ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 28795เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

สรุปย่อ..... หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
สรุปย่อ..... หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอำนาจตาม.........................มาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.๕) พ.ศ.๒๕๔๕
***หลักธรรมาภิบาล...... (๑)หลักนิติธรรม (๒)หลักคุณธรรม (๓)หลักความโปร่งใส (๔)หลักความมีส่วนร่วม (๕)หลักความรับผิดชอบ (๖)หลักความคุ้มค่า
มาตรา ๑......... ชื่อ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๒......... วันใช้บังคับ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ประกาศ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖)เล่ม ๑๐๐ ตอน ๒๐ก.
มาตรา ๓ ........ การปฏิบัติตาม พรฎ.นี้ ให้เป็นไปตามที่ ครม.กำหนด ตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.
มาตรา ๔ ........ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมและหนวยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รัฐวิสาหกิจ ที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.หรือพรฎ./ ข้าราชการรวมถึงพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฎิบัติงานในส่วนราชการ
มาตรา ๕ ........ นายกรัฐมนตรีรักษาการตาม พรฎ.นี้
หมวดที่ ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา ๖ ........ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
๑.เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๓.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๔.ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
๕.มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
๖.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
๗.มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

สูตร ; ประโยชน์ – สัมฤทธิ์ – ประสิทธิ์ – ขั้นตอน – ปรับปรุง – อำนวย – ประเมิน

หมวดที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
มาตรา ๗ ....... หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อ ผาสุข / ที่ดี / สงบ / ปลอดภัย / ประโยชน์สูงสุด
มาตรา ๘ ........ เพื่อประโยชน์สุขของ ปชช.ส่วนราชการต้องถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง และต้องเป็นไป
๑.เพื่อวัตถุประสงค์ตาม ม.๗ และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ ครม.ที่แถลง
๒.ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของ ปชช.ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
๓.จัดให้มีการวิเคราะห์ ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน หากมีผลกระทบต่อ ปชช.ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของ ปชช. หรือชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้ ปชช.ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น
๔.เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจ
๕.ในกรณีมีปัญหา และอุปสรรค ให้ส่วนราชการนั้นรีบแก้ไข โดยเร็ว หากปัญหาเกิดจากส่วนราชการอื่น หรือระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไข และให้แจ้ง ก.พ.ร.ทราบด้วย
ก.พ.ร. จะกำหนดแนวทางการดำเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี้ก็ได้
หมวดที่ ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา ๙ ........ ต้องปฏิบัติดังนี้
๑.ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ
๒.แผนการปฏิบัติราชการต้องมี รายละเอียดของ
(๑)ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ
(๒)เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
(๓)ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
๓.มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด
๔.ในกรณีที่มีผลกระทบกับ ปชช.ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการ แก้ไข บรรเทา หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้เหมาะสม
มาตรา ๑๐ ........ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ
มาตรา ๑๑ ........ ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
มาตรา ๑๒ ........ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ ครม.เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ (คำรับรองการปฏิบัติราชการ (pa))โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีอื่นใด
มาตรา ๑๓ ........ ให้ ครม.จัดให้มี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อ ครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภา(๑๕วัน)แล้ว ให้ (๑)สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒)สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (๓)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) (๔)สำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดทำแผนฯเสนอ ครม.พิจารณา ภายใน ๙๐ วัน (เสนอนายกภายใน ๖๐ วัน )นับแต่วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
......เมื่อ ครม.เห็นชอบ ให้มีผลผูกพัน ครม. / รมต. / ส่วนราชการ
มาตรา ๑๔ ........ การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดทำเป็นแผน ๔ ปี โดยนำนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายขั้นพื้นฐานแห่งรัฐตาม ม.๗๕-๗๖ รธน. และแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
๑.การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒.ส่วนราชการ และบุคคลที่รับผิดชอบ ในแต่ละภารกิจ
๓.ประมาณการรายได้ และรายจ่าย และทรัพยากรต่างๆที่จะต้องใช้ในแต่ละภารกิจ
๔.ระยะเวลาการดำเนินการ
๕.การติดตามประเมินผล
มาตรา ๑๕ ........ เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้
(๑)สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒)สำนักงาน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ (ทำให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่แผนฯประกาศในราชกิจจา)โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
๑.กฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่
๒.กฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
๓.ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ
๔.ระยะเวลาที่ดำเนินการ
................แผนนิติบัญญัตินั้น เมื่อ ครม.เห็นชอบให้มีผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
................ในกรณีที่เห็นควร สนง.กฤษฎีกาอาจเสนอต่อ ครม. เพื่อกำหนด หลักเกณฑ์การจัดทำแผนนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
มาตรา ๑๖ .......ให้ส่วนราชการ จัดทำแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน ๔ ปี (๖๐ วัน นับแต่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจา)ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
...............ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เสนอต่อ รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
๑.นโยบายปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
๒.เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.ประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
.......เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ
.......ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น
........เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ จัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจำปี เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗ ........ ให้ สำนักงบประมาณ และ ก.พ.ร. ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๑๘ ........ การโอนงบประมาณ จากภารกิจหนึ่งตามแผนการปฏิบัติราชการ ไปดำเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมาย หรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนการปฏิบัติราชการ จะกระทำได้ต่อเมื่อ....ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี ให้ปรับแผนการปฏิบัติราชการ
.......... การปรับแผนการปฏิบัติราชการจะกระทำได้เฉพาะ ในกรณีที่งาน หรือภาระกิจใด ไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจำเป็น หรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากดำเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น หรือมีความจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๙ ........ เมื่อนายกพ้นจากตำแหน่ง
หมวดที่ ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
มาตรา ๒๐ ........ ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมายแผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน งบประมาณที่จะต้องใช้ และเผยแพร่ให้ข้าราชการและ ปชช.ทราบทั่วกัน
มาตรา ๒๑ ........ ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนด
.............. ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วย ของงานสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้ สำนักงบประมาณ , กรมบัญชีกลาง , ก.พ.ร. ทราบ ถ้ามิได้มีข้อทักท้วงภายใน ๑๕ วัน ก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไป
มาตรา ๒๒ ...........ให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และสำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมิน ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ เพื่อรายงาน คณะรัฐมนตรี
.............. ความคุ้มค่านี้ ให้หมายความรวมถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้
มาตรา ๒๓......ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผย และเที่ยงธรรมโดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ปชช.คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาว
................ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพ และการดูแลรักษาเป็นสำคัญให้สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องถือราคาต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจัดจ้าง
มาตรา ๒๔........ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับการ อนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจ แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายใน ๑๕ วัน
.................ส่วนราชการใดที่มีอำนาจพิจารณา อนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ ไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการนั้น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความล่าช้านั้นมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของตน
มาตรา ๒๕ ........ ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใดๆ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบในปัญหานั้นๆ จะต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว
.................การตั้งกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัย ให้ดำเนินการได้เท่าที่จำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
.................การพิจารณาเรื่องใดๆโดยคณะกรรมการ เมื่อมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการ ซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วย แม้จะเป็นคณะกรรมการฝ่ายข้างน้อยก็ตาม
.................ความผูกพันตามมตินั้น มิให้ใช้บังคับกับการวินิจฉัยในปัญหาด้านกฎหมาย
มาตรา ๒๖ ........ การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชา มีความจำเป็นที่มิอาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับคำสั่งนั้นทำบันทึกคำสั่งด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่งแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงคำสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย
หมวดที่ ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๗ ........ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจ โดยมุ่งต่อผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ ปชช.
มาตรา ๒๘ ........ เพื่อประโยชน์ในการกระจายอำนาจ ก.พ.ร. ด้วยความเห็นชอบของ ครม.จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และการลดขันตอนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติได้
มาตรา ๒๙ ........ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ รายละเอียดอื่นๆ
มาตรา ๓๐ ........ ให้เป็นหน้าที่ของ ปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวง ร่วมกัน จัดตั้ง ศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ปชช.
มาตรา ๓๑ ........ ในศูนย์บริการร่วม ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวต่างๆ
มาตรา ๓๒ ........ ให้ผู้ว่า นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หน.กิ่ง จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการบริการ ปชช.ในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน ร่วมจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ที่ศาลากลาง จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสถานอื่นตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
มาตรา ๓๓ ........ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน ว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายคณะรัฐมนตรี กำลังเงินงบประมาณ ความคุ้มค่า และสถานที่อื่นประกอบกัน
.......กำหนดระยะเวลาในการจัดให้มีการทบทวน ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ร. กำหนด
.......การยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วนราชการดำเนินการให้สอดคล้อง และเสนอ ครม.
มาตรา ๓๔ ........ เมื่อมีการ ยุบเลิก โอนส่วนราชการใด ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรือหน้าที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่
๑.มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.มีเหตุผลจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเศษฐกิจของประเทศ
๓.รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.
มาตรา ๓๕ ........ ส่วนราชการมีหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน กฎหมาย ระเบีบย ข้อบังคับ ประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ ยกเลิกปรับปรุง หรือจัดให้มีใหม่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือสอดคล้องกับความจำเป็นทางเศษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ ปชช. โดยนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ ปชช.มาประกอบด้วย
มาตรา ๓๖ ........ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถเสนอแนะต่อส่วนราชการให้ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เห็นว่าไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ หรือเป็นอุปสรรค
........ ในกรณีที่ส่วนราชการไม่เห็นด้วยกับคำเสนอแนะของ กฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อ ครม.(ใครเสนอ)
หมวดที่ ๗ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ปชช.
มาตรา ๓๗ ........ ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ก.พ.ร.จะกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของส่วนราชการใดให้เหมาสมก็ได้
........... เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
มาตรา ๓๘ ....... เมื่อมีหนังสือสอบถามมา ให้ส่วนราชการตอบคำถามหรือแจ้งให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือตามกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
มาตรา ๓๙ ........ ให้ส่วนราชการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ และต้องทำเป็นระบบเดียวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรา ๔๐ ........ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มี ระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น หากส่วนราชการใดไม่อาจจัดระบบสารสนเทศได้ อาจร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยี่ฯจัดทำให้
มาตรา ๔๑ ........ ส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ความยุ่งยาก ต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วง ในกรณีที่มีที่อยู่ผู้ร้อง ให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงผลการดำเนินการ
......... จะแจ้งผ่านระบบสารสนเทศก็ได้ แต่มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ผู้ร้องเรียน
มาตรา ๔๒ ........ ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎระเบียบเหล่านั้น เป็นอุปสรรค ยุกยาก ซ้ำซ้อน ล่าซ้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
........... ในกรณีมีข้อร้องเรียน ให้ส่วนราชการที่ออกกฎระเบียบนั้น พิจารณาโดยทันที และในกรณีเป็นการเข้าใจผิด ให้ชี้แจให้ทราบภายใน ๑๕ วัน
............ การร้องเรียน การเสนอแนะ จะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้
มาตรา ๔๓ ........ การปฏิบัติราชการใด โดยปกติให้ถือเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่ จำเป็นอย่างยิ่งต่อ ความมั่นคง เศษฐกิจ ความสงบ การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็น
มาตรา ๔๔ ........ ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง ทั้งนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใด
........... การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีข้อตกลงห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญา เว้นแต่คุ้มครองความลับทางราชการ หรือความลับทางการค้า
หมวดที่ ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ ........ ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด
มาตรา ๔๖........ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการได้ ทั้งนี้ต้องกระทำเป็นความลับ และเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ
มาตรา ๔๗ ........ การประเมินให้ประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติเฉพาะตัวของข้าราชการ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น
มาตรา ๔๘ ........ ในกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอ ครม.จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ใช้เงินงบประ มาณ เหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.กำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

มาตรา ๔๙ ........ เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และผลสัมฤทธิ์
โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจ ให้ ก.พ.ร. เสนอ ครม.จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ใช้เงินงบประ มาณ เหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.กำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

หมวดที่ ๙ บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๐ ........ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของ ครม.อาจกำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัตินอกเหนือจาก พรฎ.นี้ รวมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
มาตรา ๕๑ ........ ในกรณีที่ พรฎ.นี้กำหนดให้จัดทำแผนเรื่องใด และมีกฎหมายฉบับอื่นกำหนดให้มีการจัดทำแผนในเรื่องเดียวกันนี้ เมื่อได้จัดทำแผนตามกฎหมายฉบับใดแล้ว ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้จัดทำแผนตาม พรฎ.นี้แล้ว
มาตรา ๕๒ ........ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง พรฎ.นี้ อย่างน้อยต้องมี การลดขั้นตอน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ ปชช.
............... ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา ๕๓ ........ ให้องค์กรมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จัดให้มี หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง พรฎ.นี้
................. ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่า องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดทำหลักเกณฑ์ฯ หรือมีแต่ไม่สอดคล้อง กับ พรฎ.นี้ ให้แจ้งกับ รมต.ที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
วิธีการดาวโหลด inkbucks

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://5d665e0d.linkbucks.com

http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
[url=http://740874b1.linkbucks.com[/url]]http://740874b1.linkbucks.com[/url]

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้