ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5561เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 1-3

 

แนวข้อสอบ  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                ข้อ 3  ให้ยกเลิก
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
2. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะเทศมนตรี
ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                “คณะผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี  ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. ปลัดเทศบาล , ปลัดสุขาภิบาล
ค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล  ปลัดสุขาภิบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
ค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                ข้อ 8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
2. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
3. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. สภาท้องถิ่น
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ        ค.  สภาท้องถิ่น
                                ข้อ 11  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง
ข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ
ค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ        ค.  งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
                                ข้อ 12   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
8. รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นสองลักษณะ  ลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ  อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. หมวดค่าครุภัณฑ์
ข. ค่าที่ดิน
ค. ค่าสิ่งก่อสร้าง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                ข้อ 14   รายจ่ายตามแผนงาน  จำแนกเป็นสองลักษณะคือ
1. รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วย
ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค
จ. หมวดเงินอุดหนุน
ฉ. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง  รายละเอียดประเภทจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด
9. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง
ก. หมวดภาษีอากร
ข. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ
                                ข้อ 17   ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
10. รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย  เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด
ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. กรมการปกครอง
ค. สภาท้องถิ่น
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ        ข.  กรมการปกครอง
                                ข้อ 18  รายละเอียดประเภทรายได้  และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด
11. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อ
ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย
ข. มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ        ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
                                ข้อ 21     การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จะกระทำได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอกับการใช้จ่าย  หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฎในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ  หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสินของประมาณการรายรับประจำปี
12. เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายจ่าย  และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่เท่าใดของเดือนสิงหาคม
ก. 15 สิงหาคม
ข. 20 สิงหาคม
ค. 25 สิงหาคม
ง. 30 สิงหาคม
ตอบ        ก.  15  สิงหาคม
                                ข้อ 22   ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย  และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
                                ข้อ 23   ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายใน 15 สิงหาคม
13. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ค. สภาท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ตอบ        ง.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
                                ข้อ 26   การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

14. การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำในลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจของใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. สภาท้องถิ่น
ค. คณะผู้บริหาร
ง. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ตอบ        ข.  สภาท้องถิ่น
                                ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติใคร
ก. สภาท้องถิ่น
ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ        ข.  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
                                ข้อ 28   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 1-3 อปท.อบต.เทศบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


ประกอบด้วย 230 หน้า
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น  _500 ข้อ
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน อปท 2547
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท 2541
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้