ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4574เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

หนังสือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-20) —

แนวข้อสอบงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

สรุปแนวข้อสอบ

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520

1.      ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520   อาศัยอำนาจตามความในมาตราใด
ตอบ 
 มาตรา
  21(2แห่ง พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

2.      พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ..2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้วยความเห็นชอบของ
ตอบ  คณะรัฐมนตรี

3.      ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ..2520  ให้ใช้บังคับ   ตั้งแต่
ตอบ  วันที่ 1 มีนาคม 2520 เป็นต้นไป 

4.      "ส่วนราชการ  หมายความว่า   
ตอบ   ว่า   ส่วนราชการที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด 

5.      "กองคลัง"  หมายความ
ตอบ  แผนกคลังหรือหน่วยงานอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเช่นเดียวกันด้วย

6.      "สำนักงานคลังจังหวัด"     หมายความ
ตอบ   สำนักงานคลังอำเภอด้วย

7.      "ผู้ว่าราชการจังหวัด"     หมายความ
ตอบ  นายอำเภอที่ตั้งสำนักงานคลังอำเภอ

8.      "คลัง"     หมายความว่า   
ตอบ  คลังจังหวัดหรือคลังอำเภอ และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

9.      "สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน"     หมายความ
ตอบ  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

10.  "หัวหน้ากองคลัง"  หมายความ
ตอบ  ผู้อำนวยการกองคลัง
  หัวหน้าแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเช่นเดียวกัน

11.  "เจ้าหน้าที่การเงิน   หมายความว่า
ตอบ  หัวหน้าแผนกเงินหรือตำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าแผนกเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของส่วนราชส่วนภูมิภาคด้วย

12.  "ตู้นิรภัย    หมายความว่า  
ตอบ  กำปั่น หรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ

13.  "เงินรายได้แผ่นดิน"   หมายความว่า    
ตอบ เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ บัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้น ๆ นำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใด ๆ

14.  "เงินเบิกเกินส่งคืน  หมายความว่า  
ตอบ  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

15.  "เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน"    หมายความว่า     
ตอบ  เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด
   หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืนและได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

16.  "เงินนอกงบประมาณ"  หมายความว่า 
ตอบ  เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ  นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

17.  "หลักฐานการจ่าย"    หมายความว่า
ตอบ  หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับตามข้อผูกพันแล้ว

18.  "ใบสำคัญคู่จ่าย   หมายความว่า 
ตอบ   หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
  หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินที่ธนาคารและให้รวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย

19.  การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณา
ตอบ  จ่ายให้ในจำนวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย
 

20.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงินอย่างช้าไม่เกิน
ตอบ  วันที่
 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

21.  โดยปกติ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่
ตอบ  เงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำ
  และมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้

22.  ในกรณีที่ใบสำคัญคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ    
ตอบ  ให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยตามสาระสำคัญ

23.  ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้
ตอบ  จะทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้
 

24.  การจ่ายเงินค่าไปรษณียากร 
ตอบ  การ
  ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใด  ผู้จ่ายเงินจะทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยแสดงจำนวน และเลขที่ของหนังสือไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ส่ง และจำนวนเงินค่าไปรษณียากรที่จ่าย โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลตามวรรคแรกก็ได้

25.  หลักฐานการจ่าย
ตอบ  พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
size="3">หลักการบัญชีขั้นต้น
แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
ข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
แนวข้อสอบ  พรก. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 เเก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
สรุปแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
สรุประเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520
สรุปสาระสำคัญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้