ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 27461เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

เปิดสอบ...นายสิบตำรวจ สายปราบปราม อำนวยการและสนับสนุน ใหม่

 
ระดับ : *
— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2013-06-24) —


ด่วนๆ...เปิดสอบ...นายสิบตำรวจ ชั้นประทวน ม.6 


เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 2557

รับจำนวน 5000 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร 2000 อัตรา 

(แยกเป็น ป.ตรี 800 คน,จ่า/ดาบ 500 คน,อายุ 50 ปี 500 คน,ป.โท 200 อัตรา ตำแหน่ง แต่ 200 อัตรา 

รับจากบุคคลภายนอกแต่ ขรก.ตร.สอบได้อายุไม่เกิน 35 ปี

วันที่ การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้าราชการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

------------

1 มิ.ย. 57 ประกาศรับสมัครนายสิบตำรวจ

3-13 มิ.ย.57 เปิดรับสมัครนายสิบตำรวจทางอินเตอร์

13 ก.ค.57 สอบข้อเขียน

21-26 ก.ค.57 ทดสอบความเหมาะสมของร่างกาย

30 ก.ค. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

3 ส.ค. 57 รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม

------------

นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม

การคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ

(นสต.) คลิกวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน 

ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

------------

1.ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ

2.ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

3.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30 ข้อ

4.ความรูความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ

5.กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 10 ข้อ

6.สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 10 ข้อ

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน

    เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดยมีการ

แบ่งรายละเอียดวิชาที่จัดสอบตามตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 1.รอง สว.สายงานปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม คลิกดู รายละเอียดวิชาที่สอบ ได้ที่นี้

 2.พนักงานสอบสวน และนิติกร คลิกดู รายละเอียดวิชาที่สอบ ได้ที่นี้

 3.รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน คลิกดู รายละเอียดวิชาที่สอบ ได้ที่นี้

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 1.รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และพนักงานสอบสวน คลิกดู รายละเอียดวิชาที่สอบ ได้ที่นี้

 2.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และสายนิติกร คลิกดู รายละเอียดวิชาที่สอบ ได้ที่นี้

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สามารถติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

[url]www.policeadmission.org[/url]


สอบ 2557,สอบราชการ 2557,งานราชการ, สอบราชการ,สอบบรรจุ,งานราชการ, งานราชการ2557,สอบงานราชการ,พนักงานมหาลัย,สอบแข่งขัน,ราชการ,งาน,ครู, ตำรวจ,ทหาร,ลูกจ้างชั่วคราว, ท้องถิ่น,อ.บ.ต.,อบต.,เทศบาล, อ.บ.จ., อบจ., รับสมัคร,สมัครงาน, เปิดสอบราชการ,พนักงานราชการ,สอบ กพ.,สอบภาค ก,สอบภาค ข, 2557,ท้องถิ่น 2557, ก.พ. 2557, ภาค ก. 2557,นายสิบตำรวจ,สายปราบปราม,อำนวยการและสนับสนุนแนวข้อสอบสอบเข้านายสิบตำรวจ 2556


1.  นายแสวงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพลตำรวจใหม่และให้ไปปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจภูธร 

 แห่งหนึ่ง นายแสวงต้องการที่จะมีเพื่อนที่จริงใจ นายแสวงต้องใช้หลักธรรมใด

 ก.  อิทธิบาท 4 ข.  สังคหวัตถุ 4

 ค.  อริยสัจ 4 ง.  กาลามสูตร

 ตอบ ข.  สังคหวัตถุ 4 คือ เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน ประกอบด้วย คือ 1. การให้ 

 เป็นคนเอื้อเฟื้อ 2. ปิยวาจา คือ การกล่าวคำสุภาพ 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติ

 และ 4. สมาบัต คือการทำตนเสมอต้นเสมอปลาย

2.  เมื่อตรัสรู้แล้ว ทรงเรียกพระองค์ว่า “ สัมมาสัมพุทธ ” หมายความว่าอย่างไร

 ก.  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ข.  ผู้ปฏิบัติทางสายกลาง

 ค.  ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ง.  ผู้นำเวไนยสัตว์ ให้พ้นจากกองทุกข์

 ตอบ ค.  สัมมาสัมพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 

3.  บุคคลใดได้ชื่อว่า “ สัมมาทิฐิ ” หรือความเห็นชอบในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 ก.  เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ 

 ข.  คิดจะเลิกเที่ยวกลางคืนและไม่เล่นการพนัน

 ค.  เปิดร้านขายอาหารกลางคืนด้วยความขยันอดทน 

 ง.  งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

 ตอบ ก.  สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) มีความเห็นที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม เช่น

 ในเรื่องบาป บุญว่ามีจริง เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ 

4.  ผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ เลิกกินเหล้า และทำให้สำเร็จ ถือว่ามีอริยมรรคข้อใด 

 ก.  สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) ข. สัมมากัมมันตะ (การกระทำ)

 ค.  สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายาม) ง.  สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ)

 ตอบ ค.  สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายาม) คือ มีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง 

 ดีงามและชอบธรรม 

5. ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณา คือปัญญาประเภทใด 

 ก.  ปัญญาแท้ ข.  สตุมยปัญญา

 ค.  จินตามยปัญญา ง. ภาวนามยปัญญา 

 ตอบ ค.  จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิด พิจารณา ไตร่ตรอง หาเหตุผล

อ่านต่อที่  http://www.sobtid.com/read.php?tid=4595


เน้นๆแนวข้อสอบนายสิบตำรวจกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย มเฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 

- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556

- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ

- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล

- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์

- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง

- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ

- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน

- แนวข้อสอบระเบียบงานการเงิน

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ที่ออกบ่อยๆ

เน้นๆแนวข้อสอบนายสิบตำรวจกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ใหม่ล่าสุด  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย มเฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป 

- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา 

- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ   • รูปภาพ:ตำรวจสายอำนวยการ2.jpg
     [ลบ]
  • รูปภาพ:ตำรวจปราบปราม23.jpg
ใหม่ล่าสุด 2556
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่ล่าสุด 2556
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้