ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7986เข้าชม
  • 4ตอบกลับ

แนวข้อสอบ ธกส. ปี2553-2555 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน

 
ดาวโหลดข้อสอบทั้งหมดที่นี่    
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1. -9.
บริษัท วิภา จำกัด ใบสำคัญค้างจ่ายยกมาต้นเดือนมกราคม มีดังนี้

            บริษัท ทรัพย์รุ่ง จำกัด                             40,000 บาท

            บริษัท วนา        จำกัด                          60,000 บาท

            บริษัทขาว          จำกัด                          20,000 บาท

ในเดือนมกราคม มีรายการค้าบางส่วนเกิดขึ้นดังต่อไปนี้


วันที่
      1         ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 20,000 บาท

            11           จ่ายค่าโฆษณาให้บริษัท มีเดีย จำกัด 6,000 บาท

            13           ผู้รักษาเงินสดย่อยเบิกชดเชยเงินสดย่อยเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 500 บาท ค่าน้ำมัน

                        ค่าน้ำมัน 1,000 บาท

            14           ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 50,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30

            20           จ่ายชำระเครื่องคอมพิวเตอร์จากร้านโอเอ เป็นเงิน 60,000 บาท

                        จ่ายเช็ควันนี้ 20,000 บาท  ที่เหลือแบ่งจ่าย 2 งวดๆ ละเท่าๆ กัน

            29           จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 2,000  บาท

1. รายการในวันที่ 13 บันทึกรายการใน


(1)ทะเบียนใบสำคัญจ่าย
    (2) ทะเบียนจ่ายเช็ค (3) สมุดเงินสดย่อย       (4) ข้อ 1 และ 2
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.comตอบ 4 ก) บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญจ่าย


                        เดบิท      สำนักงาน                      500

                                       ค่า พาหนะ                  1,000

                                  เครดิต    ใบสำคัญจ่าย                 1,500

        ข) บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค

                เดบิท      ใบสำคัญจ่าย                 1,500

                            เครดิต    เงินฝากธนาคาร               1,500

2. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 1.


3. ยอดรวมเครดิตใบสำคัญจ่ายในทะเบียนใบสำคัญจ่ายเท่ากับ


(1) 98
,000 บาท           (2) 139,500 บาท                        (3) 138,000 บาท                        (4) 259,500 บาท

ตอบ 2


ทะเบียนใบสำคัญจ่าย


4. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 3.


5. ยอดรวมเครดิตเงินฝากธนาคารในทเบียนจ่ายเช็คเท่ากับ

(1) 49
,500 บาท           (2) 69,500 บาท               (3) 109,500                  (4) 158,000 บาท

ตอบ 1


                                                ทะเบียนจ่ายเช็ค

6. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 5.


7. ยอดรวมใบสำคัญจ่ายค้างจ่ายสิ้นเดือน เท่ากับ

(1) 90
,000 บาท           (2) 181,500 บาท                        (3) 160,000 บาท                        (4) 210,000 บาท

ตอบ 3
  ยอดรวมใบสำคัญค้างจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม

        เลขที่ใบสำคัญ                          ผู้รับเงิน                         จำนวนเงิน

                                     บริษัท ทรัพย์รุ่ง จำกัด                 40,000 บาท          

                                        บริษัท วนา        จำกัด                  60,000

                                        บริษัท     ขาว         จำกัด                  20,000

                006                 ร้าน โอเอ                                  20,000

                007                 ร้าน โอเอ                                  20,000

                                        ยอดรวม                         160,000 บาท

8. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 7.


ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกรายการสำคัญรายการในวันที่ 20


ก. บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ


ข. บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค


ค. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป โดย


        เดบิท      ใบสำคัญจ่าย- บริษัท วนา  จำกัด                 60,000

                เครดิต ตั๋วเงินจ่าย                                            60,000

(1) ก. เท่านั้น
           (2) ก. และ ข.      (3) ก.และค. เท่านั้น           (4) ค.เท่านั้น

ตอบ 5 บันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป


        เดบิท      ใบสำคัญจ่าย- บริษัท สมทิชัย จำกัด            50,000

                เครดิต    ตั๋วเงินจ่าย                                         49,000

                            ส่วนลดรับ(50,000 * 2%)                          1,000

10. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง


(1) กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเหมือนกับกิจการที่หวังผลกำไรทั่วไป


(2) เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือปลายงวด
= เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด+ รายได้ – ค่าใช้จ่าย

(3) ส่วนต่างของรายรับรายจ่ายให้นำไปปรับปรุงกับทุนสะสมต้นงวด เพื่อคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด


(4) กิจการที่ไม่ได้แสวงหากำร ต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเท่านั้น


ตอบ 1 กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบรายรับรายจ่าย งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบดุล ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีคือ หลักเงินสด หลักเงินค้าง และหลักผสม คือใช้ทั้งเงินสดและเงินค้าง ในการคำนวณหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด คำนวณได้จากเงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด บวก รายรับหักราย จ่าย และการคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด คำนวณจากทุนสะสมต้นงวด บวก รายการเพิ่มทุนหักรายการลดทุน และส่วนลดต่างของรายรับและรายจ่ายให้นำไปปรับกับเงินสดและเงินฝากธนาคารต้น งวด เพื่อหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด


11. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 10.


เรื่องงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 12.-20.


ยอดเงินฝากคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการ มีเท่ากับ
                                         25,940 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ เท่ากับ
                               ?

พนักงานบัญชีได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำงบกระทบยอดดังนี้


            1. กิจการฝากเงินกับธนาคาร แต่ยอดยังไม่ปรากฏในรายงานธนาคาร                  4,200 บาท

            2. กิจการมีเช็คค้างจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น                                                6,000 บาท

            3. ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี                                                      120

            4. กิจการออกเช็คเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นจำนวน 4,200 บาท แต่บันทึกผิดเป็น 2,000 แต่มีการ

            ตัดบัญชีที่ธนาคารด้วยยอดที่ถูกต้องแล้ว

            5. เช็ครับชำระจากลูกหนี้มีเงินไม่พอในบัญชี

            6. ธนาคารนำเช็คสั่งจ่ายให้กับบริษัทอื่นจำนวน 5,600 บาท มาเข้าบัญชีของกิจการ

ตั้งแต่ข้อ 12.
– 20. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป บวก ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการ


(2) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป หัก ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการ


(3) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป บวก ยอดเงินฝากธนาคารในใบแจ้งยอดของกิจการ


(4) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป หัก ยอดเงินฝากธนาคารในใบแจ้งยอดของธนาคาร


12. ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบพิสูจน์หายอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ถูกต้อง ข้อแตกต่างที่ 4


ตอบ 2

คำนวณประกอบข้อ 12.-20.

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร


                                ณ วันที่...................


                                

                                            ตามสมุดบัญชีของกิจการ        ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือ
                                                      25,940                              27,020

บวก
        เงินฝากระหว่างทาง                                           คำตอบข้อ 15.                 4,200

                                                                     25,940                              31,220

หัก
          เช็คค้างจ่าย                                                  คำตอบข้อ 16.      6,000

            เช็ครับของบริษัทอื่นที่เข้าบัญชีผิด                           คำตอบข้อ 14.      5,600     11,600  

            ค่าธรรมเนียมธนาคาร                          120         คำตอบข้อ 17.

            เช็คที่บันทึกบัญชีต่ำไป (4,200 – 2,000)   2,200         คำตอบข้อ 12.

            เช็คคืน               คำตอบข้อ 13.            4,000     6,000

ดังนั้น
    ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง                        19,620                             19,620

13. ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ถูกต้อง ข้อแตกต่างที่ 5


ตอบ 2 ดูคำนวณในข้อ 12. ประกอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 1

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 2
http://www.ziddu.com/download/15292323/2.doc.html
[/url][url=http://www.ziddu.com/download/15292337/4.doc.html]http://www.ziddu.com/download/15292337/4.doc.html
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 3
[/url][url=http://www.ziddu.com/download/15292341/5.doc.html]http://www.ziddu.com/download/15292341/5.doc.html
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 4
[/url][url=http://www.ziddu.com/download/15292343/6.doc.html]http://www.ziddu.com/download/15292343/6.doc.html
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 5
[/url][url=http://www.ziddu.com/download/15292345/7.doc.html]http://www.ziddu.com/download/15292345/7.doc.html
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 6
[/url][url=http://www.ziddu.com/download/15292357/8.doc.html]http://www.ziddu.com/download/15292357/8.doc.html

ออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้
ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม  ก.พ.
1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้

ขอบคุณมากๆ
Re:แนวข้อสอบศาลยุติธรรม
ขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินฯศาลยุติธรรม
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-06
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-08-05 10:48 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้