ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5577เข้าชม
  • 8ตอบกลับ

สมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

 
เนื้อหาพอสังเขป
 
ส่วนที่  1    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะ

          ความหมายของสมรรถนะ (Competency)

          ที่มาและแนวคิดของ Competency

          ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิงปฏิบัติงาน

          และเชิงพฤติกรรม

          ประเภทของสมรรถนะข้าราชการไทย

          คุณลักษณะที่ใช้กำหนดสมรรถนะข้าราชการไทย

          คุณลักษณะที่ใช้กำหนดเป็นสมรรถนะนักบริหารไทย

          ความสำคัญหรือประโยชน์ของสมรรถนะ Competency

          การนำสมรรถนะไปประยุคใช้ในการบริหารงานบุคลากร

          การประเมินสมรรถนะ (Competency  Assessment)

          แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

          บทบาทของผู้บริหารในการนำสมรรถนะมาใช้

         

ส่วนที่  2  การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร

 

            ความหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์ให้คะแนนรายสมรรถนะ

          หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ

              สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์

              สมรรถนะการบริการที่ดี

              สมรรถนะการพัฒนาตนเอง

               สมรรถนะการทำงานเป็นทีม

              สมรรถนะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์

              สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ

              สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

              สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์

 

ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะด้วยแบบทดสอบสถานการณ์

         

          ชุดคำถามแบบทดสอบด้วยสถานการณ์

              สถานการณ์ ที่ 1 – 40
 
ส่วนที่ 4  การประเมินสมรรถนะด้วยแบบสอบถาม

            แบบประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบสอบถาม
          เฉลยแบบประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบสอบถาม
 
ภาคผนวก
          สรุปสมรรถนะและตัวชี้วัดรายสมรรถนะ
          ดัชนี หน้าคำถามคำตอบแบบทดสอบและแบบสอบถาม
            สรุปเฉลยแบบทดสอบสถานการณ์
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ขอบคุณ
เขาโหลดยังไง
ddddddddddddddddddddd ขอบคุณหลาย
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-03
ขอบคุณครับ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-14
ddd
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2011-04-18
thx
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2011-04-24
thx ^_^
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8#  โพสต์เมื่อ: 2011-07-06
ขอบคุณนะจ๊ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้