ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6839เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

สรุป.รัฐธรรมนูญ 2550 แบบย่อๆ จำง่ายๆ

 
สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550
** รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เป็นฉบับที่ 18  ใช้บังคับเมื่อ  24 สิงหาคม พ.ศ. 2550   มี 309  มาตรา
**ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือ  นาย  มีชัย ฤชุพันธุ์  (ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
**อำนาจอธิไตรเป็นของ   ปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุกทรงใช่อำนาจนั้นผ่านทาง   รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และ ศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
**องคมนตรีมี  ประธาน  1  คน และ องคมนตรีอีก 18  คน
**ผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประธานองคมนตรี คือ  ประธานรัฐสภา
**ผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง องคมนตรี คือ  ประธานองคมนตรี
**บุคคลเสมอภาคกันใน กฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายหญิงเท่าเทียมกัน
** บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธการจำกำเสรีภาพนั้นจะกระทำไม่ได้เว้นแต่
อาศัยอำนาจตามกฎหมายเฉพาะการชุมนุมสาธารณะและคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ทางสาธารณะหรือรักษาความสงบของประเทศในระหว่างสงครามหรือสถานการฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึก
**บุคคล  มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า  12  ปี  โดยรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
**บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
***รัฐสภาประกอบด้วย
1.สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท
 1.1แบบแบ่งเขต 400 คน
1.2แบบสัดส่วน  80  คน
**รวม 480 คน  (อายุ25ปี)  มีวาระ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

2 .  วุฒิสภา  ประกอบด้วยสมาชิก  2  ประเภท
2.1  สรรหา  74  คนื -1
2.2  เลือกตั้ง 76  คน +1
**รวม  150  คน (อายุ40ปี)   มีวาระ  6   ปีนับแต่เลือกตั้งหรือได้รับการสรรหาแล้วแต่กรณี
**ประธาน สภาผู้แทนราษฎร  เป็น  ประธานรัฐสภา
**ประธาน วุฒิสภา เป็น  รองประธานรัฐสภา
**สมัยประชุมสามัญของรัฐสภามีกำหนด  120 วัน
**อายุสภาหมดตามวาระ ให้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศในระยะเวลา ไม่เกิน45 วัน

**การยุบสภาจะต้องทำเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ
ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60  วัน
** การขอเปิดอภิปราย นายก ต้องมีสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า  1 ใน  5
** การขอเปิดอภิปราย รัฐมนตรี ต้องมีสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 1ใน 6
**ประชาชนไม่น้อยกว่า  10000  มีสทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแเกี่ยวกับ สทธิเสรีภาพ และ แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ต่อสภา  ได้
**ประชาชนไม่น้อยกว่า  20000  มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
**ประชาชนไม่น้อยกว่า  50000  มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
**คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  1 คน  และ  คณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน  35  คนรวมทั้งสิ้น 36 คน   และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  35  ปี
**   คณะกรรมการการเลือกตั้ง   ประกอบด้วย    ประธาน 1 คนและกรรมการ 4 คน    รวม  5   คน  มีวาระการดำรงตำแหน่ง   7     ปี   วาระเดียว     (อายุไม่ต่ำกว่า  40  ปี) ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
**ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบ ด้วย  ประธาน1คน และ กรรมการ2คน   รวม  3 คน   มีวาระการดำรงตำแหน่ง   6   ปี   วาระเดียว     ประธานวุฒิสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
**คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประกอบด้วย  ประธาน1คน  และ กรรมการอีก  8  คน  รวม  9   คน   มีวาระการดำรงตำแห่นง  9   ปี   วาระเดียว   ประธานวุฒิสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
**  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ประกอบด้วย  ประธาน  1 คน  และ  กรรมการอีก   6  คน  รวม  7  คน  มีว่าระในการดำรงตำแหน่ง   7  ปี  วาระเดียว   ประธานวุฒิสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
**ศาลรัฐธรรมนูญ    ประกอบด้วย   ประธาน    1 คน  และ  ตุลาการอื่นอีก  8   คน  รวม  9   คน
มีวาระในการดำรงตำแหน่ง  9  ปี    วาระเดียว   ประธานวุฒิสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  ดังต่อไปนี้
1 .ผู้พิพากษาศาลฎีกา                               3     คน
2. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด                  2      คน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์                2   คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์                2    คน
***  รวม   9  คน
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครบับ
ขอขอบคุณนะค่ะ  
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้