ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7931เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ. กฟผ. ที่เคยออก

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-09) —

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ. กฟผ. ที่เคยออก

ข้อสอบที่ชลจะว่าแล้วก็ยากสำหรับคนอย่างเรา เพราะข้อสอบให้คำนวณ 60% ได้ 
ส่วนใหญ่ มาจากวิชา  1.  Power System 1-2  ,2.  Circuit 1-2 , 3.  Building ,  4. Protection   
โดยเฉพาะข้อ 1 ,2 ออกเยอะ   ลองไปดู การหา pu, กระแสฟอลต์, ลัดวงจร L-G, L-L-G , การหาขนาด CB ,หากำลังงาน , หาค่าไฟฟ้า ฯลฯ 

  จำได้แค่เนี้ยอะเพื่อน  ขอบอกว่ามั่วอย่างเดียว เพราะลืมหมด ความจิงก้อไม่ได้ยากอะไรถ้ารู้แนว  เพราะโจทย์ง่ายกว่าตอนที่สอบที่มหาลัย  แต่ก็ลืมหมด   ถ้าอ่านไปและเตรียมตัวอย่างดีก็น่าจะทำได้ แล้วข้อสอบที่นี่ก็ดีตรงที่เป็นปรนัยหมด  ก็เลยมั่วได้  ส่วนที่อื่นนั้น ก็ไม่รู้จะเป็นไง  เพราะข้อสอบแต่ละที่ไม่เหมือนกัน 
   ส่วนข้อสอบที่หัวหิน ก้อคล้ายๆกะที่ชลบุรี  แต่จะง่ายกว่า  แต่ว่าตรงคำนวณจะเป็นอัตนัย  แต่ก็ไม่ยากมาก เพราะใช้ Building หมด แล้วก็คำนวณง่าย  แบบชาวบ้านๆ  ละพอดีพึ่งเรียน Building มาก็เลยพอทำได้   แล้วก็มี Circuit ให้คำนวณ แต่ก็ง่ายกว่าที่ชลเยอะ แบบว่าแค่ใช้ความรู้พื้นฐาน 
   ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้คับเพื่อนๆ  มีไรก็เมลมาได้ รึจะโทร รึจะโพส อะไรก้อได้  

กฟภ.ส่วนกลางที่เคยสอบนะ  1.IC  คือไรทางไฟฟ้ากำลัง 2.ฮาโมนิค 3.relay coordition 4.การไฟฟ้ามีหน้าที่อะไร 
กฟน. ส่วนมากคำนวณหากระแสฟอลต์ทุกแบบ แล้วก็เซอร์กิตธรรมดาไม่ยาก หากระแส แรงดัน เทวินิน นอตัน แล้วก็ภาษาอังกฤษ 
กฟผ. ข้อสอบง่ายแต่เยอะไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าเลย 

1 คิดเลบเร็ว ทักษะการคิด 
2 ภาษาอังกฤษเยอะมากยากด้วย 

3.ลักษณะนิสัยอันนี้ทำเรื่อยแต่ทำให้ทันไม่ปวดหัวเท่าไหร่ 
สรุป 
– เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย 
1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด 
พ.ศ. 2473                  ข. พ.ศ. 2499 
. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2483 
2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
. กรมอนามัย                           ข. กองไฟฟ้าภูธร 
. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท 
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด 
. กระทรวงคมนาคม                                          
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ                
. กระทรวงมหาดไทย 
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร 
.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม            ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 
.  นายสือ  ล้ออุทัย                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์ 
5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร 
. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                   ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ 
. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ               ง. นางรัตนา กิจวรรณ 
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต 
. 6 เขต                              ข. 76 เขต 
. 14 เขต                            ง. 3 เขต 
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า 
. Waterworks Authority                           ข. Provincial Waterworks 
. Provincial  Electricity  Authority            ง. Waterworks Authority Act 
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 
.  EPA                                           ข. PEA   
. GDP                                            ง. APE  
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด 
. 19  สิงหาคม 2521                        ข. 29  สิงหาคม 2526 
. 28 กันยายน 2503                         ง. 29 กันยายน 2499 
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ           
. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ 
11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ 
.  สำเนาบัตรประชาชน                        ข. หนังสือมอบอำนาจ 
. ใบเปลี่ยนชื่อ                                    ง. สำเนาทะเบียนบ้าน 
12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง 
.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า          ข.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป           ง.  ถูกทุข้อ             
13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร 
.  กำลังการใช้งาน                              ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า 
.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า                       ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน 
14. ค่า FT คือค่าของอะไร 
ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า
        
การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
 
หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน
                
ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิตการส่ง
 
15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน 
.  35  คน                                    ข.  36  คน 
.  40  คน                                    ง.   45  คน  
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร 
. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                      
. ประธานวุฒิสภา 
. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                           
. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน 
.  250  คน                                ข.  400  คน 
.  480  คน                                ง.   630  คน 
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553) คือ 
.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช             ข.  นายประสพสุข บุญเดช 

. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                    ง. นายชัย  ชิดชอบ 

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน 

. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน                                           

. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน           

.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน                                             

. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน           

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน 

.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                       

. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน        

. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                        

. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน        

21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา 

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                      

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

.ประธานวุฒิสภา                                              

. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สนใจสั่งซื้อมาที่  as_white69@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ทุกตำแหน่ง  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)   วิศวกร (ไฟฟ้า)   พนักงานบบัญชี พนักงานช่าง (โยธา)
วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)   วิศวกร (โยธา)  นักการเงิน พนักงานช่าง (เครื่องกล)
พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ นักพัสดุ และตำแหน่งอื่นๆ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท   
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  

โอนแล้วโทรแจ้งที่  084-4283086

ธนาคารกรุงไทย
สาขา มหาสารคาม
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์  เทียนแก้ว
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้