ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 420383เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ ตำรวจสัญญาบัตร นายสิบตำรวจ 2558

 
ระดับ : *
— หัวข้อนี้ยกเลิกปักหมุด admin เมื่อเวลา(2016-10-01) —
เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา พนักงานสอบสวน วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน
จำนวน 150 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์
3. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ทางนิติศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจาก สภามหาวิทยาลัยหรือวภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ติดตามข่าว การเปิดสอบนายสิบตำรวจ ได้ที่ https://www.facebook.com/lovepolice2


แนวข้อสอบ พนักงานสอบสวน ตำรวจสัญญาบัตร 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 ถาม - ตอบ สรุปวิชากฎหมายทั่วไป
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
10 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
11 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553

12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ สายอำนวยการและสนับสนุน ตำรวจสัญญาบัตร
1 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
3 แนวข้อสอบประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
4 งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
6 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
7 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
8 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9 ความสามารถทางด้านเหตุผล
10 ความสามารถด้านภาษาไทย
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบตำรวจสายสนับสนุน ที่ออกบอยๆ

แนวข้อสอบ สายงานป้องกันปราบปราม ตำรวจสัญญาบัตร 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
3 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
5 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
6 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
7 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
8 ความสามารถทางด้านเหตุผล
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 แนวข้อสอบสายปราบปราม  ที่ออกบ่อยๆ


แนวข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้บังคับหมู่ พลขับ

รายละเอียดประกอบด้วย
- ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ความสามารถทางด้านเหตุผล
ความสามารถด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522


แนวข้อสอบ ตำรวจ รองสารวัตร ทำหน้าที่ อาจารย์

รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

- แนวข้้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 และแก้ไข

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวยข้อเท็จริง 2556

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรมและจรยาบรณของตำรวจ 2553

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ถาม - ตอบ ประมวลกฏหมายอาญา

- ถาม - ตอบ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฏหมายลักษณะพยาน

- ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา

- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

- แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอน


แนวข้อสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 2559

รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรมและจรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ

- แนวข้อสอบการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ถาม – ตอบ งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ
-(สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน         
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2556

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2557


แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
        - ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม

- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา


แนวข้อสอบ ตำรวจ สายเทคนิค 2559
ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยพร้อมอธิบาย
เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ตรงประเด็๋น ที่เปิดสอบ ตำรวจสายเทคนิค แน่นอน!
รายละเอียดประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
- ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
- ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษาแนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สายประมวลผล 
ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การเขียน Flow Chart การทำงานของระบบงาน
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล


แนวข้อสอบ ตำรวจ สัญญาบัตร สายการเงิน

- หลักการบัญชีขั้นต้น 

- หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ 2520

- พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

- พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง

     กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2547

     กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2547

     กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 25511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546


แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สายนิติกร

รายชะเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553 

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง 

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554 

- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M 

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 

- แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

แนวข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
ความสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษา
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบเจาะประเด็น ป.วิ.อาญา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
      แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวข้อสอบแนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  
- เน้นๆแนวข้อสอบ Conversation
- เน้นๆแนวข้อสอบ Reading
- เน้นๆแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- เน้นๆแนวข้อสอบ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
- เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- เน้นๆแนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- เน้นๆสรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบสายสื่อสาร ทส.7 ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ถาม-ตอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
-แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ระบบการสื่อสารข้อมูล
– แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
– ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
– สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
– แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาอักฤษ
- แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรมและจริยธรรม

สอบ 2558,สอบราชการ 2558,งานราชการ, สอบราชการ,สอบบรรจุ,งานราชการ, งานราชการ2558,สอบงานราชการ,พนักงานมหาลัย,สอบแข่งขัน,ราชการ,งาน,ครู, ตำรวจ,ทหาร,ลูกจ้างชั่วคราว, ท้องถิ่น,อ.บ.ต.,อบต.,เทศบาล, อ.บ.จ., อบจ., รับสมัคร,สมัครงาน, เปิดสอบราชการ,พนักงานราชการ,สอบ กพ.,สอบภาค ก,สอบภาค ข, 2558,ท้องถิ่น 2558, ก.พ. 2558, ภาค ก. 2558,นายสิบตำรวจ,สายปราบปราม,อำนวยการและสนับสนุน

สไลด์ | รูปย่อ | ภาพใหญ่ รูปภาพจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้