ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7538เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ตัวอย่างแนวข้อสอบของ กองทัพอากาศ ที่เคยออก

 
เอาข้อสอบมาฝาก แต่ใช้ความสามารถไปหาเฉลยเอาเองนะ อิอิ3 f0 |. l" k( B0 G
0 c4 {3 F1 h! x% ]
1.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย  D( o9 O9 x+ H
1 .เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
! Y8 t* G% ^. \1 j2 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
1 K1 {/ L7 ~8 J8 T) ^  N0 S3 .เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
+ g& ~! F+ L" C1 Z4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคคลากร
6 I% M' u5 B7 r1 P8 q; i/ zอธิบายคำตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ IT มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ * y7 t. o1 {9 ?* N6 C; s
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7 N8 i! i, D0 d  W+ }/ U2.เทคโนโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสื่อสาร
+ T" {: p/ I/ s$ v) Y4 f4 p3.บุคคลกร ซึ่งเป็นใช้ข่าวสารในการจัดการต่างๆ
+ Y: w+ t, t0 _
) o( n! u# @6 E8 n4 t2.ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
, U/ J, I8 ~) F9 O1.เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 2.เตาอบไมโครเวฟ" z8 J% f; ^9 {! I! Y
3.ระบบดามเทียม 4.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ! R* }0 X, z; T7 [( ^& {
อธิบายตำตอบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคที่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลและคำสั่งได้ โดยการนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทำการดึงคำสั่งเพื่อมาประมวลผล และจะให้ผลลัพท์ตรงกับความต้องการ เช่น ระบบ ATM เตาไมรโครเวฟ & \$ ~3 V, i8 ~' f

* p% N% B$ ~/ R% \3.รหัสแทนข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าที่ใช้ในการขายและตรวจสอบราคาสินค้าในปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบอะไร, @4 c/ _$ t" ^' A$ f6 W9 Q5 x4 @
1.บาร์โค้ด 2.อาร์เอฟไอดี (RFID) 3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด 4.ฉลาก
6 X* f- d8 u6 X( z$ O% p9 w* \# C: L; s) A1 D6 K( m
4.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีทางอิเลดทรอนิคที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและการทำงานด้านอื่นๆ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด
, k: x7 C; C$ v/ B2 I/ j1.Digital Computer 2..Ana-Digi Computer 3.Electornic Computer 4.Analog Computer; k3 ?' }# V0 Y/ y% @/ J

4 y' }" i- m3 F  u' i  N& d5 f/ H4 N9 D: l5 g0 T
5.หน่วยพื้นฐานของสารสนเทศในคอมพิวเตอร์ ได้แก่+ @. A1 x8 Q2 K& y8 `: r0 F
1. Bit 2. Byte 3. Digi 4. Decimal
  K. {. k' q" G8 A3 U1 Cอธิบายคำตอบ Bit ( Binary Digit ) คือระบบเลขฐาน2ที่ใช่ค่า 0 กับ 1 เป็นหน่วยพื้นฐานของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด' R- A# G, ^: Q' a' Y) t% p
, f6 o$ f! A, p* \
8 F+ D% z1 s% l% I4 \) P! d4 w
6.เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกคือใคร0 O% c7 _2 X" A: D/ O* N% c
1.นายบัล คี มูล 2.นายโคฟี อนันต์ 3.นาย อู่ถันถัว 4.นายชาล เดอ โกล, u9 w+ m% Y+ r, v, [* s
. X( K9 j+ B. F, f
7.เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันคือใคร8 ^) e: u3 b' K* x0 A% N7 S
1.นายบัล คี มูล 2.นายโคฟี อนันต์ 3.นาย อู่ถันถัว 4.นายชาล เดอ โกลล์! q! M. {+ M9 _7 I1 R
0 R. z8 B5 R; J! G, a' Q

9 u0 T3 g& ?6 ^: c  D8.ข้อใดเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก
# |. z8 {- P0 C  r6 O, I5 Z1.กฎกระทรวง 2.พระราชกฤษฎีกา 3.ข้อบัญญัติจังหวัด 4.กฎหมายพระราชกำหนด: a: b( W0 X7 u: E$ Y8 Z6 c5 p
คำอธิบาย โปรดติดตามที่หนังสือสรุปครับ
* J) _) w* s( q
# s& b* _. B9 a1 H9 m9 O! d* d" v* ]9.ความหมายของนิติกรรม คือ " N5 I: ?' n; s* `
1. การกระทำการตามนิติกรรมอันมีผมทางกฎหมาย คือ โมฆะ และ โมฆียะ
7 k+ ?5 t6 F/ X/ ?5 F2.การกระทำใดๆเกี่ยวกับการทำสัญญา เช่นการซื้อขาย การทำพินัยกรรม
; [- I$ e/ t1 g3.การมอบอำนาจ( h; Q0 n4 |8 |& A5 U
4. การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
- k: h; B. }2 b- g2 _8 q4 ]  C3 d, h" Q0 A# D' n" S1 K/ L# W: r
10.บุคคลที่ศาลสั่งว่าสาบสูญมีกี่ประเภท
# i: I2 Z$ Y; r1. 2 ประเภท 2 . 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. ไม่กำหนดแล้วแต่กรณีไป
- t# U. P* @1 d. i  s3 w& B5 H# f6 N+ ~. C& O, z$ g4 W3 t1 r

" _) E" V* ?* @# ^11.รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนปัจจบัน คือ ใคร + i% ~- ^. `5 j2 t5 I3 A
1.พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 2.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ % F9 h# G# c5 M* |
3.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 4.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

เอาข้อสอบมาฝาก แต่ใช้ความสามารถไปหาเฉลยเอาเองนะ อิอิ3 f0 |. l" k( B0 G
0 c4 {3 F1 h! x% ]
1.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย  D( o9 O9 x+ H
1 .เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
! Y8 t* G% ^. \1 j2 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
1 K1 {/ L7 ~8 J8 T) ^  N0 S3 .เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
+ g& ~! F+ L" C1 Z4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคคลากร
6 I% M' u5 B7 r1 P8 q; i/ zอธิบายคำตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ IT มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ * y7 t. o1 {9 ?* N6 C; s
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7 N8 i! i, D0 d  W+ }/ U2.เทคโนโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสื่อสาร
+ T" {: p/ I/ s$ v) Y4 f4 p3.บุคคลกร ซึ่งเป็นใช้ข่าวสารในการจัดการต่างๆ
+ Y: w+ t, t0 _
) o( n! u# @6 E8 n4 t2.ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
, U/ J, I8 ~) F9 O1.เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 2.เตาอบไมโครเวฟ" z8 J% f; ^9 {! I! Y
3.ระบบดามเทียม 4.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ! R* }0 X, z; T7 [( ^& {
อธิบายตำตอบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคที่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลและคำสั่งได้ โดยการนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทำการดึงคำสั่งเพื่อมาประมวลผล และจะให้ผลลัพท์ตรงกับความต้องการ เช่น ระบบ ATM เตาไมรโครเวฟ & \$ ~3 V, i8 ~' f

* p% N% B$ ~/ R% \3.รหัสแทนข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าที่ใช้ในการขายและตรวจสอบราคาสินค้าในปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบอะไร, @4 c/ _$ t" ^' A$ f6 W9 Q5 x4 @
1.บาร์โค้ด 2.อาร์เอฟไอดี (RFID) 3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด 4.ฉลาก
6 X* f- d8 u6 X( z$ O% p9 w* \# C: L; s) A1 D6 K( m
4.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีทางอิเลดทรอนิคที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและการทำงานด้านอื่นๆ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด
, k: x7 C; C$ v/ B2 I/ j1.Digital Computer 2..Ana-Digi Computer 3.Electornic Computer 4.Analog Computer; k3 ?' }# V0 Y/ y% @/ J

4 y' }" i- m3 F  u' i  N& d5 f/ H4 N9 D: l5 g0 T
5.หน่วยพื้นฐานของสารสนเทศในคอมพิวเตอร์ ได้แก่+ @. A1 x8 Q2 K& y8 `: r0 F
1. Bit 2. Byte 3. Digi 4. Decimal
  K. {. k' q" G8 A3 U1 Cอธิบายคำตอบ Bit ( Binary Digit ) คือระบบเลขฐาน2ที่ใช่ค่า 0 กับ 1 เป็นหน่วยพื้นฐานของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด' R- A# G, ^: Q' a' Y) t% p
, f6 o$ f! A, p* \
8 F+ D% z1 s% l% I4 \) P! d4 w
6.เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกคือใคร0 O% c7 _2 X" A: D/ O* N% c
1.นายบัล คี มูล 2.นายโคฟี อนันต์ 3.นาย อู่ถันถัว 4.นายชาล เดอ โกล, u9 w+ m% Y+ r, v, [* s
. X( K9 j+ B. F, f
7.เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันคือใคร8 ^) e: u3 b' K* x0 A% N7 S
1.นายบัล คี มูล 2.นายโคฟี อนันต์ 3.นาย อู่ถันถัว 4.นายชาล เดอ โกลล์! q! M. {+ M9 _7 I1 R
0 R. z8 B5 R; J! G, a' Q

9 u0 T3 g& ?6 ^: c  D8.ข้อใดเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก
# |. z8 {- P0 C  r6 O, I5 Z1.กฎกระทรวง 2.พระราชกฤษฎีกา 3.ข้อบัญญัติจังหวัด 4.กฎหมายพระราชกำหนด: a: b( W0 X7 u: E$ Y8 Z6 c5 p
คำอธิบาย โปรดติดตามที่หนังสือสรุปครับ
* J) _) w* s( q
# s& b* _. B9 a1 H9 m9 O! d* d" v* ]9.ความหมายของนิติกรรม คือ " N5 I: ?' n; s* `
1. การกระทำการตามนิติกรรมอันมีผมทางกฎหมาย คือ โมฆะ และ โมฆียะ
7 k+ ?5 t6 F/ X/ ?5 F2.การกระทำใดๆเกี่ยวกับการทำสัญญา เช่นการซื้อขาย การทำพินัยกรรม
; [- I$ e/ t1 g3.การมอบอำนาจ( h; Q0 n4 |8 |& A5 U
4. การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
- k: h; B. }2 b- g2 _8 q4 ]  C3 d, h" Q0 A# D' n" S1 K/ L# W: r
10.บุคคลที่ศาลสั่งว่าสาบสูญมีกี่ประเภท
# i: I2 Z$ Y; r1. 2 ประเภท 2 . 4 ประเภท 3. 5 ประเภท 4. ไม่กำหนดแล้วแต่กรณีไป
- t# U. P* @1 d. i  s3 w& B5 H# f6 N+ ~. C& O, z$ g4 W3 t1 r

" _) E" V* ?* @# ^11.รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนปัจจบัน คือ ใคร + i% ~- ^. `5 j2 t5 I3 A
1.พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 2.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ % F9 h# G# c5 M* |
3.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 4.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

ข้อสอบภาษษไทย  มีเฉลยด้วยจ้าb]
, c: W& [: {' i8 k1.คำใดที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต ผิด( X& x% Q: T- j, @, L- s
1. สมณสาส์น 2.สถานสงเคราะห์ 3.ดึกดำบรรพ์ 4.ปรากฏการณ์/ s* u" N! b6 Y$ R
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สมณสาสน์ คำนี้เป็นคำราชาศัพท์ สมณสาสน์ (-สาด) น.จดหมายของสมเด็จพระสังฆราช ถ้าเป็นจดหมยของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเรียกว่า พระสนณสาสน์ ใช้ไม้ทัณฑฆาตกำกับบนตัว น
2 u) i( d8 |: s  S7 v2.คำใดเขียนผิด# _+ ~, P2 b: I, u8 f+ W
1.ระแนง 2.ทะแยง 3.สะอาด 4.ละเมิด% f6 E- a: _1 U* _  y
ตอบข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ทแยง (ทะ-แยง) แปลว่า เฉียง เฉลียง เช่น ทแยงมุม แปลว่า เฉียงจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่ง2 ~( j' h( \  _1 V+ m  w5 v
3.คำใดใช้ “ไ”+ |9 |) i' T1 [. W4 q
1.ร้องไห้ 2.จุดไต้ 3.ไส่ความ 4.ด้ายไจ
2 ?+ E- |/ F, X* Z6 p% n" J  gตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ใส่ความ คำว่า ใส่ (ก.) แปลว่า สวม บรรจุ บรรทุกใส่ความ (ก.) หมายถึง พูดหาเหตุร้าย กล่าวหาเรื่องร้ายให้กับผู้อื่นได้รับความเสียหาย   a1 C9 I8 u" ?
4.คำใดเขียนผิด: ~. a0 ?  s$ ?+ H* Z- w# n) x4 L! o
1.สำอาด ผาสุก 2.จำนง เลือกสรร 3.รำพัน ไข่มุก 4.สิงห์โต ปราณี
5 _( R( J! P4 m0 G/ `# gตอบข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สิงโต หมายถึง สัตว์สี่เท้าที่ดุร้าย ตัวผู้มีขนสร้ยที่คอ นิยมว่าเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย ส่วนคำว่า ปราณี ถูกต้องแล้ว
# e- {2 c' o) h4 n! ?& E3 Sคำชี้แจง : เลือกคำที่สะกดผิดข้อละ 1 คำ$ ]9 R9 @6 ^( i
5. 1.ย่อมเยาว์ 2.นงเยาว์ 3.เยาวเรศ 4 .เยาว์วัย$ K0 V* a6 v6 W# {6 O
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ย่อมเยา แปลว่า เบา พอสมควร( N+ R8 e# W- A7 J* l4 g
6. 1.ภูษิต 2.ภูธร 3.ภูบาล 4.ภูวนัย
% `% J8 W; @- [  M5 o6 |, J* Lตอบข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ภูวไนย แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน4 K1 G) o* h. \5 Q7 _
7. 1.ลำใย 2.ชักใย 3.สายใย 4.ห่วงใย  g- q) e; Z! X
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ลำไย เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง
9 s* Z9 T: L( D8 n8. 1.ตฤณมัย 2.อัธยาศัย 3.ปรมาภิชัย 4.สาธารณภัย% S' i- q9 K6 L- q" v, ^' ]. i
ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ปรมาภิไธย (ปะระ-) หมายถึง ชื่อ ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / _' R3 u/ X8 V% @
9.คำใดมีความหายแตกต่างกับคำอื่น+ x  I5 O6 [, P- ^
1.อืดอาด 2.ยืดยาด 3.ยืดเยื้อ 4.เยิ่นเย้อ+ x5 T' Y- l3 D5 S" g0 U- J- ^
ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ถูก แปลว่า ยาวนาน อีก 3 คำที่เหลือมีความหมายตรงกับคำว่า ยืดยาด
: W0 `1 z! p8 ]" R10.คำใดบ่งถึงลักษณะ “วังเวง”
/ s2 [: t1 u: Q: ?% m1.กังวาน 2.เงียบเชียบ 3.เปลี่ยวใจ 4.เสียงแว่ว' ?! G8 g' Z2 M! T8 j% q7 R
ตอบข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ถูก แปลว่า ความเงียบเชียบทำให้เกิดความวังเวง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองทัพอากาศรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   390 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้