ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1890เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม 2556 ติวสอบครูผู้ช่วยกทม. 56

 

1.       กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกว่าอะไร

ก.      เมืองบางมะกอก                                                          ค. เมืองบางโคก

ข.      เมืองบางกอก                                                                ง. เมืองบางเกาะ

2.       ข้อใด คือที่มาของคำว่า  บางกอก

ก.       บางเกาะ                                                                          ค. บางมะกอก

ข.       บางโคก                                                                           ง. ถูกทุกข้อ

3.       พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองอะไร

ก.       เมืองธนบุรีศรีสมุทร                                                     ค. เมืองธนบุรี

ข.       เมืองธนบุรีศรีสุนทร                                                     ง. เมืองศรีธนบุรี

4.       บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทย เรียกว่าอะไร

ก.       นิวอัมสเตอร์                                                                   ค. นิวอัมสตรอง

ข.       นิวอัมสเตอร์ดัม                                                             ง. นิวอัมสตรองดัม

5.       บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทยมีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่อำเภอใด

ก.       อำเภอพระนคร                                                             ค.  อำเภอพระประแดง

ข.       อำเภอบางกอกน้อย                                                      ง. อำเภอทุ่งครุ

 

6.       การเปลี่ยนชื่อพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด

ก.       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข.       พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ค.       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง.       พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

7.       ใน พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศใด

ก.       เวียดนาม                                                                         ค. จีน

ข.       สิงคโปร์                                                                          ง. มาเลเซีย

8.       กรุงเทพมหานครมีค่าครองชีพสูงสุดเป็นอันดับที่เท่าใดของโลก

ก.       65  ของโลก                                                                    ค.  67  ของโลก

ข.       66 ของโลก                                                                     ง.  68  ของโลก

9.       กรุงเทพฯได้รับการประกาศ ให้เป็นเมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital ประจำปี พ.ศ. ใด

ก.       .ศ. 2553                                                                       ค. พ.ศ. 2555

ข.       .ศ. 2554                                                                       ง. พ.ศ. 2556

10.    กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองจำนวนกี่เขต

ก.       47  เขต                                                                            ค.  49  เขต

ข.       48  เขต                                                                            ง.  50  เขต

11.    เขตใดในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่น้อยที่สุด

ก.      เขตสัมพันธวงศ์                                                             ค. จตุจักร

ข.      เขตหนองจอก                                                                ง. หนองแขม

12.    เขตใดในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่มากที่สุด

ก.       เขตสัมพันธวงศ์                                                             ค. จตุจักร

ข.       เขตหนองจอก                                                                ง. หนองแขม

13.    กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครอง

ก.       ปกครองพิเศษ                                                              ค. ปกครองส่วนจังหวัด

ข.       ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  ง. ถูกทั้ง    และ 

14.    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น

ทบวงการเมือง มีฐานะเป็นอะไร

ก.       ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                      ค. ราชการบริหารส่วนตำบล

ข.       ราชการบริหารส่วนจังหวัด                                       ง. ไม่มีข้อถูก

15.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ได้มาจาก

ก.       การสรรหา                                                                    ค. การเลือกตั้ง

ข.       การสรรหาและเลือกตั้ง                                              ง. การคัดเลือก

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

 พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

-   แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข. ชุดละ 399  รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ภาษาไทย

-  ภาษาอังกฤษ

- วัดผล

-  คณิตศาสตร์ 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

 วิธีการสอบสัมภาษณ์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
1. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เรียกว่า
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ค่านิยม
2. ข้อใดคือวัฒนธรรมไทย
ก. การเคารพพระสงฆ์
ข. สงกรานต์
ค. ฮีตสิบสอง
ง. การไหลเรื่อไฟ
3. การกราบครั้งที่สองของการกราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ หมายถึงกราบใคร
ก. กราบเพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
ข. กราบพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า
ค. กราบพระสงฆ์ตัวแทนพระพุทธเจ้า
ง. กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
4. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านให้ไหว้โดยให้ปลายนิ้วมือจรดตีนผม
ข. ผู้ชายให้ถวายของให้พระต่อมือพระสงฆ์โดยตรงและคุกเข่ากราบไม่แบมือครั้งเดียว
ค. การตักบาตรควรถอดรองเท้าก่อน
ง. ผู้หญิงไปหาพระต้องนั่งพับเพียบให้เรียบร้อย ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับพระสงฆ์
5. เป็นครูควรมีมารยาททางใจ โดยนำหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มายึดและปฏิบัติ
ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ข. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค์
ง. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
6. ข้อใดคือมารยาททางใจที่ถูกต้อง
ก. ในงานมงคลควรแสดงสีหน้าเบิกบานสดชื่นอยู่เสมอ
ข. การไปเยี่ยมคนป่วยควรใช้คำพูดที่อ่อนโยนปลอบใจผู้ป่วย
ค. ในงานเผาศพควรแสดงกริยาสงบสงวนความรื่นเริงเอาไว้
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดเป็นมารยาททางกายที่ไม่เหมาะสม
ก. ถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่กับพื้นให้นั่งพับเพียบ หันหน้าไปหาผู้ใหญ่ในลักษณะเงยหน้า
ข. ไม่ถือวิสาสะใช้หรือรับประทานของที่เขาจัดไว้สำหรับผู้อื่นโดยเฉพาะ
ค. ล้วง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจำเป็น
ง. เห็นของผู้ใหญ่ตก หรืออาจจะเสียหายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ควรจะบอก
8. การับไหวในขณะที่ยืนและเราอยู่ในฐานะที่อาวุโสกว่า
ก. พนมมือระดับอก
ข. พนมมือเหนือระดับอก นิ้วจรดคาง
ค. พนมมือระดับอก ก้มศรีษะเล็กน้อย
ง. พนมมือระดับอกและพยักหน้าเล็กน้อย
9. หากเราจะผ่านผู้คนมากๆและมีผู้ที่อาวุโสนั่งอยู่กับพื้นควรใช้วิธีการใด
ก. เดินก้มหน้า
ข. เดินย่อตัว
ค. หมอบ
ง. คลาน
10. เมื่อใดควรยืนตรง
ก. เมื่อเห็นคนเชิญธงชาติผ่านหน้า
ข. เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงบริเวณพิธี
ค. เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ง. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดคือมารยาทแบบสากลทางกายแสดงการทักทาย
ก. การยิ้ม
ข. การไหว้
ค. การคำนับ
ง. การจับมือ
12. ข้อใดคือมารยาทในการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง
ก. ให้ผู้อาวุโสรับประทานก่อนเราจึงรับประทาน
ข. ไม่ท้าวศอกบนโต๊ะอาหาร และนั่งตัวตรง
ค. แตะต้องหรือหยิบอาหารให้ผู้อาวุโสกว่าตามสมควร
ง. ควรถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย
13. มารยาทในการใช้วาจาที่ถูกต้องได้แก่ข้อใด
ก. ต้องระวังมิใช้วาจาเท็จ ยุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าว
ข. ไม่พูดเสียงดังเกินไปหรือพูดพลางหัวเราะพลาง
ค. รู้จักพูดให้ผู้ฟังพอใจและเป็นนักฟังที่สนใจ
ง. ถูกทุกข้อ
14. “ฮีตสิบสอง” จัดไว้ในข้อใด
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ประเพณี
ค. ความเชื่อ
ง. ค่านิยม
15. เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดใด
ก. กาฬสินธุ์
ข. มหาสารคาม
ค. ขอนแก่น
ง. อุดรธานี
16. ประเพณีไหลเรื่อไฟของจังหวัดนครพนม เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของประเทศใด
ก. จีน
ข. อินเดีย
ค. เนปาล
ง. อียีป
17. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งของจังหวัดบุรีรัมย์จัดในเดือนใด
ก. ธันวาคม
ข. มกราคม
ค. เมษายน
ง. กรกฎาคม
18. ประเพณีบวชลูกแก้วนิยมจัดในภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
19. ประเพณีท้องถิ่นที่นิยมจัดทุกภาคของไทย
ก. บวชนาค
ข. สงกรานต์
ค. ลอยกระทง
ง. ถูกทุกข้อ
20. หากจะรักษาประเพณีไทยโดยการทำบุญ ควรปฏิบัติตามข้อใด
ก. การให้ทาน
ข. การรักษาศีล
ค. ภาวนา
ง. ถูกทุกข้อ
21.ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงาน
ก. ขึ้นหอ
ข. สู่ขวัญ
ค. ขันหมาก
ง. หมั้น
22.” ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร” สัมพันธ์กับประเพณีใด
ก. แต่งงาน
ข. บวช
ค. ลอยกระทง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
1.       พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ประกาศวันที่เท่าใด
ก.   2 ตุลาคม 2546                                                                       ข.  3 ตุลาคม 2546
ค.  1 พฤษภาคม 2547                                                                 ง.  2 พฤษภาคม 2547
ตอบ  ก.   2 ตุลาคม 2546


2.       พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ใช้บังคับวันใด
ก.  พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข.    พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.   พ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.  พ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ  ง.  พ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


3.       บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก.  เด็ก                                                                                           ข.  เยาวชน
ค.  นักเรียน                                                                                   ง.  นักศึกษา
ตอบ  ก.  เด็ก


4.       ข้อใด ไม่ใช่ เด็กพิการ ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก.  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย                                       ข.  เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
ค.  เด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง                                          ง.  เด็กที่มีความบกพร่องทางจิตใจ
ตอบ  ก.  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย


5.       ข้อใดคือความหมายของ สถานรับเลี้ยงเด็กตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ข.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ค.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป
ง.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป


6.       พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 มีทั้งสิ้นกี่หมวดกี่มาตรา
ก.  6 หมวด 86 มาตรา                                                                 ข.  7 หมวด 88 มาตรา
ค.  8 หมวด 86 มาตรา                                                                 ง.  9 หมวด 88 มาตรา
ตอบ  ง.  9 หมวด 88 มาตรา


7.       ข้อใด ไม่ใช่ ผู้รักษาการตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ก.  รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.  รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค.  รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง.  รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ตอบ  ง.  รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


8.       สงเคราะห์ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปคือความหมายของข้อใด
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก                                                                   ข.  สถานแรกรับ
ค.  สถานสงเคราะห์                                                                   ง.  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตอบ  ค.  สถานสงเคราะห์


9.       ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                        
ข.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


10.   จากข้อ 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีจำนวนเท่าใด
ก.  1 ใน 3                                                                                      ข.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ค.  2 ใน 3                                                                                      ง.  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ตอบ  ข.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3


11.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  2 ปี                                                                                            ข.  3 ปี
ค.  4 ปี                                                                                            ง.  5 ปี
ตอบ  ข.  3 ปี


12.   ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
ก.  รัฐมนตรี                                                                                  ข.  ปลัดกระทรวง
ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                ง.  เลขาธิการ สพฐ.
ตอบ  ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด


13.   เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ก.  4 ประเภท                                                                               ข.  6 ประเภท
ค.  8 ประเภท                                                                               ง.  9 ประเภท
ตอบ   ค.  8 ประเภท


14.   เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท
ก.  3                                                                                                ข.  5
ค.  7                                                                                                ง.  9
ตอบ   ก.  3


15.   ข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ก.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ                                        
ข.  เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ค.  เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด                                                
ง.  เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตอบ  ก.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้