ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 9432เข้าชม
 • 4ตอบกลับ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กปน. ปี 2554 การประปานครหลวง

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
test กปน. ความสามารถทั่วไปเเละสารสนเทศ
1. สี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีพื้นที่ 39 ตารางเซนติเมตร มีผลบวกของด้านคู่ขนาน 13 เซนติเมตร จงหาระยะห่างของเส้นคู่ขนาน
2. ค่าเข้าชมสวนสนุกสำหรับเด็กมีราคาเท่าใด ถ้าแดงจ่ายเงิน 285 บาท เป็นค่าผ่านประตูสำหรับตัวเอง ภรรยา และลูก 1 คน ดำจ่ายเงิน 240 บาท สำหรับตัวเอง และลูก 2 คน เเอ๊คกรุ๊ป
3. ถ้าจำนวนของประชากรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,000 คน เป็น 12,000 คน จงหาว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด 081-445-1423 อ.วันนรัตน์
4. ถ้า 5x = 5k และ 6y = 5k จงหาสัดส่วนระหว่าง x กับ y
5. บ้านหลังหนึ่ง หากใช้คนงานชายก่อสร้าง 3 คน จะเสร็จภายใน 20 วันถ้าหากใช้คนงานหญิง 5 คน จะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากให้คนงานทั้งชายและหญิงทุกคนช่วยกันทำจะใช้เวลานานกี่วัน
6. ในการจัดเลี้ยงครั้งหนึ่ง ต้องจัดคนนั่งล้อมรอบโต๊ะกลมจำนวน 9 คน จะมีวิธีการจัดให้แตกต่างกันได้กี่วิธี เเอ็ค

ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี
ก. ปากีสถาน
ข. ฝรั่งเศส
ค. อินเดีย
ง. เปรู
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่สัมพันธ์กันในแง่ของประวัติศาสตร์การเมือง
ก. มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน
ข. พม่า อินเดีย ปากีสถาน
ค. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย
ง. เวียตนาม กัมพูชา ลาว
3. แนวคิดเรื่อง โลกพระศรีอาริย มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดทางการปกครองในข้อใด
ก. สังคมนิยม
ข. ฟาสซิสต์
ค. UTOPIA
ง. รัฐสวัสดิการ
4. บทบาทของคนไทยในเวทีโลก บทบาทใดที่มีบทบาทน้อยที่สุด
ก. UNCTAD
ข. WTO
ค. UNHCR
ง. FAO
5. แนวคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ของ ADOLF HITLER นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. HOLO LULU
ข. HOLOCAUST
ค. HOLO – JEWISH
ง. HOLOCAUSE
6. ข้อใดต่อไปนี้ ผิด เกี่ยวกับประเทศ พม่า
ก. ประเทศพม่า เข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN เป็นลำดับที่ 6 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
ข. จนถึงปัจจุบัน พม่า มีการเปลี่ยนเมืองหลวงมาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง
ค. ประเทศพม่า มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นเปลือกโลกยุคหินใหม่ ที่มีแนวเทือกเขาอารากันโยม่า เป็นแนวหลัก ทำให้ในตอนบนของประเทศพม่า ประสบปัญหาแผ่นดินไหวอยู่เป็นระยะ
ง. ประเทศพม่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และจำเป็นต่อเศรษฐกิจสูง แม้ว่าเศรษฐกิจของพม่ายังไม่พัฒนาเท่าที่ควรก็ตาม
7. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจใด ที่เป็นการวางรากฐานสำคัญแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเวลาถัดมา
ก. การเลิกทาส
ข. การจัดตั้ง นครดุสิตธานี
ค. การจัดตั้งระบบการบริหารราชการแบบกระทรวง
ง. การจัดตั้ง นครมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ในระดับท้องถิ่น
8. ระบบจตุสดมภ์ ว่าด้วย “วัง” หากเปรียบเทียบกับระบบราชการในปัจจุบัน คล้ายคลึงกับกระทรวงใด มากที่สุด
ก. กระทรวงยุติธรรม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงวัฒนธรรม
9. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักข้อใด
ก. การแบ่งอำนาจ
ข. การโอนอำนาจ
ค. การมอบอำนาจ
ง. การกระจายอำนาจ
10. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร มีลักษณะเด่นตามข้อใดมากที่สุด
ก. มีรัฐสภาที่มีบทบาททางการเมืองและอำนาจมากที่สุด
ข. มีระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค ที่คานอำนาจซึ่งกันและกัน
ค. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ง. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ใช้ CIVIL LAW เป็นในการกำหนดกฏเกณฑ์และสิทธิต่างๆ ของประชาชน
11. การปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา มีหลักการที่สำคัญตามข้อใด
ก. ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจด้านการบริหาร
ข. ประธานาธิบดีและรัฐสภา ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรง
ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี มีความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด
ง. เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร
12. ข้อใด กล่าถึง ศาลปกครอง ได้ถูกต้องที่สุด
ก. ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี
ข. ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับองค์กรนิติบุคคลที่ตรงตามหลักกฎหมายมหาชน
ค. ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับภาครัฐ ภายใต้กฎหมายอาญา ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมายมหาชน
ง. ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับนิติบุคคล
13. ประเทศใด ไม่ใช่สมาชิก SAARC
ก. บังกลาเทศ
ข. ภูฏาน
ค. เนปาล
ง. อัฟกานิสถาน
14. ข้อใดคือสาระสำคัญของ สนธิสัญญามาสทริกช์ [MAASTRICHT TREATY]
ก. การรวมตัวกัน ในวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและการเงิน
ข. การร่วมมือกันทางการเมือง การทหาร และยุทธศาสตร์
ค. การร่วมกัน เพื่อดำเนินนโยบายทางด้านต่างประเทศเดียวกัน
ง. การร่วมมือกัน เพื่อหารือถึงนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
15. นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในข้อใด ที่ส่งผลกระทบต่อโลกตะวันออกมากที่สุด หลังจากสมัยประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์
ก. การต่อต้านลัทธิก่อการร้าย
ข. สิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา
ค. การค้าเสรี และระบบทุนนิยม
ง. นโยบายกีดกันทางการค้าต่อประเทศกำลังพัฒนา
16. ในยุคสมัยจักรวรรดินิยม ประเทศใดที่ไม่มี อิทธิพล เหนือดินแดนบนน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเลย
ก. ฝรั่งเศส
ข. อิตาลี
ค. สเปน
ง. โปรตุเกส
17. ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง 8 ประเทศ หรือ G8 ประเทศใด ที่มีบทบาททางอุตสาหกรรม ทางด้านผลิตภัณฑ์ประทินโฉมและเครื่องสำอาง โดดเด่นที่สุด
ก. ฝรั่งเศส
ข. อังกฤษ
ค. แคนาดา
ง. อิตาลี
18. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน เพื่อเป็นการรวมชาติของประเทศเยอรมนี ได้มีสนธิสัญญา 4 + 2 ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่มีประเทศทั้ง 6 ประเทศทำการตกลง เพื่อหารือถึงแนวโน้มในการรวมชาติ อยากทราบว่า ประเทศทั้ง 6 ประเทศใดแก่ประเทศใดบ้าง
ก. เยอรมันตะวันออก เยอรมันตะวันตก อังกฤษ รัสเซีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
ข. เยอรมันตะวันออก เยอรมันตะวันตก อังกฤษ รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ค. เยอรมันตะวันออก เยอรมันตะวันตก อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
ง. เยอรมันตะวันออก เยอรมันตะวันตก อังกฤษ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา
19. ข้อใด ไม่ใช่ ผลของสนธิสัญญาเบาว์ริง
ก. การค้าสำเภา ได้รับการยอมรับอย่างมากและมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
ข. มีการบุกเบิกที่ดิน เพื่อขยายการทำนา
ค. การแพร่หลายของระบบเศรษฐกิจเงินตรา
ง. ราษฎร มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ
20. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่ทรงเน้นยำ ถึงความสำคัญของสถาบันหลักทั้ง 3 สถาบัน อันประกอบไปด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
21. ตามสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พุทธศักราช 2540 ว่าด้วยการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ ที่ถือว่าขัดแย้งต่อหลักเกณฑ์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง
ก. นายสนธิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข. นายสุรยุทธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนามพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง หลังจากที่ได้ดำเนินการย้ายพรรคมา 60 วัน
ค. นายเฉลิม ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งนายเฉลิมเกิดในจังหวัดน่าน แต่นายเฉลิม ได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่จังหวัดเชียงราย นานเป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน
ง. นายทักษิณ ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ในอดีตที่ตนเคยรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองในจังหวัดที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลา 7 ปี
22. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
ก. NESDB
ข. NEDSB
ค. NESBD
ง. NEDBS
23. จากการทำรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 หลังจากนั้นได้มีการควบคุมความสงบสุขภายในบ้านเรือน และมีกลุ่มประชาชนให้กำลังใจทหารที่ดูแลความสงบสุขของบ้านเมืองดังกล่าว ด้วยการมอบดอกไม้ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในประเทศโปรตุเกส อยากทราบว่า การกระทำเช่นนี้ เรียกเป็นปฏิบัติการ ในชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. LOTUS REVOLUTION
ข. ROSE REVOLUTION
ค. CARNATION REVOLUTION
ง. DAISY REVOLUTION
24. กรมโยธาธิการ และผังเมือง สังกัดกระทรวงใด ต่อไปนี้
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25. พรรคประชาธิปัตย์ รอดพ้นจากการตัดสินและวินิจฉัยคดียุบพรรค พร้อมกับพรรคการเมืองใด
ก. พรรคแผ่นดินไทย
ข. พรรคพัฒนาชาติไทย
ค. พรรคพลังประชาธิปไตย
ง. พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
26. ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง , ประเทศใด
ก. เจนีวา , สวิตเซอร์แลนด์
ข. บาเซิล , สวิตเซอร์แลนด์
ค. นิวยอร์ก , สหรัฐอเมริกา
ง. ชิคาโก , สหรัฐอเมริกา
27. ประเทศแรกในภูมิภาคอเมริกาใต้ ที่มีแนวคิดการทำเขตการค้าเสรีกับประเทศไทย คือประเทศใด
ก. ชิลี
ข. อาร์เจนตินา
ค. โคลัมเบีย
ง. เปรู
28. ประเทศใดในทวีปยุโรป ที่ยังไม่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ WTO
ก. โรมาเนีย เซอร์เบีย รัสเซีย
ข. รัสเซีย มอนเตเนโกร ลักเซมเบิร์ก
ค. มอนเตเนโกร เซอร์เบีย รัสเซีย
ง. มอลตา มอนเตเนโกร รัสเซีย
29. ประโยคเด็ดที่ใช้เป็นสื่อในการแสดงให้เห็นถึง 40ปี ของการก่อตั้ง ASEAN คือประโยคในข้อใดต่อไปนี้
ก. ONE ASEAN AT THE HEART OF DEVELOPMENT ASIA
ข. ONE ASEAN AT THE HEART OF DYNAMIC ASIA
ค. ONE ASEAN AT THE HEART OF DETERMINE ASIA
ง. ONE ASEAN AT THE HEART OF DIAMOND ASIA
30. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ เข้าพวก
ก. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ / มิคาอิล กอร์บาชอฟ / คิม แด จุง
ข. เนลสัน มันเดลลา / อัล กอร์ / ยัสเซอร์ อาราฟัต
ค. ซู จี / แม่ชีเทเรซ่า / โคฟี อันนัน
ง. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ / มอฮัมหมัด ยูนุส / อมาตยา เซน
31. ปัจจุบันประเทศใดที่มีความสุขมากที่สุดในทวีปเอเชีย
ก. ภูฏาน
ข. เวียตนาม
ค. สิงคโปร์
ง. มองโกเลีย
32. ประเทศใดจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ภาคฤดูร้อนในปี ค.ศ. 2012
ก. สวีเดน
ข. สหราชอาณาจักร
ค. เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม
ง. อิตาลี
33. บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดว่าด้วยประชาธิปไตยทางตรง
ก. การกำหนดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ PARTY LIST
ข. การตั้งองค์กรอิสระ
ค. การให้สิทธิประชาชนในการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่างกฎหมาย
ง. การกำหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
34. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใช้ในการปกครองเพื่อแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย เรียกว่าอะไร
ก. หลัก 6 ประการ
ข. สมุดปกขาว
ค. สมุดปกเหลือง
ง. สมุดปกธรรมนูญการปกครอง
35. ข้อใดผิด เกี่ยวกับ พรรคประชาธิปัตย์
ก. มีสัญลักษณ์ประจำพรรค คือ พระแม่ธรณีบีบมวยผม
ข. ผู้นำคนล่าสุด ก่อนหน้านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คือนายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ค. เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่จดทะเบียนเป็นพรรคแรก
ง. หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 2 คน คือ นาย ควง อภัยวงศ์ และ นาย ชวน หลีกภัย
36. ในสภาร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ แต่งตั้ง สมัชชาแห่งชาติ จำนวนกี่คน
ก. 1000
ข. 1500
ค. 2000
ง. 2500
37. โปสเตอร์ที่มีข้อความระบุว่า “โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ผิดกฎหมาย” ในช่วงก่อนการเลือกตั้งลงประชามติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นั้น คือผลงานของใคร
ก. อาจารย์ ใจ อึ๊งภากรณ์
ข. ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
ค. อาจารย์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ง. นาย วีระ มุสิกพงศ์
38. ข้อใดต่อไปนี้ ผิด เกี่ยวกับ นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ
ก. อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ข. ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ค. ได้รับฉายาว่า ปิศาจคาบไปป์
ง. ได้เขียนหนังสือชื่อ สุนัขตัวนั้น เพื่อวิพากษ์การทำงานของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
39. เหตุการณ์ เขมร 4 ฝ่าย ตรงกับสมัยของนายกรัฐมนตรีท่านใด
ก. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน
ข. นาย พจน์ สารสิน
ค. หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
ง. นายบรรหาร ศิลปอาชา
40. ประเทศใดต่อไปนี้ ที่เกี่ยวข้องกับระบอบคอมมิวนิสต์น้อยที่สุด
ก. คิวบา
ข. เกาหลีเหนือ
ค. มองโกเลีย
ง. สาธารณรัฐจีน
41. กล่าวถึง ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ หรือ NICS ทั้ง 4 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง
ก. ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย
ข. ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง
ค. ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้
ง. ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้
42. ปัจจุบัน เงินสกุลใด ไม่มีใช้ ในทวีปยุโรปแล้ว
ก. ปอนด์ สเตอลิง
ข. ดีนาร์
ค. โครนา
ง. ดอยช์มาร์ก
43. สองประเทศหลักในทวีปยุโรป ที่คัดค้าน สหรัฐอเมริกาในการรุกราน อิรัก เมื่อปี พ.ศ. 2546 คือประเทศใด
ก. ฝรั่งเศส , อิตาลี
ข. อิตาลี , เยอรมนี
ค. เยอรมนี , อิตาลี
ง. เยอรมนี, ฝรั่งเศส
44. มณฑลซินเกียง ทางตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนจีนทั่วไป คือนับถือศาสนาอิสลาม อันเนื่องมาจาก เป็นชนชาติใดส่วนใหญ่
ก. อาหรับ
ข. ยิว
ค. เติร์ก
ง. เปอร์เซีย
45. สงครามเย็น สิ้นสุดอย่างถาวร จากเหตุการณ์ใด
ก. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
ข. การอพยพผู้คนจากเยอรมันตะวันออก เข้าไปในเยอรมันตะวันตก
ค. การกำหนดนโยบาย กลานอสต์และเปเรสตรอยกา
ง. การที่สหภาพโซเวียต กระจายออกเป็น 15 ประเทศอิสระ
46. ข้อใด ไม่ เข้าพวก
ก. มาซิโดเนีย
ข. บอสเนีย เฮอร์เซโกวิน่า
ค. โครอิเทีย
ง. เบลารุสก์
47. ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิกเครือรัฐเอกราช หรือ CIS
ก. คาซัคสถาน / อุซเบกิสถาน / คีร์กิซสถาน
ข. อาเซอร์ไบจาน / จอร์เจีย / เติร์กเมนิสถาน
ค. ลิทัวเนีย / เอสโตเนีย / ลัตเวีย
ง. ยูเครน / รัสเซีย / มอลโดวา
48. ข้อใดกล่าวถึง APEC ผิด
ก. เป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วย 21 เขตเศรษฐกิจ
ข. มีการจัดการประชุมในปี 2008 หรือปีหน้า จะจัดที่ กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี
ค. ประเทศไทย เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ถึง 2 ครั้ง
ง. จุดมุ่งหมายของ APEC คือถ่วงดุลอำนาจที่กำลังเติบโต ของสหภาพยุโรป
49. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ถูกแก้เปลี่ยนเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพุทธศักราชใด
ก. 2479
ข. 2485
ค. 2490
ง. 2495
50. 4 คณะก่อตั้งแรกเริ่ม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่คณะใดบ้าง
ก. นิติศาสตร์ / พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ข. นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
ค. นิติศาสตร์ / พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / รัฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์
ง. นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
51. ข้อใดกล่าวถึง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผิด
ก. เป็

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาภูมิภาค (กปภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ประจำปี 2557
 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
  นักบัญชี 4 นิติกร 4 วิศวกร 4 (โยธา) เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท) นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท) วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย) นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ) นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง) ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม) ช่างโยธา 3 ช่างเครื่องกล 3 ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์) ช่างไฟฟ้า 3 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 ผู้ตรวจสอบ 4 นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์

  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่ง EMS 679 บาท

  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 Line: 0844283086
  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
  ธ.กรุงไทย
  ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รบกวนขอเฉลยด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ
mmm
   อ่ะ ไม่มีเฉลย

รบกวนข้อเฉลยด้วยนะค่ะ ^^
Thank you !!!!
nat
thank
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2014-05-19
Re:ตัวอย่างแนวข้อสอบ กปน. การประปานครหลวง
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้