ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 15368เข้าชม
  • 13ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2554

 
1.กิจการไปรษณีย์จัดตั้งเมื่อใด
. 4  สิงหาคม 2426                                             ข. 14  สิงหาคม 2426
. 4  สิงหาคม 2526                                             ง. 14  สิงหาคม 2526
2. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แยกออกจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัทเมื่อใด
. 4  สิงหาคม 2426                                             ข. 14  สิงหาคม 2426
. 4  สิงหาคม 2526                                             ง. 14  สิงหาคม 2526
3. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม                                         
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. นายมั่น  พัธโนทัย
. นายสือ  ล้ออุทัย                                               ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
5.  ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย
. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย
. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. THATLAND POST                                      ข. THATLAND POST CO
. THATLAND POST CO, LTD                    ง. THAT POST  CO.LTD
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นปี่ที่เท่าไร
.  ปีที่ 51                                                               ข. ปีที่ 61
. ปีที่ 71                                                                ง. ปีที่ 81
9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. ต . ท .ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด
. 19  สิงหาคม 2549                                          ข. 29  สิงหาคม 2549
. 19 กันยายน 2549                                           ง. 29 กันยายน 2549
10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน                                           
. การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ
. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้ในปัจจุบันนับเป็นฉบับที่เท่าได
.  ฉบับที่ 16                                                         ข. ฉบับที่ 17
. ฉบับที่ 18                                                          ง. ฉบับที่ 19
12.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  คณะองคมนตรี อยู่วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี
.  3  ปี                                                                   ข.  4  ปี  
. 5  ปี                                                                    ง.  6  ปี  
13. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน
.  150  คน                                                           ข.  250  คน
.  480  คน                                                           ง.   630  คน
14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด
. 4  สิงหาคม 2550                                             ข. 14  สิงหาคม 2550
. 21 สิงหาคม 2550                                           ง. 24  สิงหาคม 2550
15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
.  35  คน                                                              ข.  36  คน
.  40  คน                                                              ง.   45  คน
  
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     
. ประธานวุฒิสภา
. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                          
. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
.  250  คน                                                           ข.  400  คน
.  480  คน                                                           ง.   630  คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2551) คือ
.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข.  นายประสพสุข บุญเดช

. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           ง. นายชัย  ชิดชอบ

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน                                          

. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน          

.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน                                                            

. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน          

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      

. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       

. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       

. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน       จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2555-2556 ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
สนใจสั่งซื้อมาที่ 
decho.by@hotmail.com

 ส่งทาง E-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท  
รวบรวมแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ทุกวิชาที่สอบ
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์


ประกอบด้วยวิชา
1. หนังสือประกาศ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เรื่องรับสมัครบุคคล)
2. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาไทย”

3. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาอังกฤษ”
4. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาคอมพิวเตอร์” 
5. แนวข้อสอบ “วิชาคณิตศาสตร์” 
6. แนวข้อสอบ “วิชาทัศนะคติ” (รวมปี 51 52 และ 53)
7. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
8. คำศัพท์ไปรษณีย์
9. สรุปแนวข้อสอบ
10. ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
11. วิสัยทัศน์และภารกิจ
12. ที่ทำการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
แนวข้อสอบชุดนี้จะเป็นแนวข้อสอบที่ออกสอบในปี 2554-2556


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
00
อยากได้แนวขอ้สอบโรงเรียนไปรษณีย์
หำำ
jib
ลองติดต่อมาซิคับ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-06
สั่งแล้วคับ ข้อสอบเยาะดี น่าสนใจคับคุ้มมากๆรวดเร็วส่งทางเมล์

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-24
อยากได้แนวข้อสอบโรงเรียนจ่าอากาศ
หำำ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-25
ขอแนวข้อสอบ
อยากได้แนวข้อสอบการประปานครหลวง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-30
อยากได้แนวข้อสอลก.พ.54
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8#  โพสต์เมื่อ: 2011-01-31
ขอเบอร์โทรติดต่อสอบถามเรื่องสั่งซื้อแนวข้อสอบไปรษณีย์ 2554
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 9#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-04
ถ้าจะช์้อเองต้องติดต่อที่ไหนครับ ไปหาซื้อที่ไหนได้ครับ แนวข้อสอบไปรษณีย์ 2554
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้