ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3851เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
ระดับ : *
การจัดทำงบประมาณ

1.             “แผนเบ็ดเสร็จ”  ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึง

                การกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นใน

                การสนับสนุน” หมายถึงข้อใด                                        

                .    การจัดทำแผน                                                              .   การควบคุมภายใน

        .    การบริหารความเสี่ยง                                                 .   งบประมาณ

ตอบ  ง.   ความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อมประกอบด้วย       การทำงาน ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติ และ (3) การบริหาร

2.             งบประมาณมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการบริหารอย่างไร

                .    เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน                   

                .   เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ

        .    เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม

        .    ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.   งบประมาณมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถนำเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณมีดังนี้

                1)    ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน

                2)    ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน

                3)    เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ

                4)    เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม

                5)    เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน

3.             งบประมาณโดยทั่วไปจะมีกำหนดระยะเวลาเท่าใด

                .    3  เดือน                                                                          .   6  เดือน

        .    1  ปี                                                                                 .    4  ปี

ตอบ  ค.   ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะสมตามสถานการณ์ ไม่สั้น ไม่ยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ ปี

4.             ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับระยะเวลาของงบประมาณแผ่นดินของราชการ

                .    เริ่มเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม                         

                .   เริ่มเดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม ของปีถัดไป

        .    เริ่มเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป      

        .    เริ่มเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปีถัดไป

ตอบ  ง.   การเริ่มต้นใช้งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผ่นดิน เริ่มเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปีการศึกษา เป็นต้น

5.             ข้อดีของการตั้งงบพิเศษ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ คืออะไร

                .    มีโอกาสนำเงินมาใช้จ่ายง่ายเกินไป                       

                .   ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้จ่ายบางประเภท

        .    ทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแบบแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

        .    ข้อ ขและ คถูก

ตอบ  ข.   ในบางโอกาสก็ยังมีความจำ เป็นที่จะต้องแยกตั้งเงินไว้ต่างหากเป็นเงินพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลับ ซึ่งถ้ามีจำนวนไม่มากเกินไปก็มักจะไม่เป็นภัย ทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย แต่ถ้าการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไป จะเกิดผลเสียต่อการบริหารงบประมาณ เพราะจะทำให้เกิด โอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น และยังทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

6.             ข้อใดมิใช่ กระบวนการดำเนินงานในเรื่องงบประมาณ

                .    การจัดเตรียมงบประมาณ                                           .   การอนุมัติงบประมาณ

        .    การกำหนดวงเงินงบประมาณ                                  .    การบริหารงบประมาณ

ตอบ  ข.   การทำงบประมาณ ผู้ทำงบประมาณต้องเข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดเตรียม งบประมาณรายรับ การจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติและบริหารงบประมาณ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งจะเกี่ยวพันกับทุกหน่วยงาน กระบวนการดำเนินงานในเรื่องงบประมาณทั้งหมดนี้ อาจแบ่งออกเป็น ขั้นตอน คือ  1) การจัดเตรียมงบประมาณ  2) การอนุมัติงบประมาณ 3) การบริหารงบประมาณ

7.             การกำหนดวงเงินและจัดสรรงบประมาณ จะกระทำได้เมื่อเสร็จจากขั้นตอนใด

                .    ประมาณการรายรับและรายจ่าย                               .   กำหนดแนวนโยบายงบประมาณ

        .    รับนโยบายงบประมาณแล้ว                                      .    จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

                ตอบ  ค.   เมื่อได้รับนโยบายงบประมาณแล้วจะต้องมีการพิจารณา กำหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตาม

                แนวนโยบายงบประมาณเป็นขั้นตอนต่อไป

8.             คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน จะพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยพิจารณาในเรื่องใด

                .    ความเหมาะสม ความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   

                .   นโยบายงบประมาณ

        .    ความพร้อมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติ

        .    ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.   คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณา รายละเอียดงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ ทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นมา โดยพิจารณาด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  นโยบายงบประมาณ ความพร้อมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมีการปรับลด

งบประมาณได้ตามความเหมาะสม และแก้ไปปรับปรุงคำของบประมาณทำเป็นเอกสารงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อเจ้าพนักงานธุรการ บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

การเขียนหนังสือราช

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com หรือ 0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้