ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3632เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

สอบนายร้อยตำรวจ สายไฟฟ้าสื่อสาร

 
สายไฟฟ้าสื่อสารทดสอบความรู้ความสามารถโดยสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

หลักการสื่อสาร
ทฤษฎีการใช้งานไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
การสื่อสารข้อมูล
ระบบการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน

วิธีการส่งข้อมูล
จะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ หรือรหัสเสียก่อนแล้วจึงส่งไปยังผู้รับ และเมื่อถึงปลายทางหรือผู้รับก็จะต้องมีการแปลงสัญญาณนั้นกลับมาให้อยู่่ในรูปที่มนุษย์สามารถที่จะเข้าใจได้ ในระหว่างการส่งอาจจะมีอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งรบกวน(Noise)จากภายนอกทำให้ข้อมูลบางส่วนเสียหาย หรือผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยเพราะถ้าระยะทางในการส่งยิ่งมากก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งรบกวนได้มากเช่นกัน จึงต้องมีหาวิธีลดสิ่งรบกวนเหล่านี้ โดยการพัฒนาตัวกลางในการสื่อสารที่จะทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด

องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบ


           องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถจำแนกออกเป็นส่วนประกอบได้ดังต่อไปนี้

             1. ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งกำเนิดข่าวสาร(source)

อาจจะเป็นสัญญาณต่างๆเช่น สัญญาณภาพ ข้อมูล และเสียงเป็นต้น ในการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนอาจจะใช้แสงไฟ ควันไฟ หรือท่าทางต่างๆก็นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดข่าวสารจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน

             2. ผู้รับข่าวสารหรือจุดหมายปลายทางของข่าวสาร (sink)

                 ซึ่งจะรับรู้จากสิ่งที่ผู้ส่งข่าวสาร หรือแหล่งกำเนิดข่าวสารส่งผ่านมาให้ตราบใด ที่การติดต่อสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับสารหรือจุดหมายปลายทางของข่าวสารก็จะได้รับข่าวสารนั้นๆถ้าผู้รับสาร หรือจุดหมายปลายทางไม่ได้รับข่าวสาร ก็แสดงว่าการสื่อสารนั้นไม่ประสบความสำเร็จ  กล่าวคือไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้นนั่นเอง

1. ระบบเครือข่ายไร้สาย หมายถึง
ก. เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
ข. การใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทนการรับ-ส่งข้อมูล
ค. การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ง. การนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. “เป็นยุคของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูล่าร์ การรับ-ส่งสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณอนาล็อกเป็นยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีในข้อใด
ก. ยุค 1G
ข. ยุค 2G
ค. ยุค 3G
ง. ไม่มีข้อใดถูก

3. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
ก. สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
ข. สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
ค. สายโคแอกเชียล
ง. สายใยแก้วนำแสง
4. หน่วยงานในประเทศไทยที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรก ตรงกับข้อใด
ก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ง. กระทรวงกลาโหม
5. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกที่สุด
ก. อุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำ จอภาพ คีย์บอร์ด และอื่นๆ
ข. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง
ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
ง. เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตามคำสั่งของโปรแกรม
6. ความเร็ว (Speed) ในคอมพิวเตอร์ จะถูกำหนดโดยอุปกรณ์ชนิดใด
ก. หน่วยส่งออก
ข. หน่วยความจำ
ค. หน่วยประมวลผล
ง. หน่วยนำเข้าข้อมูล

7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ก. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
ข. ต้องไม่แสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต
ค. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
ง. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
8. ข้อใดคือปัญหาของระบบไร้สาย
ก. โมเด็มรับ-ส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูง
ข. ระบบไร้สายใช้อัตราการรับ-ส่งข้อมูลได้ต่ำ
ค. ค่าบริการค่อนข้างแพง
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช้ระบบการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ก. Moble Phone
ข. Home Radio Frequency - Home RF
ค. Wireless Fidelity - WIFI
ง. Bluetooth
10. เทคโนโลยีในข้อใดที่ทำหน้าที่เป็นโครงข่ายการสื่อสารสำหรับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
ก. Body Technology Network (BTN)
ข. Body Area Network (BAN)
ค. Body Area Technology (BAT)
ง. Technology Body Area Network (TBAN))
11. มาตรฐาน IEEE 802.11 คืออะไร
ก. เป็นสถาบันที่กำหนดมาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับเครือข่ายไร้สายขึ้น
ข. ผลิตภัณฑ์มีความสามารถทำงานร่วมกันได้ อุปกรณ์ของผู้ผลิตทุกยี่ห้อต้องผ่านการตรวจสอบ
ค. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นความหมายว่า ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น
ง. ระบบเครือข่ายไร้สายใช้แม่เหล็กไฟฟ้าผ่านอากาศเพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
12. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ก. ต้องใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลจำนวนมาก
ข. ต้องใช้ต้นทุนในการวางระบบสูงจึงจะทำงานได้ดี
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์กินกระแสไฟฟ้ามากทำให้สิ้นเปลือง
ง. ต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญสูงปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์

13. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ Wireless Learning
ก. การศึกษาทางไกลผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สาย
ข. เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย
ค. การศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ, PDA
ง. การสื่อสารผ่านทางสายแลน
14. Printer Sharig คือ
ก. การส่ง Electrnic Mail
ข. การใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกัน
ค. การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
ง. ลูกข่ายหรือสถานีทำงาน
15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูล
ก. ห้องอาหารใช้คอมพิวเตอร์ร้องเพลงคาราโอเกะ
ข. การตรวจกระดาษคำตอบที่ผู้เข้าสอบฝนด้วยดินสอดำ
ค. พนักงานห้างสรรพสินค้าใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งกับสินค้า
ง. บรรณารักษ์ห้องสมุดเช็คการยืมหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการสื่อสาร
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย
- ข้อสอบหลักการสื่อสารข้อมูล
- ข้อสอบไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์
- ข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
- ข้อสอบ พรบ.ตำรวจ 2547
- ข้อสอบ พฎก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-08-17 11:58 ]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้