ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3006เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-09) —

แนวข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

1.             ขอใดไมใชระบบปฏิบัติการ

                ก.  Unix                                                                                                                                 ข.  Access

                ค.  Linux                                                                                                                                ง.  Windows XP

                ตอบ  ข.  Access

2.             คอมพิวเตอรแบบใดมีขนาดเล็กที่สุด

ก.  Laptop                                                                                                   ข.  Notebook       

ค.  Sub-Notebook                                                                                     ง.  Palmtop  

                ตอบ  ง.  Palmtop  

3.             ที่พอรตของฮารดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยูกี่ขา

ก.  40  ขา                                                                                                     ข.  50  ขา

ค.  60  ขา                                                                                                     ง.  70  ขา

                ตอบ  ข.  50  ขา

4.             Power Supply  ขอใดมีหัวตอที่ใชตอกับเมนบอรด 2 หัว

ก.  แบบ ATX                                                                                                             ข.  แบบ AT

ค.  แบบ AUX 6 Pix                                                                                                  ง.  แบบ ATX 12 v.

ตอบ  ข.  แบบ AT

5.             การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพใหเปน 75 Hz เพื่ออะไร

ก.  เพื่อใหความคมชัด                                                                              ข.  เพื่อใหภาพสวางมากขึ้น

ค.  แกภาพมีสีเพี้ยน                                                                                  ง.  เพื่อไมใหภาพสั้นหรือกระพริบ 

ตอบ  ง.  เพื่อไมใหภาพสั้นหรือกระพริบ 

6.             PCMCIA Card นิยมใชกับคอมพิวเตอรในขอใด

ก.  PDA                                                                                                                       ข.  Palm

ค.  PC                                                                                                                          ง.  Notebook

ตอบ  ง.  Notebook

7.             ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

ก.  เครื่องพิมพชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพเปนสีได

ข.  เครื่องพิมพชนิดพนหมึก ใชการฉีดพนหมึกพิมพลายกระดาษ

ค.  เครื่องพิมพชนิดจุดใหญสามารถพิมพได  ทิศทาง

ง.  เครื่องพิมพชนิดจุด ไมสามารถพิมพตัวขยายใหญได

ตอบ  ง.  เครื่องพิมพชนิดจุด ไมสามารถพิมพตัวขยายใหญได

 

 8.  ขอใดมีการใชงานแตกตางจากขออื่น

ก.  CPU                                                                                                                       ข.  RAM

ค.  ROM                                                                                                                      ง.  CD-ROM

ตอบ  ก.  CPU 

9.             จงเรียงลําดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ

                1.  Workstation                                                                                                    2.  Mainframe

3.  Personal Computer                                                                             4.  Super Computer

ก.  3 – 2 – 1 – 4                                                                                          ข.  3 – 1 – 4 - 2

ค.  3 – 1 – 2 – 4                                                                                          ง.  3 – 2 – 4 - 1

ตอบ  ค.  3 – 1 – 2 – 4              

10.          CD-ROM 56x ขอใดกลาวถูกตอง

ก.  มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที                                       

ข.  บันทึกขอมูลได 56 ครั้ง/วินาที

ค.  อานขอมูลได 56 เทาของความเร็วปกติ                           

ง.  มีอัตราความเร็วถายทอดขอมูล 56 กิโลไบต/วินาที

ตอบ  ค.  อานขอมูลได 56 เทาของความเร็วปกติ             

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้