ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4174เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-09) —

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

1.            ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กําหนดอายุการพัฒนาเด็กไวเทาใด

                ก.  3 – 5 ป                                                                              ข.  4 – 6 ป

                ค.  แรกเกิด – 5 ป                                                    ง.  0 – 6 ป

                ตอบ  ค.  แรกเกิด – 5 ป

 2.           พัฒนาการแตละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอใด

                ก.  สภาพแวดลอม                                                   ข.  การอบรมเลี้ยงดู

                ค.  ประสบการณที่เด็กไดรับ                   ง.  ถูกทุกขอ

                ตอบ  ง.  ถูกทุกขอ

3.            ระยะเวลาเรียนที่ใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย คํานึงถึง

                ก.  ประสบการณที่เด็กไดรับ                   ข.  อายุ

                ค.  สิ่งแวดลอม                                                        ง.  สภาพรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

                ตอบ  ข.  อายุ

4.            สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็ก 3 – 5 ป ประกอบดวยกี่สวนอะไรบาง

                ก.  2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู

                ข.  2 สวน คือ ประสบการณสําคัญและพัฒนาการของเด็กทุกดาน

                ค.  สวนเดียว คือ ประสบการณสําคัญ

                ง.  สวนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู

                ตอบ  ก.  2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู

5.            ขอใดไมใช สาระที่ควรเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

                ก.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก

                ข.  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

                ค.  ธรรมชาติรอบตัว

                ง.  สิ่งมีชีวิตบนโลก

                ตอบ  ง.  สิ่งมีชีวิตบนโลก

6.            การสอนตามแนวคิดนีโอ – ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อวา….?

                ก.  เด็กปฐมวัยเรียนรูจากการเลียนแบบ

                ข.  การสอนภาษาใหกับเด็กตองเปนการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก

                ค.  เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได

                ง.  เด็กจะสืบคนหาขอมูลเพื่อหาคําตอบของตนเอง

                ตอบ  ค.  เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได

 

7.            ขอใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในชวงอายุ 4 ป

                ก. ประมาณ 5 นาที                                                 ข. ประมาณ 8 นาที

                ค. ประมาณ 12 นาที                                                               ง. ประมาณ 15 นาที

                ตอบ  ค. ประมาณ 12 นาที                     

 8.           กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี ควรใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเทาใด จึงจะเหมาะสม

                ก.  ประมาณ 20 นาที                                              ข.  ประมาณ 20 – 30 นาที

                ค.  ประมาณ 30 – 40 นาที                                     ง.  ประมาณ 40 – 60 นาที

                ตอบ  ง.  ประมาณ 40 – 60 นาที

 9.           ขอใดไมใชกิจกรรมเสริมประสบการณ

                ก.  เลานิทาน                                                           ข.  การทดลอง/ปฏิบัติการ

                ค.  การศึกษานอกสถานที่                                        ง.  การวาดภาพระบายสี

                ตอบ  ง.  การวาดภาพระบายสี

 10.         ขอใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทําแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร

                ก.  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา                          

                ข.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

                ค.  วิเคราะหสาระการเรียนรู 

                ง.  กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ 

                ตอบ  ข.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com


); background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; height: 5px; background-position: 100% 100%; ">
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้