ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4905เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร) 2556 ใหม่ล่าสุด

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) 
เปิดสอบเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปีบัญชี 2555 จำนวน 260 อัตรา 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2556

ด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้
ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ประจําสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 
ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสํานักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประมาณการความต้องการของธนาคาร ประมาณ 260 อัตรา 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบตําแหน่งธุรการ คือ ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางที่ 
กําหน
ดไว้ของธนาคาร เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน 
งบประมาณประจําปี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานอํานวยการ 
บริหารทรัพย์สินและธุรการ หรืองานต่าง ๆ 
ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายดําเนินงานของธนาคาร 
และเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคาร ภายใต้แผนกลยุทธ์ของธนาคาร 
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของธนาคาร 

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18- 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 
3.2 ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถ
ตรวจ
สอบได้ ในตําแหน่งงานด้านธุรการ 
โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งงานด้านธุรการต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 1 ปี ซึ่งมีลักษณะงานด้านธุรการ หมายถึง งานด้านสารบรรณ จัดทําเอกสาร 
หนังสือโต้ตอบ รายงานการประชุม งานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ 
การบริหารงานเอกสาร และควบคุมข้อมูลการลาพนักงาน 
ประสานงานเพื่อจัดทํากลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี 
แผนงานต่าง ๆ และ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 
ทุกสาขาวิชา หรือ ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน
ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ 
โดยธนาคารสามารถตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านอื่น ๆ 
โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ในสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา 
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 
3.3 มีความสามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 30 คํา/นาที 
3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Word และ MS-Excel เป็นอย่างดี 
3.5 มีใจรักในการให้บริการอย่างแท้จริง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งด่วน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร
กําหน
ด ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์ 
โดยผู้ผ่านเกณฑ์ต้องนําเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและ
สําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 
1) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ 
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ 
ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ 
1.1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ 
1.2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามเงื่อนไขของธนาคาร 
1.3)
วันที่สําเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา 
อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ 
ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 
2) หนังสือรับรองการทํางานที่ระบุถึงตําแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) บัตรประจําตัวประชาชน 
4) ทะเบียนบ้าน 
5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน 
ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
หากไม่นําเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติ
ของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ดําเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคําวินัยฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 

4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 มีสัญชาติไทย 
4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 3 
4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่
สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น 
ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบําบัด
รักษาของราชการ หรือสถานบําบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) 
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด 
โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ
ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
4.8
ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการ 
รอการลงโทษหรือรอการลงโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี 
4.9 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน 

5. อัตราเงินเดือนปฏิบัติการ
ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกําหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของระดับ
ปฏิบัติ
การเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ธนาคารจะไม่นําค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม และผู้ผ่านเกณฑ์การ
สอบคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับปริญญาตรีเท่านั้น 

6. การสมัคร
6.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://202.183.233.195 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ตลอด 
24
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2457-8, 2439, 
2451 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร 
ติดต่อที่ โทร. 0-2244-5234-5 ในวันทําการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 
-16.30 น.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย 
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้