ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 3901เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

คู่มือสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-09) —

แนวข้อสอบข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ทุกตำแหน่ง

1.     กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร 

     ก.    ฉบับที่ 12                                                                              ข.    ฉบับที่ 13 

        ค.    ฉบับที่ 14                                                                              ง.     ฉบับที่ 15 

        ตอบ       ค.   ฉบับที่ 14  (พ.ศ. 2537)

                        กฎ ก.ร. ฉบับที่ 14 ( พ.ศ. 2537)                               

2.     กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับปัจจุบัน ให้ยกเลิกกฎหมายใด          

        ก.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  1                                                                 ข.    กฎ ก.ร. ฉบับที่ 4 

        ค.    กฎ ก.ร. ฉบับที่ 5                                                                  ง.    กฎ ก.ร. ฉบับที่ 6 

        ตอบ       ก.  กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 

                        กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537)  ข้อ 2

                ให้ยกเลิก กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และ กฎ ก.ร. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

3.     การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ หรือข้อมูลที่ได้จากการประชุมลับของผู้ใด ซึ่งสภาพดังกล่าวยังมิได้มีมติให้เปิดเผยข้อมูลได้ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

        ก.    รัฐสภา                                                                                   ข.    วุฒิสภา 

        ค.    สภาผู้แทนราษฎร                                                                ง.     ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.   ถูกทุกข้อ 

                        กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537)  ข้อ 3

             ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาความลับของทางราชการ 

                การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

                การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ หรือข้อมูลที่ได้จากการประชุมลับของรัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาดังกล่าวยังมิได้มีมติให้เปิดเผยได้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

4.     การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เกินกว่ากี่วันถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

        ก.    3  วัน                                                                                      ข.    7  วัน

ค.    15  วัน                                                                                    ง.    30  วัน 

        ตอบ       ค.   15  วัน    

        กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537)  ข้อ 3                       

       (10)   ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง 

หน้าที่ราชการมิได้

                การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

5.     ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่ดำรงตำแหน่งใด

        ก.    กรรมการผู้จัดการ                                                                ข.    สมาชิกพรรคการเมือง 

        ค.    กรรมการพรรคการเมือง                                                    ง.     ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.   ถูกทุกข้อ
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537)  ข้อ 3

(14)       ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรง 

ตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

                                                                                                        (15)   ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 

ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง 

(16)   ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการ 

6.     ข้อใดไม่ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

        ก.    การกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก 

        ข.    การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

        ค.    ความผิดลหุโทษ 

        ง.     การดูหมิ่น เหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 

        ตอบ       ค.   ความผิดลหุโทษ

                กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537)  ข้อ  3                  (12)  ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องต้อนรับ และให้ความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชน    ผู้มาติดต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้        ดูหมิ่นเหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

7.     กฎ  ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ มีผลบังคับใช้เมื่อใด

        ก.    ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        ข.    ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        ค.    3  วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        ง.    7  วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาม 

ตอบ      ข.   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                        กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14  (พ.ศ. 2537)  ข้อ 1

กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

8.   ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ร.  ฉบับปัจจุบันนี้ด้วยเหตุผลใด 

        ก.    ปรับปรุงกฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) 

        ข.    ปรับปรุงกฎ ก.ร. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2520) 

ค.    เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4         พ.ศ. 2535 

ง.    ทุกข้อเป็นเหตุผลหมด 

        ตอบ       ข.   ปรับปรุงกฎ ก.ร. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2520) 

                หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้คือ โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงกฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ และกฎ ก.ร. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2520)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ว่าด้วยกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2535  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

9.    กฎ ก.ร. ฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อใด 

ก.    23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2537 

ข.    24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537 

ค.    25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537 

ง.    30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537 

ตอบ       ก.   23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 

                ให้ไว้ ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537 

                กฎ  ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14  (พ.ศ.  2537)  ข้อ 1 

กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                                                                                                       

10.  กฎ ก.ร. ฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้เมื่อใด 

        ก.    24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2537 

        ข.    30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2537 

        ค.      ธันวาคม  พ.ศ.  2537 

        ง.     7  ธันวาคม  พ.ศ.  2537 

        ตอบ       ก.   24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 

                        ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 

                        กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ฉบับที่ 14  (พ.ศ. 2537)  ข้อ 1 

กฎ  ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป

1.     กฎ  ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรืองดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้ตามกฎหมายใด 

        ก.    การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2544      

        ข.    การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2545 

        ค.    พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

        ง.     ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 

        ตอบ       ง.   ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

               ตามที่ได้มีประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

พ.ศ. 2544  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2544 และประกาศรัฐสภาเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545  ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสียใหม่ โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการภายในสำนัก แต่เนื่องจาก กฎ ก.ร. ที่เกี่ยวกับอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนยังมิได้กำหนดให้อำนาจผู้อำนวยการสำนักไว้ในกฎ ก.ร. ดังกล่าว 

2.     กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้ พ.ศ. ใด 

     ก.    พ.ศ. 2544                                                                              ข.    พ.ศ. 2545 

        ค.    พ.ศ. 2546                                                                              ง.    พ.ศ. 2547 

        ตอบ       ค.   พ.ศ. 2546 

                        กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศ

        ใช้ พ.ศ. 2546

3.     กฎ  ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้เมื่อ 

        พ.ศ. ใด 

        ก.    ตั้งแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 

        ข.    ถัดจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 

ค.    3  วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ง.    7  วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        ตอบ       ข.   ัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ 1  กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

4.     กฎ  ก.ร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้ยกเลิกกฎหมายใด

        ก.    กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (2518) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

        ข.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  9 (2520) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

        ค.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  12 (2537) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

        ง.     กฎ ก.ร. ฉบับที่  15 (2540) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

        ตอบ     ค.   กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (2537) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

                      กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ 2  ให้ยกเลิก กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน                                                                                   

5.    ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการภายในสำนัก หมายถึงผู้ใด 

        ก.    ผู้อำนวยการรัฐสภา                                                             ข.    ผู้อำนวยการส่วนราชการ

       ค.    ผู้อำนวยการสำนัก                                                                ง.    ผู้อำนวยการกอง 

        ตอบ       ค.   ผู้อำนวยการสำนัก

                        ผู้อำนวยการสำนัก    หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 

ภายในสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยกำหนดให้เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการภายใน 

สำนักหรือส่วนราชการดังกล่าว 


จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบข้าราชการรัฐสภาสามัญ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 • เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • นายช่างปฏิบัติงาน
 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • วิทยากรปฏิบัติการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • นักบัญชีปฏิบัติการ

 • ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
  ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
  รายละเอียดไฟล์แนบ
  กล่องตอบกลับด่วน

  คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้