ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5081เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)2555

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
        ข้อมูลเพิ่มเติม
ณ  วันต้นปี 2555 มีค่าบำรุงสมาชิกค้างรับ 9,000 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 3,000 บาท ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย 2,000 บาท
1.     รายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2555  เท่ากับเท่าใด
        ก.    176,000 บาท                                                                        ข.    158,000 บาท
        ค.    152,000 บาท                                                                        ง.     134,000 บาท
        จ.     ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
        ตอบ   ง.         คำนวณหารายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2555
                                เงินสดรับจากค่าบำรุงสมาชิก                                                                                           155,000
                   หัก  ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้าปลายปี                                          12,000
                                       ค่าบำรุงสมาชิกค้างรับต้นปี                                                          9,000                      21,000
                                \  รายได้ค่าบำรุงสมาชิก                                                                                                 134,000
2.     รายได้สำหรับปี 2555  มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด
        ก.    309,000 บาท                                                                        ข.    289,000 บาท
        ค.    285,000 บาท                                                                        ง.     261,000 บาท
        จ.     265,000 บาท
        ตอบ   จ.         คำนวณหาดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2555
                   เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ                                                                   29,000
                                หัก  ดอกเบี้ยค้างรับต้นปี                                                                    3,000
                                \  ดอกเบี้ยรับ                                                                                                                    26,000
                                ยอดรวมรายได้สำหรับปี 2555                                                          
                                ค่าบำรุงสมาชิก                                                                                    134,000
                                การจัดสัมมนา                                                                                      58,000
                                จำหน่ายวารสาร                                                                                                                   43,000
                                ดอกเบี้ยรับ                                                                                            26,000
                                รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                                     4,000
                                \  ยอดรวม                                                                                                                         265,000
3.     ในปี 2555  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าใด
        ก.    106,000 บาท                                                                        ข.    62,000 บาท
        ค.    82,000 บาท                                                                          ง.     86,000 บาท
        จ.     58,000 บาท
        ตอบ   ข.                                     สมาคมไทยงบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
        รายได้
                ค่าบำรุงสมาชิก                                                                                                    134,000
                การจัดสัมมนา                                                                                                        58,000
                จำหน่ายวารสาร                                                                                                     43,000
                ดอกเบี้ยรับ                                                                                                              26,000
                รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                         4,000                  
        ค่าใช้จ่าย                                                                                                                      265,000
                เงินเดือน                                                                                                                 53,000
                ค่าเช่า                                                                                                                     19,000
                ค่าน้ำค่าไฟ                                                                                                                9,000
                ค่าโฆษณา                                                                                                               17,000
                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                                     8,000
                ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา                                                                                         40,000
                ค่าจัดพิมพ์วารสาร                                                                                                    33,000
                ค่าเสื่อมราคา                                                                                                           24,000                 203,000
                \  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย                                                                                                                 62,000
5.     ในปี 2555  เงินสดจ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าเช่ามีจำนวนเท่ากับเท่าใด
        ก.    51,000 บาท                                                                          ข.    93,000 บาท
        ค.    77,000 บาท                                                                          ง.     67,000 บาท
        จ.     ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
        ตอบ   ง.         คำนวณเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าในปี 2555
                                เงินเดือน                                                                                                 53,000
                                ค่าเช่า                                                                                                       19,000
                                                                                                                                                  72,000
                                บวก  ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าปลายปี                                                           8,000
                                                                                                                                                  80,000
                                หัก   เงินเดือนค้างจ่ายปลายปี                                                             13,000
                                \  เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่า                                                   67,000

6.     ในปี 2555  เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด
        ก.    171,000 บาท                                                                        ข.    187,000 บาท
        ค.    174,000 บาท                                                                        ง.     195,000 บาท
        จ.     ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
        ตอบ   ก.         คำนวณเงินสดจ่ายค่าโฆษณาในปี 2555
                                ค่าโฆษณา                                                                                             17,000
                                หัก  ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าต้นปี                                                     5,000                    
                                \  เงินสดจ่ายค่าโฆษณา                                       12,000
                                คำนวณเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในปี 2555
                                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                 8,000
                                บวก  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่ายต้นปี                                                2,000
                                \  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                    10,000
                                เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2555
                                เงินเดือนและค่าเช่า                                                                            67,000
                   ค่าน้ำค่าไฟ                                                                                              9,000
                                ค่าโฆษณา                                                                                             12,000
                                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                               10,000
                                ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา                                                                40,000
                                ค่าจัดพิมพ์วารสาร                                                                               33,000
                                \  ยอดรวม                                                                                    171,000
7.     เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2555 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด
        ก.    363,000 บาท                                                                        ข.    339,000 บาท
        ค.    567,000 บาท                                                                       ง.     304,000 บาท
        จ.     602,000 บาท
        ตอบ   ข.        คำนวณเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2555
                                เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี                                  453,000    
                   บวก  เงินสดจ่าย                                                                               171,000
                                                                                                                                             624,000
                                หัก  เงินสดรับ (155,000 [font=]+ 58,000 + 43,000 + 29,000)           285,000
                                \  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี          339,000

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด_
ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
หลักการบัญชีขั้นต้น


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-16 06:27 ]
  • รูปภาพ:กฟภ.บัญชี.jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้