: ที่อยู่อาศัย 30: เลี้ยงสัตว์ 10
                2. เลี้ยงปลา 30: ปลูกข้าว 30: ปลูกไม้ผลพืชไร่ 30: ที่อยู่อาศัย 10
                3. ขุดสระ 30: ปลูกข้าว 30: ไม้พืชไร่ 30: ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ 10
                4. ที่อยู่อาศัย 30: ปลูกข้าว 30: เลี้ยงสัตว์ 30: ไม้พืชไร่ 10
21. ทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่สามารถนำมาใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันตามนโยบาย “ แปลงสินทรัพย์เป็นทุน ”
                1. สปก. 4-01
                2. นค. 1
                3. ที่ดิน กสน. 3
                4. ถูกทุกข้อ
22. ...แนวคิด “ Local Link , Global Reach ” ต้องการปัจจัยใดสนับสนุน
                1. ทุนการดำเนินงานอย่างเพียงพอ
                2. การบริหารจัดการที่ดี
                3. มีตลาดรองรับสินค้าและบริการ
                4. ถูกทุกข้อ
23. กลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย SMEs ได้แก่กลุ่มใดบ้าง
                1. ธุรกิจซอร์ฟแวร์และไอที
                2. ธุรกิจท่องเที่ยว
                3. ธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์
                4. ถูกทุกข้อ
24.ปัญหานโยบายมีความเป็นพลวัด หมายความว่าอย่างไร
                1. ปัญหานโยบายมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาอื่น
                2. ปัญหานโยบายมีลักษณะไม่คงที่เปลี่ยยแปลงเสมอ
                3. ปัญหานโยบายต้องทำการวิเคราะห์แบบองค์รวม
                4. ปัญหานโยบายแก้ไขโดยใช้สหวิทยาการ
25. ...ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงอะไร
                1. กระบวนการรวมตัวอย่างเหนียวแน่นของชุมชน
                2. สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์โดดเด่นของท้องถิ่น
                3. ความรู้ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการดำรงชีพของคนในชุมชน
                4. บรรยากาศความเป็นมิตรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
26. การพัฒนาชุมชนตามแนวตั้งหมายถึงอะไร
                1. การแพร่กระจายความเจริญไปทั่วทั้งชุมชน
                2. การยกมาตรฐานการครองชีพ
                3. การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน
                4. การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของชุมชน
27. ...แผนพัฒนาฉบับใดที่ผนวกแนวคิดด้านสาธารณสุขมูลฐานไว้ในสาขาสุขภาพอนามัยเป็นครั้งแรก
                1. ฉบับที่ 4
                2. ฉบับที่ 6
                3. ฉบับที่ 8
                4. ฉบับที่ 9
28. ... การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
                1. การสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
                2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
                3. การสร้างกระบวนการประชาสัมคมทุกระดับ
                4. การเกื้อฉันลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
29. ข้อใดเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม
                1. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
                2. การรักษาเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชน
                3. การยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน
                4. ถูกทุกข้อ
30. สภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้มีลักษณะอย่างไร
                1. มีความสมดุลทางเทคโนโลยี
                2. มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ
                3. มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเพียงพอ
                4. ถูกทุกข้อ
31. แนวทางใดที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน
                1. การใช้ผู้นำท้องถิ่น
                2. การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น
                3. ใช้หลักประชาธิปไตย
                4. ถูกทุกข้อ
32. ข้อใดเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน
                1. การพึ่งตนเอง
                2. การกระจายอำนาจ
                3. เศรษฐกิจแบบวัฒนธรรมนิยม
                4. ถูกทุกข้อ
33. ข้อใดเป็นการเกษตรแบบยั่งยืน
                1. เกษตรทฤษฎีใหม่
                2. เกษตรผสมผสาน
                3. เกษตรอินทรีย์
                4. ถูกทุกข้อ
34. องค์การระดับโลกองค์การใดบ้างที่ศึกษาเกี่ยวกับเกษตรแบบยั่งยืน
                1. UN
                2. World Bank
                3. OECD
                4. ถูกทุกข้อ
35. ความแตกต่างระหว่างข้าราชการพลเรือนและข้าราชการฝ่ายพลเรือน
                1. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฏหมายอื่นๆ
                2. ให้รับราชการ
                3. โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม
                4. ฝ่ายพลเรือน
36. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2537
                1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง
                2. นายกรัฐมนตรี
                3. รัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัด  กระทรวงหรือทบวง
                4. ถูกทุกข้อ
37. คุณสมบัติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
                1. ต้องเป็นข้าราชการพลเรือน
                2. ข้อ 1. และต้องเป็นผู้ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
                3. ผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นข้าราชการการเมือง
                4. ถูกทุกข้อ
38. หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำเนินตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างกระทรวง ทบวง กรม
                1. ทำได้แต่ตำแหน่งในระดับไม่สูงกว่าเดิม ส่วนเงินเดือนจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าเดิมก็ได้
                2. ทำได้แต่ดำรงตำแหน่งในระดับสูงกว่าเดิม
                3. ทำได้แต่ต้องดำรงตำแหน่งในระดับไม่สูงกว่าเดิม
                4. ทั้ง 2 หน่วยงานจะตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้วและตามความสมัครใจของผู้โอน
39. ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเป็นการกระทำผิดในทางอาญาถือว่าเป็น
                1. การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
                2. การกระทำผิดวินัย
                3. การประพฤติชั่ว
                4. ไม่มีข้อมูลใดถูกเลย
40. กรณีใดไม่ใช่อำนาจนายกรัฐมนตรี
                1. กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน
                2. กำหนดนโยบายของรัฐบาล
                3. สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
                4.  แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรม หนึ่ง
41. ในสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีใดบ้าง
                1. นายกรัฐมนตรี
                2. รองนายกรัฐมนตรี
                3. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
                4. ถูกทุกข้อ
42. ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงออกเป็น
                1. สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรม
                2. สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรม กอง
                3. สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง
                4. ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
43. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่รับนโยบาย และคำสั่งจากใครเพื่อมาปฏิบัติ
                1. นายกรัฐมนตรี
                2. คณะรัฐมนตรี
                3. กระทรวง ทบวง กรม
                4. ถูกทุกข้อ
44. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น
                1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนอำเภอ ส่วนตำบล
                2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
                3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
                4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฏหมายกำหนด
45. ตามรัฐธรรมนูญ 2540 ประเทศไทยแผ่นดินไทยจะต้องเป็น
                1. ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบ่งแยกไม่ได้
                2. สาธารณรัฐ
                3. สหพันธรัฐ
                4. สมาพันธรัฐ
46. รัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการคือ
                1. นายกรัฐมนตรี
                2. ประธานรัฐสภา
                3. ประธานวุฒิสภา
                4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
47. ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยแก่กรณีนั้นไปตาม
                1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
                2. ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                3. กฏหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง
                4. ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
48. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
                1. ดำรงตำแหน่ง 6 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
                2. ดำรงตำแหน่งได้หลายวาระ
                3. ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว
                4. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระในกรณีตาย
49. ตามรัฐธรรมนูญ 2540 รัฐจะเวนคืนที่ดินของประชาชนเพื่อนำไปทำสนามกอล์ฟไว้บริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
                1. ทำได้ เพราะทำให้ประเทศมีรายได้จากเงินตราต่างประเทศ
                2. ทำได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพราะเป็นการประกอบอาชีพผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ
  3. ทำไม่ได้ เพราะการประกอบอาชีพที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
                4. ทำได้ เพราะเป็นการปฏิรูปที่ดิน
50. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
                1. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                2. กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                3. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
                4. ถูกทุกข้อ
51. คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งโดย
                1. โดยตำแหน่ง
                2. การคัดเลือก
                3. การแต่งตั้ง
                4. ถูกทุกข้อ
52. เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและวงค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินฉัน้หรือเงินยืมใดนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดได้สูงสุดไม่เกินร้อยละเท่าใดของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                1. ร้อยละ 50
                2. ร้อยละ 40
                3. ร้อยละ 35
                4. ร้อยละ 30
53. สภาตำบลมีฐานะเป็น
                1. นิติบุคคล
                2. บุคคล
                3. หน่วยงานหนึ่งของรัฐ
                4. ตัวแทนฝ่ายบริหารส่วนกลาง
54. ข้อใดไม่เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งประธานสภาตำบลหรือรองประธานสภาตำบล
                1. ตาย
                2. ลาออก
                3. พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล
                4. อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
55. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดวาระละ
                1. 4 ปี
                2. 3 ปี
                3. 2 ปี
                4. 1 ปี
56. ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
                1. ปริญญาตรี
                2. อนุปริญญา
                3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
                4. มัธยมศึกษาตอนต้น
57. บุคคลใดเป็นต่างด้าว
                1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
                2. บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว
                3. บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว
                4. 1 , 2 และ 3
58. กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ
                1. ศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
                2. องค์กรควบคุมการปกครองวิชาชีพ
                3. หน่วยงานอิสระของรัฐ
                4. รัฐวิสาหกิจ
59. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดก็ต้อง
                1. กรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมาย
                2. กรณีที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ได้ล่วงหน้า
                3. กรณีได้รับความยินยอมในขณะนั้นเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล
                4. ถูกทุกข้อ
60. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
                1. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีตามที่กฏหมายกำหนด
                2. เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                3. ประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็น แต่ต้องน้อยกว่า 5 คน
                4. แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
61. รัฐมนตรีที่รักษาการตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจคือ
                1. นายกรัฐมนตรี
                2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
                3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                4. ถูกทุกข้อ
62. คณะกรรมการกระจายอำนาจ ดำรงตำแหน่งโดย
                1. การเลือกตั้ง
                2. การสรรหา
                3. โดยตำแหน่ง
                4. 1 , 2 และ 3
63. แผนการกระจายอำนาจซึ่งคณะกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นกรรมการได้กี่วาระ
                1. 2 วาระติดต่อกัน
                2. 3 วาระติดต่อกัน
                3. 4 วาระติดต่อกัน
                4. ได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น
64. ข้อใดเป็นนิติบุคคล
                1. จังหวัด
                2. กรุงเทพมหานคร
                3. วัด
                4. ถูกทุกข้อ
65. ประเทศไทยใช้ระบบศาล
                1. ศาลยุติธรรม
                2. ศาลคู่
                3. ศาลเดี่ยว
                4. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
 
 หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 
นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2 
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3 
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์   
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
หมายเหตุคำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทางฝ่ายวิชาการของเราจึงหามาเพื่อแด่ท่านเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมสอบ อบต. ในครั้งนี้ (ลองไปเฉลยดูใหม่นะคะ)

รัฐบาลได้ใช้นโยบายใดในการบริหารประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าออกและสินค้าเข้า?
? นโยบายการค้าเสรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ใช้องค์กรฯตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? กรุงเทพมหานครฯ
แผนใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจัดทำโดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแสดงถึง
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ?
? แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า คือแผนใด
? แผนพัฒนาสามปี
ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด?
? นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
- 2 ปี
หากสภาท้องถิ่นไม่อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ชี้แจ้งเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผวจ.
พิจารณาภายในกี่วัน
- 30 วัน
จากข้อความข้างต้นความเห็นของผู้ใดถือเป็นการสิ้นสุด
- ผวจ.
ในพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ข้อความในพระราชบัญญัติที่ได้กำหนดเพิ่มเติม
จากพรบ.ฉบับก่อน
- การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน ซึ่งครม.แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คนต้องทำงานเต็มเวลา
- 3 คน
ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครไว้ ให้ใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อน
? ประธานองคมนตรี
บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกม.และได้รับความคุ้มครองตามกม. จะเท่าเทียมกันตามกม.รัฐธรรมนูญกำหนดในด้านใด?
? เพศ
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในสิทธิการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้เด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับ
การศึกษาถึงระดับใด?
? มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์กรใดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะครม.ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม?
? สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสิ้นสุดสภาการเป็นส.ส. กรณีขาดการประชุมในสมัยประชุมจำนวนเท่าไร์
- ขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำนวนในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
รวมแล้วกี่คน
- 9 คน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใด ที่มีระยะเวลาการจัดตั้งยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน?
? เทศบาล
ตั้งแต่พ.ศ.2538 จนถึงปีปัจจุบัน มีองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวนกี่แห่ง-?
- 4 แห่ง
ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรราย
ได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5ปี
อำนาจหน้าที่ใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เทศบาลและอบต.ไม่มีอำนาจที่จะกระทำใด้?
- จัดตั้งรพ.จังหวัด
ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลต่อไปนี้ ที่ไม่ใช้คณะกรรมการฯ?
- เลขาก.พ.ร.
ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) ใครเป็นเลขานุการ?
? รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฯมีผู้แทนอบต.จำนวนกี่คน?
- 9 คน
ผู้ใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)?
- บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 แห่งพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ในช่วงต้นปี 2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การดำเนินนโยบายใดของรัฐบาล ที่ยอมรับว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ล้มเหลว?
- ผู้ว่าซีอีโอ.
งบประมาณ หมายถึงอะไร?
? แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายในรูปของตัวเลขจำนวนเงิน
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน หมายถึงอะไร?
? งาน
ข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
- หน.สำนักงานปลัดเมืองพัทยา
ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
? มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารงบประมาณ
ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
? หมวดค่าสาธารณูปโภค
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ใด
? คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้วไปยัง
อำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดฯภายในกี่วัน
- 15 วัน
พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองพรรคล่าสุดของประเทศไทย คือพรรคการเมืองใด?
?พรรคต้นตระฉันลไทย
ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.)
-รมต.มท.
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) มีคณะกรรมการกี่คน?
-12 คน
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน?
?สุขาภิบาล
อำนาจหน้าที่ในการจัดให้ประชาชนเจ้าของประเทศลงคะแนนเพื่อออกเสียงแสดงประชามติ เป็นอำนาจหน้าที่
ขององค์กรใด?
-กกต.
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะให้วุฒิสภาทูลเกล้าฯเสนอพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
นั้น ใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
?คณบดีคณะนิติศาสตร์
หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต.?
?รายได้
การมอบอำนาจชนิดใดต้องทำเป็นหนังสือ
?การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพรบ.กระจายอำนาจฯ
-นายกรัฐมนตรี,รมต.คลัง,รมต.มหาดไทย
หน่วยงานใด ไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน
-กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช
ข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน
1.ข้อต่อไปนี้ที่มิใช่หลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ
ก.ขอบข่ายผลกระทบของนโยบาย ข.เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของโยบาย
ค.กิจกรรมสำคัญของรัฐบาล ง.รูปแบบโดยทั่วไปของรัฐบาล
2. ประโยชน์อย่างหนึ่งของการจัดนโยบายสาธารณะ คือ
ก.ทำให้ทราบได้ว่ารัฐบาลหนึ่งๆควรประกอบด้วยบุคคลในปริมาณและคุณภาพเท่าใดจึงจะสามารถกำหนด นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข.ทำให้สามารถคาดคะเนได้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและขั้นตอนการกำหนดนโยบายเช่นใดบ้างในอนาคต
ค.ทำให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการและเทคนิคของการดำเนินต่างๆเกี่ยวกับนโยบายได้อย่างถูกต้อง
ง.ทำให้ทราบได้ว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นอย่างเต็มที่
3. ข้อใดที่ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่ทุกประเทศจะต้องมีอยู่เหมือนกันและถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติ
ก.นโยบายต่างประเทศ ข.นโยบายการประกันสังคม
ค.นโยบายเคหะสงเคราะห์ ง.นโยบายป้องกันและรักษาป่าไม้
4.นโยบายสาธารณะ หมายถึง แผนงาน หรือแนวทางการกระทำต่างๆ ทรรศนะข้างต้นนี้เป็นของใคร
ก.ชาร์ลส์ จาคอป ข.ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ กับอับราแอม แคปแพลน
ค.ธอมัส ดาย ง.วิลเลี่ยม กรีนวูด
5. กรอบแนวคิดอย่างหนึ่งของวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ ได้แก่วิธีการศึกษาในแง่
ก.ผลกระทบของนโยบาย ข.การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ค.ผลผลิตของนโยบาย ง.กระบวนนโยบาย
6. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ได้มุ่งเน้นเป้าหมายในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960.
ข. การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวทางรัฐศาสตร์ประการหนึ่งคือการศึกษากำหนดนโนบายในแง่ที่เป็นกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่ง
ค.ขอบข่ายของการศึกษานโยบายสาธารณะในทรรศนะของสจวต เนเกล มีอยู่ 3 ประเด็นตามกระบานการของนโยบาย
ง.ความรู้เกี่ยวกับประเด็นของนโยบายเป็นความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการกำหนดนโยบายสาธารณะ
7.ข้อใดเป็นลักษณะประการหนึ่งของการศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวรัฐประศาสนศาสตร์
ก.เป็นการศึกษาวิเคราะห์นโยบายโดยมุ่งเน้นที่ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย
ข. เป็นการศึกษาโดยนักรัฐประศาสนศาสตร์โดยเฉพาะ
ค. เป็นการศึกษาถึงศาสตร์ว่าด้วยนโยบาย
ง. เป็นการศึกษาเพื่ออธิบายถึงสาเหตุและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐ
8. การกำหนดนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เกือบจะเป็นอย่างเดียวกัน ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะของใคร
ก.เยเฮชเกิล ดรอร์ ข.ไอรา ชาร์แคนสกี
ค.ธอมัส ดาย ง. ริชาร์ด เกบิล
9. ขอบข่ายของการศึกษานโยบายสาธารณะในทรรศนะของสจ๊วต เนเกล คือ
ก.การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ข. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตของนโยบาย
ค.การนำนโยบายไปปฏิบัติ ค.การพัฒนานโยบาย
10. แนวคิดที่ว่าฝ่ายการเมืองควรมีบทบาทในการกำหนดและควบคุมนโยบาย และฝ่ายราชการประจำควรมีหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัตินั่น เป็นแนวความคิดในเชิงใด
ก.รัฐศาสตร์ ข.ปทัสถาน
ค.รัฐประศาสนศาสตร์ ค.ประจักษ์
11. ตัวอย่างหนึ่งของตัวแบบนโยบายที่มีการนำมาใช้ศึกษานโยบายสาธารณะ คือตัวแบบอะไร
ก. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ข.ทฤษฎีทางการเมือง
ค.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ง.สถาบัน
12. การศึกษารัฐศาสตร์สมัยดั้งเดิมเป็นการศึกษาที่ให้ความสนใจในเรื่องใด
ก.นโยบายสาธารณะของประเทศต่างๆ ข.ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของประเทศต่างๆ
ค.กระบวนการและพฤติกรรมการกำหนด นโยบายของรัฐบาลต่างๆ
ง. ภารกิจของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
13. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ก็คือการศึกษาการกำหนดนโยบายสาธารณะนั่นเอง เป็นทรรศนะของใคร
ก. ดับเบิลยู เฮนรี แลมไบรท์ ข.เอช จอร์จ เฟรเดอริคสัน
ค.ไอรา ชาร์แคนสกี ง.ชาร์ลส์ ลินบอล์ม
14. ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะอย่างไร
ก.มีอิทธิพลต่อการกำหนด นโยบายสาธารณะโดยตรง ข.มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดยตรง
ค.มีอิทธิพลต่อการประเมินผลนโยบายสาธารณะโดยตรง ง.มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโดยตรง
15. ข้อใดคือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกระบบการเมือง
ก.ปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำ ค.ปัจจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา
ค.ปัจจัยเกี่ยวกับการเมือง ง.ปัจจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
16.การเมืองกับการบริหารแตกต่างกันอย่างไร
ก. การเมืองเป็นเรื่องการกำหนดวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ การบริหารเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์
ข.การเมืองเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ การบริหารเป็นเรื่องการกำหนดวิธีการจัดสรรผลประโยชน์
ค.การเมืองเป็นเรื่องการจัดทำแผนและโครงการ การบริหารเป็นเรื่องการนำแผนและโครงการไปปฏิบัติ
ง.การเมืองเป็นการได้มาซึ่งอำนาจการบริหารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาอำนาจ
17.ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาประเภทใค
ก. ปัญหาป้องกัน ข. ปัญหาพัฒนา ค. ปัญหาขัดข้อง ง. ปัญหาเฉพาะเรื่อง
18.การกำหนดนโยบายสาธารณะโดยใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นแนวทางในการตัดสินใจคือ ตัวแบบใด
ก. ตัวแบบชั้นผู้นำ ข.ตัวแบบกลุ่ม ค. ตัวแบบกระบวนการ ง.ปัญหาเฉพาะเรื่อง
19. คุณลักษณะของผู้นำในการกำหนดนโยบายสาธารณะ คือ ข้อใด
ก.มีความสาสมรถทำให้ผู้อื่นยอมรับ ข.มีความสามารถวางแผนสั่งการ
ค.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ง.มีความสามารถในการควบคุม
20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ก. นายยกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งออก
ข.นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา
ค.นายกรัฐมนตรีส่งตัวแทนออกไปพบชาวนาที่ชุมนุมประท้วงอยู่ที่หน้าทำเนียบเพื่อให้มีการประกันราคาข้าว
ง.นายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
21.บุคคลหรือองค์กรใดในหัวข้อต่อไปนี้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสาธารณะแห่งชาติโดยลำพัง
ก.นายกรัฐมนตรี ข. ประธานาธิบดี ค. คณะรัฐมนตรี ง. รัฐสภา
22. ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กลไกในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ก. ประชาชน ข. ข้าราชการ ค.คณะรัฐมนตรี ง. ปลัดกระทรวง
23. กิจกรรมใดต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำในขั้นตอนของการระบุปัญหา
ก.สำรวจสถานการณ์ ข.กำหนดสภาพที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว
ค.กำหนดเป้าหมาย ง.กำหนดแนวทางการกระทำ
24. การสำรวจสถานการณ์เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำในขั้นตอนใดของการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ก.กำหนดวัตถุประสงค์ ข. กำหนดหัวข้อปัญหา ค. จักทำข้อเสนอนโยบาย ง.กำหนดสภาพของปัญหา
25. การตักสินใจตามตัวแบบสมเหตุสมผลควรทำอย่างไร
ก.ยอมรับนโยบายเดิม ข.ยอมรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ยค่อยไป
ค.ยอมรับนโยบายที่ต้นทุนต่ำ ง. ไม่ยอมรับนโยบายที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างต้นทุนกับผลประโยชน์
26.ในขั้นตอนกำหนดการวิเคราะห์ของกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย นักวิเคราะห์จะใช้ประโยชน์จากข้อใดมากที่สุด
ก.การพยากรณ์ ข.การกำหนดตัวแบบ
ค.การวิเคราะห์ระบบ ง.การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์
27. ข้อใดคือกลไกการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีลักษณะจากล่างขึ้นบน
ก.ข้าราชการ ข.ประชาชน ค.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ง. คณะรัฐมนตรี
28. โดย ทั่วๆไปการประใช้นโยบายสาธารณะระดับชาติจะตราขึ้นเป็น
ก.รัฐธรรมนูญ ข.รัฐบัญญัติ ค.กฤษฎีกา ง.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
29.ข้อใดเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ก.การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข. การพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ค.การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิภาพ ง.การกำหนดตัวแบบ
30. การศึกษาในข้อใดต่อไปนี้ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของการศึกษาการนำ นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ก.การศึกษาความแตกต่างในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของนโยบายแต่ละประเภท
ข. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ค.การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของกลยุทธ์ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
31. การวัดความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติตามแนวทางข้อใดที่ถือว่า มีขอบข่ายกว้างและตรงประเด็นมากที่สุด
ก.การพิจารณาระดับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ
ข.การพิจารณาว่านโยบายนั่นก่อให้เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้นและหรือก่อให้เกิดผลกระทบตามที่พึงปรารถนา
ค.การพิจารณาระดับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ง. การพิจารณาระดับของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
32. ความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติในบางครั้งอาจจะไม่นำไป สู่ผลกระทบในทางที่พึงปรารถนาเสมอไป หากนโยบายนั้นมีรากฐานมาจากอะไร
ก. ทฤษฏีไม่ถูกต้อง ข.ความขัดแย้งในเป้าหมายนโยบาย
ค. ความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของหน่วยปฏิบัติ ง.ความล้มเหลวในการระบุแนวทางปฏิบัติ
33. โดยทั่วไปฝ่ายใดมีบทบาทที่สำคัญที่สุดในกระบวนการนำนโยบายสาธารณะไป ปฏิบัติ
ก. พรรคการเมือง ข. ระบบราชการ ค.สภาผู้แทนราษฎร ง. ภาคธุรกิจเอกชน
34. โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับใหญ่ๆคือ
ก.ขั้นตอนของการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการทำให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ข.ขั้นตอนในระดับมหาภาค และขั้นตอนในระดับจุลภาค
ค. ขั้นตอนในการพิจารณารับนโยบาย และขั้นตอนในการสร้างความเป็นปึกแผ่น
ง.ขั้นตอนในการระดมพลัง และขั้นตอนในการสร้างความต่อเนื่อง
35. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการนำไปปฏิบัติ
ก.ความขัดแย้งของนโยบาย ข. ความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของนโยบาย
ค. ความร่วมมือและความจริงใจของหน่วยงานที่รับผิอชอบ ง. ถูกทุกข้อ
36. ปัญหาสรรถนะเป็นปัญหาหลักด้านหนึ่งของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาในลักษณะดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงไดขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยต่างๆ ยกเว้นปัจจัยด้านใด
ก. ปัจจัยด้านบุคคลากร ข. ปัจจัยด้านเงินทุน
ค. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องมือ ง.ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ

37. การประเมินผลนโยบาย จะกระทำเมื่อใด
ก.ก่อนมีการดำเนินการตามนโยบาย ข. หลังจากการดำเนินการตามนโยบาย
ค.ระหว่างดำเนินการ และหลังจากดำเนินการตามนโยบาย ง. เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการกำหนดนโยบาย
38. การวิเคราะห์และประเมินนโยบายสาธารณะควรกระทำอย่างไร
ก. วิเคราะห์และประเมินผลอย่างละเอียดเฉพาะจุด ข. วิเคราะห์และประเมินอย่างจำกัดวง หรือย่างแคบ
ค. วิเคราะห์และประเมินผลอย่างกว้างๆ ทั่วๆไป ง. วิเคราะห์และประเมินผลอย่างครอบคลุม
39. เกณฑ์การประเมินนโยบายสาธารณะที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด คือ
ก. เกณฑ์ศักยภาพ ข. เกณฑ์การลงทุน ค. เกณฑ์การสนองตอบความต้องการ ง.เกณฑ์ค่าใช้จ่ายดำเนินการ
40. ปัญหาข้อต่อไปนี้ข้อใดมิใช่ปัญหาในการประเมินนโยบายสาธารณะที่มักเกิดขึ้นเสมอ
ก.ปัญหาความไม่แน่ชัดของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ข.ปัญหาตัวบุคคลที่ทำการประเมิน
ค.ปัญหา ด้านข้อมูลข่าวสาร ง. ปัญหางบประมาณ
41. ลักษณะนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดปัญหาในการประเมินได้แก่
ก. ลักษณะนโยบายที่เป็นนามธรรม ข.ลักษณะนโยบายที่เป็นรูปธรรม
ค. ลักษณะนโยบายที่เป็นการกระทำ ง. ลักษณะนโยบายที่ไม่เป็นการกระทำ
42. การปรับปรุงนโยบายสาธารณะ หมายถึง
ก. การยกเลิกนโยบายเดิม ข. การแก้ไขนโยบายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ค. การกำหนดนโยบายออกมาใหม่ ค. การนำนโยบายที่เลิกใช้แล้วมาใช้อีก
43. แผนพัฒนาประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2504 ข. พ.ศ. 2508 ค. พ.ศ. 2500 ง. พ.ศ. 2498
44. ส่วนประกอบสำคัญที่สุดของแผนคืออะไร
ก. ชื่อแผน ข. ชื่อบุคคลผู้อนุมัติ ค. ประเด็นปัญหา ง.ทรัพยากรที่ต้องใช้
45. การวางแผนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของใคร
ก. ผู้บริหารระดับสูง ข. ผู้ช่วยและผู้ใต้บังคับบัญชา ค. ที่ปรึกษา ง. คณะกรรมการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้