ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3719เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
ระดับ : *

1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

.  กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

.  กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

.  กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่

.  ถูกทั้ง ข้อ กและ ค.

ตอบ       .  ถูกทั้ง ข้อ กและ ค.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  หมายถึง  กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่  เช่น ที่อยู่  บ้านเลขที่  สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่  ตำแหน่ง  ข้อมูล  เส้นรุ้ง  เส้นแวง  และแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล  และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)  ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น  การแพร่ขยายของโรคระบาด  การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน  การบุกรุกทำลาย  การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่  ฯลฯ  ข้อมูลเหล่านี้เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้งานได้ง่าย

2. ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS คือข้อใด

.  การพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล                            .  การพิจารณาจากลักษณะของทรัพยากร

.  การพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ                         .  การพิจารณาจากลักษณะเชิงพื้นที่

ตอบ       .  การพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล

ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Dat) ที่แสดงในรูปของภาพ (Graphic)  แผนที่ (Map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database)  การเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลทั้งสองประเภทด้วยกันจะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน  เช่น  สามารถจะค้นหาตำแหน่งของจุดตรวจวัดควันดำ-ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ  หรือในทางตรงกันข้ามสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของจุดตรวจจากตำแหน่งที่เลือกขึ้นมา  ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดงภาพเพียงอย่างเดียว  โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น  เช่น  ใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว  แต่ในแผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

3. ข้อมูลจาก MIS จะแสดงออกมาในลักษณะใด

.  แผนที่                                                                               .  ภาพ

.  ถูกทั้ง ข้อ กและ ข.                                                       .  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       .  ภาพ              (ดูคำอธิบายข้อข้างต้น)

4. ข้อใดต่อไปนี้คือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

.  วัสดุอุปกรณ์                                                                    .  เงินลงทุน

.  ขั้นตอนการทำงาน                                                        .  ถูกทุกข้อ

ตอบ       .  ขั้นตอนการทำงาน

องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น ส่วนใหญ่ๆ คือ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)  โปรแกรม (Software)  ขั้นตอนการทำงาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร (People)  โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) คือ  เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Digitizer,  Scanner,  Plotter,  Printer  หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูล  ประมวลผล  แสดงผล  และผลิตผลลัพธ์ของการทำงาน

2.  โปรแกรม (Software) คือ  ชุดของคำสั่งสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info,  MapInfo  ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ  สำหรับนำเข้าและปรับแต่งข้อมูล  จัดการระบบฐานข้อมูล  เรียกค้น  วิเคราะห์  และจำลองภาพ

3.  ขั้นตอนการทำงาน (Methods) คือ  วิธีการที่องค์กรนั้นๆ นำเอาระบบ GIS ไปใช้งาน  โดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป  ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับของหน่วยงานนั้นๆ เอง

4.  ข้อมูล (Data) คือ  ข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยได้รับการดูแลจากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS  ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรองลงมาจากบุคลากร

5. บุคลากร (People) คือ  ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เช่น ผู้นำเข้าข้อมูล  ช่างเทคนิค  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  ผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ  บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบ GIS  เนื่องจากถ้าขาดบุคลากรข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลนั้นก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน  อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS

 

5.องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือข้อใด

.  โปรแกรม                                                                        .  ขั้นตอนการทำงาน

.  ข้อมูล                                                                                .  บุคลากร

ตอบ       .  บุคลากร     (ดูคำอธิบายข้อข้างต้น)

6.ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features) แสดงข้อมูลลงบนแผนที่ด้วยวิธีใด

.  ตัวอักษร (Text)                                                              .  สี (Color)

.  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ                                      .  สัญลักษณ์ (Symbol)

ตอบ       .  ตัวอักษร (Text)

ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features)

                ปรากฎการณ์ หรือ วัตถุต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

- สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

- สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

แสดงลงบนแผนที่  ด้วย

- จุด (Point)

- เส้น (Line)

- พื้นที่ (Area หรือ Polygon)

- ตัวอักษร (Text)

อธิบายลักษณะสิ่งที่ปรากฎ  ด้วย

- สี (Color)

- สัญลักษณ์ (Symbol)

- ข้อความบรรยาย (Annotation)

- ที่ตั้ง (Location)

ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์จะต้องแสดงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่หรือสิ่งต่างๆ บนโลก

7.  โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบ

      คอมพิวเตอร์  จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form)

       โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า

.  Faeture                                                                            .  Feature

.  Feeture                                                                            .  Faature

ตอบ       .  Feature

 

ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า  Feature


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)
แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความรู้ด้านแผนและระบบดาวเทียมเบื้องต้น
- วิธีทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ
- การแปลภาพถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com หรือ 0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้