ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3640เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตรสายการเงิน2555

 
ไฟล์แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 (สายการเงิน)‏
เนื้อหาประกอบด้วย
เป็นข้อสอบพร้อมเนื้อหา
๑. หลักการบัญชีขั้นต้น
๒. หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่๒
๓.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๔.ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.๒๕๒๐
๕.พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๗.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
๙.พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
    ๙.๑ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒๕๔๗
    ๙.๒ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗
    ๙.๓ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

แนวข้อสอบ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
1. รายจ่ายตามงบประมาณ จำแนกออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท
ตอบ ก. 2 ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง
2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ก. วัสดุสำนักงาน ข. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค. วัสดุงานบ้านงานครัว ง. วัสดุครุภัณฑ์
ตอบ ง. วัสดุครุภัณฑ์
ประเภทของวัสดุโดยสภาพ มีดังนี้
1. วัสดุสำนักงาน 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 4. วัสดุก่อสร้าง
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8. วัสดุการเกษตร
9. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10. วัสดุเครื่องแต่งกาย
11. วัสดุกีฬา 12. วัสดุคอมพิวเตอร์
3. วัสดุประเภทสำนักงานที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ได้แก่ข้อใด
ก. พระบรมฉายาลักษณ์ ข. เครื่องกรอเทป
ค. เครื่องกะเทาะเมล็ดพืช ง. สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก
ตอบ ก. พระบรมฉายาลักษณ์
วัสดุสำนักงานที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ให้จัดเป็นวัสดุ
1. เครื่องตัดโฟม 2. เครื่องตัดกระดาษ
3. เครื่องเย็บกระดาษ 4. กุญแจ
5. ภาพเขียน, แผนที่ 6. เครื่องดับเพลิง
7. พระบรมฉายาลักษณ์ 8. แผงปิดประกาศ
9. กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด 10. กระเป๋า
11. แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ
12. มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 13. พรม (ต่อผืน)
14. นาฬิกาหรือแขวน 15. เครื่องคำนวณเลข (Calculator)
16. หีบเหล็กเก็บเงิน 17. พระพุทธรูป
18. พระบรมรูปจำลอง 19. แผงกั้นห้อง (Partition)
4. ข้อใดหมายถึงรายจ่ายในหมวดค่าใช้สอย
ก. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ข. ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ต่างประเทศ
ค. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาหรือพัฒนาระบบต่างๆ
ง. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
ตอบ ง. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้
1. ค่าปักเสาพาดภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า
2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
3. ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา
4. ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
5. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
7. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 8. ค่าซักฟอก
9. ค่าตักสิ่งปฏิกูล 10. ค่าระวางบรรทุก
11. ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้านข้าราชการ)
12. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น)
13. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 14. ค่าบริการรับใช้
15. ค่าเบี้ยประกัน
16. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกสัมภาระ ค่าบริการจำกัดปลวก เป็นต้น)
5. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึงข้อใด
ก. รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ
ข. รายจ่ายซึ่งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ขอเบิกไว้
ค. รายจ่ายที่กำหนดไว้จ่ายเพื่องานในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ ก. รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ
6. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
ก. งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบกองกลาง, เงินเดือน, งบลงทุน
ข. เงินประตำแหน่ง, เงินเดือน, งบดำเนินงาน, งบรายจ่ายอื่น, งบกองกลาง
ค. งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น
ง. งบเงินอุดหนุน, งบลงทุน, งบกองกลาง, เงินประจำตำแหน่ง, เงินเดือน
ตอบ ค. งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
7. “งบบุคลากร” หมายถึงข้อใด
ก. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ข. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ
ค. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน
ง. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน
ตอบ ก. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างลูกจ้าง สัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของรายจ่ายงบกลาง
ก. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
ข. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
ค. เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ
ง. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตอบ ง. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้
1. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
3. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
4. เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ
5. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ
6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
7. เงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ
9. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
10. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างพนักงานของรัฐ
9. “งบดำเนินงาน” หมายถึงข้อใด
ก. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ข. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ
ค. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน
ง. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อหน่วยงาน
ตอบ ข. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่
084-4283086
        
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-06-04 11:48 ]
สายอำนวยการ,สายปราบปรามและสายอื่นๆ
  • รูปภาพ:อก.ใน55.jpg
  • รูปภาพ:ปป.ใน55.jpg
  • รูปภาพ:VCDสส.5.jpg
ข้อสอบเก่าตำรวจ สายการเงินเเละบัญชี
        
1. หน้าที่ในการจัดการธุรกิจทางด้านการเงินที่เป็นหน้าที่ที่สำคัญอันดับแรกในการ จัดการทางการเงินคืออะไร  แอ๊คกรุ๊ป
1. การวิเคราะห์ทางการเงิน
2. การควบคุมทางการเงิน
3. การวางแผนทางการเงิน
4. การจัดโครงสร้างด้านการเงิน
5. การหาแหล่งเงินทุน


2. การเงินธุรกิจเป็นศาสตร์ที่อยู่ในวิชาการแขนงใด
1. การตลาด
2. สถิติ
3. การบัญชี
4. เศรษฐศาสตร์
5. คณิตศาสตร์

3. การเงินธุรกิจในระยะปัจจุบันเน้นที่อะไรเป็นสำคัญ
1. การจัดหาเงินทุนระยะยาว
2. การจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่ง
ภายใน
3. การจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่งภายนอก
4. จัดสรรต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้
สูงสุด
5. จัดเก็บตุนสินค้าคงคลังเพื่อเก็งกำไร

4. การคลังสาธารณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1. การจัดเก็บภาษีของรัฐ
2. การดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล
4. การสำรองเงินคงคลังของประเทศ
5. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ


5. การจัดการทางการเงินยึดอะไรเป็นหลักสำคัญ
1. แหล่งเงินทุน
2. ลักษณะเจ้าของกิจการ
3. กระบวนการจัดการ
4. วัฒนธรรมองค์การ
5. สภาพคล่องของกิจการ

6. การตัดสินใจทางการเงินมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร
1. การจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสม
2. การรักษาสภาพคล่องของกิจการ
3. มีผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
4. อำนาจการต่อรองทางการเงินของ
กิจการ
5. การจ่ายผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

7. การจัดการทางการเงินของธุรกิจมีขอบเขตไม่ครอบคลุมถึงอะไร
1. การใช้เงิน
2. การจัดหาเงิน
3. การรักษาสภาพคล่องของกิจการ
4. การจัดเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ
5. การสร้างสมรรถภาพในการหากำไร

8. ผู้นำเงินมาลงทุนในธุรกิจมีวิธีการในการเรียกคืนเงินทุนที่นำมาลงได้อย่างไร
1. ขายผลประโยชน์ในกิจการ
2. ได้ชำระคืนทุนตามข้อกำหนดในสัญญา
3. ขายสินทรัพย์ในขณะที่ธุรกิจเลิกกิจการ
4. รอรับผลตอบแทนการลงทุนจนกว่าจะคุ้มเงินลงทุนแล้วขายหลักทรัพย์
5. ถูกทุกข้อ

9. ในกระบวนการวางแผนทางการเงินจะ
เริ่มต้นด้วยข้อใดต่อไปนี้เสมอ
1. การจัดทำงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า
2. การจัดทำงบประมาณเงินสด
3. การพยากรณ์การขาย
4. การจัดทำงบประมาณขาย
5. การกำหนดเป้าหมายของแผนทางการเงินระยะยาว

10. ขอบเขตหน้าที่ของการวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวกับการประกอบการจะ
เกี่ยวข้องกับข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1. การกำหนดราคา
2. การควบคุมต้นทุนการผลิต
3. การชำระหนี้
4. การดูแลให้มีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
5. การกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
11. เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงินคือข้อใด
1. การงบประมาณ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร
4. การวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัด
5. ข้อ 1 และ 2 ถูก

12. ในการพยากรณ์ทางการเงินโดยวิธี
วิเคราะห์การถดถอย (Regression)
ซึ่งมีการใช้สมการ y = a + bx
ค่าตัวแปรอิสระคือข้อใด
1. y
2. a
3. x
4. b
5. bx

13.ต่อไปนี้เป็นรายการที่เปลี่ยนตามยอดขาย ยกเว้นข้อใด
1. ลูกหนี้การค้า
2. กำไรขั้นต้น
3. ดอกเบี้ยจ่าย
4. สินค้าคงเหลือ
5. ต้นทุนสินค้าขาย

14. บริษัท ABC จำกัด ผลิตสบู่ขายมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนดังนี้
ต้นทุนคงที่ 100,000 บาท
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 9 บาท
ราคาขายต่อหน่วย 14 บาท
ยอดขายเป็นเงิน ณ จุดคุ้มทุนคือข้อใด
1. 180,000 บาท
2. 200,000 บาท
3. 250,000 บาท
4. 280,000 บาท
5. ไม่มีข้อใดถูก


15. จากข้อ 14 ถ้าต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเปลี่ยนเป็น 10 บาท และต้นทุนคงที่
เพิ่มขึ้น 50,000 บาท ปริมาณขาย
ณ จุดคุ้มทุนเปลี่ยนเป็นเท่าใด
1. 25,000
2. 30,000
3. 35,000
4. 37,500
5. ไม่มีข้อใดถูก16. จากสูตรที่ใช้วัดระดับการใช้ต้นทุนคงที่
ในการดำเนินงาน

สัญลักษณ์ S คือข้อใด
1. ต้นทุนคงที่
2. ต้นทุนผันแปร
3. ยอดขาย
4. กำไรสุทธิ
5. กำไรขั้นต้น


17. สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย
ข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
3. ลูกหนี้
4. หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
5. สินค้าคงเหลือ


18. หลักการจัดการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิคือ พยายามจัดให้ระดับเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิเป็นอย่างไร
1. เป็นบวก
2. เป็นศูนย์
3. ติดลบ
4. เป็นบวกอย่างน้อย 2 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน
5. ข้อ 1 และ 2 ถูก


19. หลักการบริหารหรือจัดการเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิจะต้องยึดหลักการใน
ข้อใด
1. นำหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดไปจัดหาสินทรัพย์ถาวร
2. นำหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดไปจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียน
3. นำหนี้สินหมุนเวียนบางส่วนไปจัดหาสินทรัพย์ถาวร
4. นำหนี้สินหมุนเวียนบางส่วนไปจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียน
5. ไม่มีข้อใดถูก


20. ความหมายของ Lock box คือข้อใด
1. ธุรกิจมีเงินสดถืออยู่ในกิจการอย่างเพียงพอ
2. ธุรกิจตั้งศูนย์เรียกเก็บเงินในท้องถิ่นที่ลูกค้าอยู่
3. ธุรกิจเช่าตู้ไปรษณีย์ในท้องถิ่นของลูกค้าเพื่อรับการชำระหนี้
4. ธุรกิจจัดตั้งหน่วยให้บริการคล้ายกับเป็นธนาคารในท้องถิ่นที่ลูกค้าอยู่
5. ธุรกิจจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้ารายใหญ่เป็นการเฉพาะ


21. ถ้ากิจการต้องการให้ส่วนลดเงินสด 2% โดยกำหนดให้ต้องชำระใน 10 วัน
มิฉะนั้นต้องชำระเต็มจำนวนใน 30 วัน จะเขียนเงื่อนไขได้ดังข้อใด
1. 2% 10/30
2. 2/n 10/30
3. 2/10 n/30
4. 2n 10/30
5. 2/10/30/n


22. การพิจารณาตามเกณฑ์ 5 C’s โดยดูว่าลูกค้ามีอะไรมาเป็นหลักประกันการชำระ-หนี้ สอดคล้องกับข้อใด
1. Charactor
2. Collatoral
3. Condition
4. Capacity
5. capital

23. บริษัท ABC จำกัด เป็นบริษัทขาย
รถยนต์มีปริมาณขายทั้งปี 4,500 คัน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 1,000 บาท
ต่อคันต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและ
ค่าขนส่งครั้งละ 10,000 บาท จงคำนวณ
หาปริมาณสั่งซื้อที่ควรสั่งมาเก็บไว้ในสต็อก
1. 250 คัน
2. 300 คัน
3. 320 คัน
4. 350 คัน
5. 400 คัน
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้