ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4233เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต

 
ระดับ : *

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- รวมสูตรคำนวน Excel

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com หรือ 0844283086

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐใช้ระบบแบบใด
ตอบ    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. Government Fiscal  Management Information System  คือ
ตอบ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. หน่วยงานผู้เบิก” หมายความถึง 
ตอบ  ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

4. ส่วนราชการ” หมายความว่า
ตอบ  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจำจังหวัดด้วย

5. รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
ตอบ  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

6. ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึง
ตอบ  นายอำเภอในท้องที่ซึ่งมีสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ตั้งอยู่ด้วย

7. สำนักงานคลังจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง
ตอบ  สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ

8. คลังจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง
ตอบ  
คลังจังหวัด (อำเภอด้วย

9. คลัง” หมายความว่า
ตอบ  
บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

10. กองคลัง” ให้หมายความรวมถึง
ตอบ  
ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานผู้เบิกอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย

11. ผู้อำนวยการกองคลัง” ให้หมายความรวมถึง
ตอบ  
เลขานุการกรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย

12. เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า
ตอบ   
หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน

13. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้หมายความรวมถึง
ตอบ  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคด้วย

14. งบรายจ่าย” หมายความว่า
ตอบ  งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

15. หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า
ตอบ  
หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว

16. เงินยืม” หมายความว่า
ตอบ  
เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้