ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 4990เข้าชม
 • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก

 

1.คำศัพท์

1. การสะกดคำ

 1. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
  ก.  รังเกียจ   เกียจคร้าน  เกียจกัน                                      ข.  ปรากฏ  กฎหมาย  กฎเกณฑ์
  ค.  ญาติพี่น้อง  อนุญาต   อนุมัติ                                         ง.  ย่อมเยา  ราคาเยา  เยาว์วัย
 2. คำต่อไปนี้คำใดเขียนผิด
  ก.  บุคลากร                             ข.  ศักดิ์สิทธิ์                        ค.  อัฒจันทร์                           ง.  ไอศกรีม

  จ.  โจทก์จำเลย
 3. ข้อใดเขียนผิด
  ก.  บันทึก                                ข.  บันเทิง                           ค.  บันดาร                               ง.  บันได
  จ.  บรรจง
 4. ข้อใดเขียนผิด
  ก.  สัญญประกาศ                    ข.  ยติภังค์                           ค.  อัศเจรีย์                              ง.  นขลิขิต
  จ.  ปิจฉิมลิขิต                        
 5. คำใดเขียนผิด
  ก.  จระเข้                                ข.  จาระไน                         ค.  จตุรงค์                                ง.  เจียระไน
  จ.  ไม่มีข้อถูก
 6. คำใดเขียนผิด
  ก.  สะบู่                                   ข.  สะบัด                            ค.  สะดุด                                 ง.  สะอิ้ง
  จ.  สะกด
 7. คำใดที่เขียนถูก
  ก.  ภู่กัน                                   ข.  พิสดาร                           ค.  พละศึกษา                          ง.  พิศวาส
  จ.  พิศมัย
 8. ให้เลือกคำที่สะกดผิด
  ก. เหรียญกระษาปณ์               ข.  เกสรดอกไม้                  ค.  เกษียณอายุ                        ง.  เกษียรสมุทร
  จ.  ถูกทุกข้อ
 9. ข้อใดมีคำเขียนผิดรวมอยู่ด้วย
  ก.  พลการ  พิสมัย  ปรปักษ์  บรรพชิต                                ข.  จรจัด  จรลี  จรดล  จรณะ
  ค.  มณฑา  มนเฑียร  มณฑป  มณโฑ                                ง. บิณฑบาต  กากบาท
    ตักบาตร  บทบาท
  จ.  ข้อ ก. และ ข้อ ง. ถูก


 

2.   การอ่านคำ

 1. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ก.  คุณวุฒิ  อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ                                        ข.  ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
  ค.  บรรพชา อ่านว่า  บัน-พะ-ชา                                          ง. เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
  จ. ไม่มีข้อถูก
 2. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ก.  สมรรถภาพ  อ่านว่า  สะ-มัด-ถะ-พาบ                           ข.  ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-นะ-บัด
  ค.  คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม                                    ง.  มารยาท อ่านว่า มัน-ระ-ยาด
  จ.  ถูกทุกข้อ
 3. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  ก.  อาสาฬบูชา  อ่านว่า อา-สา-ระ-หะ-บูชา                         ข.  พิสดาร อ่านว่า พิด-ดาน
  ค.  วิตถาวร อ่านว่า วิด-ถาน     ง.  สรรพากร อ่านว่า สับ-พา-กอน
  จ.  ไม่มีข้อถูก
 4. ข้อใดที่มีความหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
  ก.  ฝนตกไม่ทั่วฟ้า                  ข.  สาวไส้ให้กากิน             ค.  น้ากลิ้งบนใบบอน             ง.  ทำนาบนหลังคน
  จ.  อ้อยเข้าปากช้าง
 5. คำว่า ย้อมแมวขาย มีความหมายอย่างไร
  ก.  ทำของเลวให้เป็นของดี    ข.  เอาเมวมาย้อมสีขาย
  ค.  หลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำ                                     ง.  เอาของเลวๆ หลอกขายว่าเป็นของดี
  จ.  หาผลประโยชน์ด้วยการโกง
 6. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
  ก.  พระราชปุจฉา                    ข.  พระราชปฏิสังถาร         ค.  พระบรมราชโองการ          ง.  พระราชดำรัส
  จ.  พระบรมราโชวาท
 7. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา  วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
  ก.  เจ็บหนักอาการปางตาย     ข.  คางมีสีเหลือง
  ค.  คางมีบาดแผล                                                                ง.  บาดเจ็บเล็กน้อย
  จ.  ไม่มีทางสู้
 8. ข้อใดอ่านผิด
  ก.  ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ประเทด                                  ข.  ชลประทาน  อ่านว่า  ชน-ละ-ประ-ทาน
  ค.  ยุคลบาท อ่านว่า ยุ-คน-บาด                                           ง.  ภูมิภาค อ่านว่า พู-มิ-พาก
  จ.  ประวัติการณ์ อ่านว่า ปร-ะหวัด-ติ-กาน


 9. 345   อ่านว่าอย่างไร  
  ก.  วันอังคาร  เดือนสาม  แรมสี่ค่ำ                                      ข.  วันอังคาร เดือนสี่ ขึ้นห้าค่ำ
  ค.  วันอังคาร แรมสามค่ำ  เดือนห้า                                     ง.  วันอังคาร เดือนห้า  แรมสี่ค่ำ
  จ.  วันอังคาร  ขึ้นสี่ค่ำ  เดือนห้า
 10. 742  อ่านว่าอย่างไร
  ก.  วันศุกร์ เดือนเจ็ด  ขึ้นสองค่ำ                                        ข.  วันเสาร์  เดือนยี่  แรมสี่ค่ำ
  ค.  วันเสาร์เดือนยี่  แรมสองค่ำ                                           ง.  วันเสาร์  เดือนยี่  ขึ้นสี่ค่ำ
  จ.  วันศุกร์  เดือนยี่ แรมสี่ค่ำ

3.  ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

 1. สุกเอาเผากิน  มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด
  ก.  รีบร้อน                               ข.  รีบเร่ง                            ค.  ร้อนรน                              ง.  รวดเร็ว
  จ.ไม่มีข้อถูก
 2. คำกริยาต่อไปนี้  คำใดที่มีความหมายแสดงว่าคนเดียวทำไม่ได้
  ก.  แบก                                   ข.  หิ้ว                                 ค.  หาบ                                   ง.  หาม
  จ.  ยก
 3. ข้อความข้างล่าง  ควรเรียงลำดับอย่างไร
  1.  ในเมืองไทยเรามีลักษณะผิดแตกต่างจากที่อื่น
  2.พรรคเสียงข้างมากแต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งต้องตกเป็นฝ่ายค้าน
  3.  เพราะเคยมีปรากฏการณ์มาแล้วที่
  ก. 
  1  , 3 , 2                            ข.  2 , 1 , 3                         ค.  3, 2, 1                               ง.  1, 2 , 3
  จ.  2 , 3 , 1
 4. คำพังเพยที่ว่า ตีปลาหน้าไซ  มีความหมายว่า
  ก.  ตีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ                                   ข.  หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ
  ค.  ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น                            ง.  ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
  จ.  ถูกทุกข้อ
 5. ไตรยางค์คืออะไร
  ก.  พยัญชนะต้น                     ข.  อักษรสามหมู่                ค.  พยัญชนะกลาง                  ง.  พยัญชนะสามตัว
  จ.  ถกหมดทุกข้อ
 6. ราชาศัพท์คำว่า อู่ คือข้อใด
  ก.  พระอู่                                 ข.  ธารพระการ                   ค.  พระกุณฑล                        ง. เปล
  จ.  ม่าน
 7. เครื่องหมายประกอบในการเรียงความชนิดใดที่ใช้บอกเมื่อต้องการเว้รวรรคตอน
  ก.  จุลภาค                               ข.  อัฒภาค                          ค.  ยติภังค์                               ง.  มหัพภาค
  จ.  ไม่มีข้อถูก
 8. ถ้าสอบบรรจุครูไม่ได้ต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปี  คำว่า  ตาปี มีความหมายตรงกับข้อใด
  ก.  ตลอดกาล                           ข.  ตลอดปี                          ค.  ตลอดเวลา                          ง.  ตลอดไป
  จ. ตลอดวัน
 9. เขาใช้คำพูดจนเธอตายใจ  คำที่ใช้ตัวหนาหมายความว่าอย่างไร
  ก.  วางใจ                                 ข.  คลายใจ                         ค.  สบายใจ                             ง.  พอใจ
  จ.  ถูกทุกข้อ
 10. นอนตาหลับ หมายถึง
  ก.
   สบายตา                              ข.  สบายใจ                         ค.  สบายอารมณ์                     ง.  สบายกาย
  จ.  ถูกทุกข้อ
 11. รากดิน เป็นคำสุภาพใช้เรียกอะไร
  ก.  รากแก้ว                              ข.  รากฝอย                         ค.  มันเทศ                               ง.  ไส้เดือน
  จ.  กิ้งกือ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบทหารประทวนสายงานสัสดี  
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เฉลยละเอียด)
- ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัคร ปี 2556
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- แนวข้อสอบเก่าทหารประทวนสายงานสัสดี

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้