ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4347เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เตรียมสอบข้าราชการรัฐสภาสามัญ ใหม่ล่าสุด

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-09) —
ข้อสอบรัฐสภาสามัญ  2555
1.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ใช้ในปัจจุบัน ประกาศใช้  พ.ศ. ใด

     ก.    พ.ศ. 2549                                                                              ข.    พ.ศ. 2550

        ค.    พ.ศ. 2551                                                                              ง.     พ.ศ. 2552

        ตอบ       ค.  พ.ศ. 2551

                        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551                

2.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ฉบับนี้ประกาศใช้โดยอาศัยกฎหมายใด            

        ก.    ม. 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

        ข.    ม. 135  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

        ค.    ม. 136  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

        ง.    ม. 137  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

        ตอบ       ก.  ม. 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

                อาศัยอำนาจตามความมาตรา 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  วุฒิสภาจึงตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นไว้

3.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

        ก.    นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                        

        ข.    ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

        ค.    3  วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

        ง.     7  วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

        ตอบ       ข.   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551   ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551   ยกเลิกข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ใด

        ก.    พ.ศ. 2544                                                                              ข.    พ.ศ. 2545

ค.    พ.ศ. 2546                                                                              ง.    พ.ศ. 2547

        ตอบ       ก.   พ.ศ. 2544  

                        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

        พ.ศ. 2544

5.     ผู้รักษาการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา คือผู้ใด

        ก.    ประธานสภา                                                                        ข.    ประธานวุฒิสภา

        ค.    คณะรัฐมนตรี                                                                       ง.     นายกรัฐมนตรี

        ตอบ       ข.   ประธานวุฒิสภา
                        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ  4   ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามข้อบังคับนี้                 และมีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

6.     หมวด  1  ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาว่าด้วยเรื่องใด

        ก.    การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

        ข.    อำนาจหน้าที่ของประธานวุฒิสภา

        ค.    การประชุมวุฒิสภา

        ง.     การเสนอญัตติ

        ตอบ       ก.  การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

                        หมวด  1   การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

7.     ในการเลือกประธานวุฒิสภาในครั้งแรก ให้ผู้ใดดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว

        ก.    ประธานวุฒิสภาเดิม                                                           ข.    ผู้อาวุโสที่สุด

        ค.    รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1                                               ง.    มติในที่ประชุม

ตอบ      ข.   ผู้อาวุโสที่สุด

                ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ 5   ในการเลือกประธานวุฒิสภาและ

รองประธานวุฒิสภาครั้งแรก ให้เลขาธิการวุฒิสภาเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาดำเนินการเลือกตั้งประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และเพื่อให้ที่ประชุมสภาดำเนินการในเรื่องอื่นที่จำเป็นจะต้องประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย ในการดำเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในลำดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมt

8.     ในการเสนอชื่อเพื่อเลือกประธานวุฒิสภานั้น สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อโดยมีผู้รับรองไม่น้อย

        กว่ากี่คน

        ก.    5  คน                                                                                      ข.   7  คน

        ค.    10  คน                                                                                    ง.    15  คน

        ตอบ       ค.   10  คน

                ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ  6   ในการเลือกประธานวุฒิสภา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ การเสนอนั้นต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ก่อนที่จะดำเนินการเลือกตั้งประธานวุฒิสภานั้น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะดำรงตำแหน่งต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในเวลาที่ที่ประชุมวุฒิสภากำหนด ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกว่าสองชื่อ ให้มีการลงคะแนนเป็นการลับโดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งตนประสงค์จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษ ใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ แล้วให้เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษรมาลงคะแนนเป็นรายคน โดยนำซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพื่อการนั้น ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนกรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ ให้ผู้ ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับเลือก

แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

                (1)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกหนึ่งคน และผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่สองหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลำดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ

                (2)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกเกินกว่าหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ

                (3)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกหนึ่งคนและมีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่สองเกินกว่าหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกและลำดับที่สองทุกคนมาให้สมาชิกลงคะแนน ทั้งนี้ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากให้ประธานของที่ประชุมประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมวุฒิสภา   และสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย


จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบข้าราชการรัฐสภาสามัญ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการวิทยากรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักบัญชีปฏิบัติการ
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้