ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6724เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบศึกษานิเทศก์ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์

 
ระดับ : *

1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล

             . พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

             . พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

             . พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

             . พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

             . ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค                      . ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา

             . ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น                      . ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล

             . กรมที่ดิน                                                                         . จังหวัดนครราชสีมา

             . อำเภอโนนไทย                                                             . อบต.ไทยเจริญ

4. สพฐ. คือส่วนราชการใด

             . สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                 . คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             . สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                . สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

             . ส่วนกลาง                                                                       . ส่วนภูมิภาค

             . ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา                                               . ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             . กระทรวงศึกษาธิการ                                                    . สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                     . สถานศึกษาหรือโรงเรียน

7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง

             . 175 แห่ง                                                                         . 178 แห่ง

             . 185 แห่ง                                                                         . 265 แห่ง

8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ

             . งานบริหารงานบุคคล                                                  . กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

             . ฝ่ายนิเทศการศึกษา                                                       . กลุ่มงานแผนและนโยบาย

9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด

             . การเจ้าหน้าที่                                                                 . การส่งเสริมกิจการนักเรียน

             . การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                  . การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมดกี่คณะ

             . 1 คณะ                                                                             . 2 คณะ

             . 3 คณะ                                                                             . 4 คณะ

11. ....เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร

งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน 

             . 9 คน                                                                                . 12 คน

             . 15 คน                                                                              . 27 คน

12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

             . คุรุสภา                                                                             . กระทรวงศึกษาธิการ

             . ...                                                                               . ....

13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

             . คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา                             

             . ....เขตพื้นที่การศึกษา

             . คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

             . คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14. ใครเป็นประธาน ก...

             . ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                   . รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

             . รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย        . ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

             . ครูผู้ช่วย                                                                          . ครู

             . ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                              . บุคลากร 6 .

16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

             . ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                              . ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                     . .... เขตพื้นที่การศึกษา

17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพท.

             . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                     . ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             . ....เขตพื้นที่การศึกษา                                         . ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ...ศเขตพื้นที่การศึกษา

18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น บุคลากร 3 ในสพท. จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด

             . 3 เดือน                                                                            . 6 เดือน

             . 1 ปี                                                                                   . 2 ปี 

19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน

             . การย้าย                                                                            . การโอน

             . การไปช่วยราชการ                                                       . การเปลี่ยนตำแหน่ง

20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

             . ระเบียบ                                                                           . กติกา

             . วินัย                                                                                  . จรรยาบรรณ

21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

             . ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                                                . ซื้อขายตำแหน่ง

             . รับจ้างทำผลงานราชการ                                             . ขาดราชการ

22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ตักเตือน                                                                          . ภาคทัณฑ์

             . ตัดเงินเดือน                                                                   . ลดขั้นเงินเดือน

23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             . หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

             . รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             . ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             . .... เขตพื้นที่การศึกษา 

24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม

ข้อใด 

             . อันดับครูผู้ช่วย                                                               . อันดับค..1

             . อันดับ ค..2                                                                   . ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล

             . กระทรวง                                                                        . กรม

             . อำเภอ                                                                              . อบจ.

26. เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

             . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3                                               . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4

             . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5                                              . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10

27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

             . เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                                  . ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

             . มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า                            . เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ

28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด

             . หลักนิติธรรม                                                                 . หลักคุณธรรม

             . หลักการมีส่วนร่วม                                                       . หลักความคุ้มค่า 

29. หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลมีกี่ประการ

             . 4 ประการ                                                                       . 5 ประการ

             . 6 ประการ                                                                       . 7 ประการ

30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย

             . ฝ่ายนิติบัญญัติ                                                                . ฝ่ายบริหาร

             . ฝ่ายตุลาการ                                                                    . คณะรัฐมนตรี

จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย (เลือกตำแหน่งที่จะสอบ)

- รวมข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่อกกสอบ ทันเหตุกาณ์ปัจจุบัน

- ข้อสอบศึกษานิเทศก์ มากกว่า 1500 ข้อ


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้