ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3868เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เตรียมสอบ ติวสอบ ผอ. รองผอ. แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์

 

1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             . เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

             . เพื่อประสานและอำนวยการอันจะนำสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสถานศึกษา

             . บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีส่วนร่วมโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

             . เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา

2. ไม่ใช่ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา

             . งานสารบรรณ                                                         . การจัดทำทะเบียนครูและบุคลากร

             . งานประชาสัมพันธ์                                                . การจัดระบบและบริหารองค์กร

3. งานอาคารสถานที่จัดอยู่ในขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใด

             . งานวิชาการ                                                             . งานบุคลากร

             . งานแผนและงบประมาณ                                     . งานบริหารทั่วไป

4. รับนักเรียนตามแผนและประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนจัดอยู่ในงานใด

             . การจัดทำสำมะโนผู้เรียน                                      . การรับนักเรียน

             . การส่งเสริมกิจการนักเรียน                                  . การประชาสัมพันธ์

5. งานที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะมักจะจัดไว้ที่กลุ่มใด

             . กลุ่มวิชาการ                                                             . กลุ่มบริหารบุคคล

             . กลุ่มแผนและงบประมาณ                                     . กลุ่มบริหารงานทั่วไป

6. เป็นนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์

             . e-Government                                                        . e-Citizen

             . e-Service                                                                  . e-gprocument

7. GFMIS เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

             . เรื่องงานบุคคล                                                        . เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

             . การจัดการองค์กร                                                    . การบริหารการเงิน

8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด

             . 4 ชนิด                                                                       . 5 ชนิด

             . 6 ชนิด                                                                       . 7 ชนิด

9. หนังสือที่ใช้ในกิจการไปมาภายในกระทรวงหรือส่วนราชการเดียวกันเรียกว่าหนังสือชนิดใด

             . หนังสือภายนอก                                                     . หนังสือภายใน

             . หนังสือสั่งการ                                                        . หนังสือประชาสัมพันธ์

10. ข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทหนังสือสั่งการ

             . ระเบียบ                                                                     . ประกาศ

             . ข่าว                                                                            . แถลงการณ์ 

11. ข้อใดไม่ใช่การเก็บรักษาหนังสือราชการ

             . การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                           . การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

             . การเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิจัย                                . การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

12. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติโดยเร็วได้แก่

             . หนังสือด่วนที่สุด                                                    . หนังสือด่วนมาก

             . หนังสือด่วน                                                            . หนังสือปกติ

13. ข้อใดเป็นกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสำรวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลายในแต่ละปีเมื่อไร

             . ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               . ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

             . ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               . ภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน

14. ประเภทของหนังสือราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ (ฉบับที่2) ..2548

             . หนังสือภายนอก                                                     . หนังสือภายใน

             . บันทึก                                                                       . หนังสืออิเลคทรอนิกส์

15. ข้อใดหมายถึงหนังสือราชการตามข้อ 14

             . e-Government                                                        . e-Citizen

. e-Service                                                                  . e-Office 

16. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในข้อใดที่สถานศึกษาละเลยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการที่สุด 

             . การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน                         . แสงสว่างโดยรอบอาคารเรียน

             . ประตูเข้าออกของโรงเรียน                                   . จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่

17. ข้อใดคือประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์

             . ความเข้าใจผิดกัน                                                    . การขัดแย้งกัน

             . การนินทาวาร้าย                                                      . สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

18. หลักที่ควรยึดในการประชาสัมพันธ์คือข้อใด

             . ประโยชน์ร่วมกัน                                                   . ความต้องการของทั้งสองฝ่าย

             . ความสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้                    . ถูกทั้งข้อ ก. . และ ค.

19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดสำนักงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             . เงิน                                                                            . งาน

             . บุคคล                                                                        . สถานที่

20. ในการวางแผนงาน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นตอนใดสำคัญที่สุด

             . ขั้นสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ              

             . ขั้นวางแผน

             . ขั้นดำเนินงานตามแผน

             . ขั้นวัดและประเมินผล 

21. สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาข้อใดที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

             . นันทนาการ                                                             . พลังงาน

             . การปกครอง                                                             . วัฒนธรรม

22. การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหมายถึงข้อใด

             . บริเวณโรงเรียน                                                      . จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ

             . การจัดบรรยากาศในห้องเรียน                             . ถูกทุกข้อ

23.ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา

             . สภาพอาคารที่กำลังก่อสร้าง                                 . สภาพสนามที่เป็นหลุมบ่อ

             . นักเรียนเล่นกีฬาโดยขาดความรู้                          . ความระมัดระวังหรือความรู้เท่าถึงการณ์

24. สิ่งใดที่มีส่วนช่วยในการดำเนินงานอาคารสถานที่เป็นไปโดยสะดวก ราบรื่น มากที่สุด

             . การปลูกฝังให้บุคลากรและบุคคลในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนโรงเรียน

             . ความเข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

             . การแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในโรงเรียนทุกชิ้นได้มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมอาคารสถานที่

             . การควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเข้มงวดรัดกุมที่สุด เท่าที่จะทำได้

25. การบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ได้ดีที่สุด ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการใด 

             . การกำหนดผังแม่บทของสถานศึกษา

             . ขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง

             . ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
          . การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

26. การจัดเวรยามดูแลสถานที่อยู่ในขอบข่ายงานใด

             . การควบคุมดูแลสถานที่                                         . การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             . การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               . การจัดสร้างอาคารสถานที่

27. บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานอาคารสถานที่ คือข้อใด

             . กำหนดนโยบายการจัดหา การใช้การบำรุงรักษา การควบคุมและการประเมินผล

             . การดุแลจัดหาบุคลากรเพื่อการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

             . ส่งเสริมให้การใช้อาคารสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ

             . ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้อาคารสถานที่

28. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบอาคารสถานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใดมากที่สุด

             . การจัดสร้างอาคารสถานที่                                    . การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             . การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               . การใช้อาคารสถานที่

29. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่

             . จัดให้มีแผนผังบริเวณโรงเรียน

             . ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้มาขอใช้อาคารสถานที่

             . ตรวจสภาพของอาคารอย่างสม่ำเสมอ

             . จัดให้มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ชำรุด 

30. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดห้องอำนวยการหรือห้องทำงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้ใน

อาคารตามข้อใด 

             . อาคารหน้าสุดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

             . อาคารที่สง่างามและปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินมีค่า

             . ห้องหรืออาคารที่อยู่ใจกลางของบริเวณพื้นที่

             . อาคารที่มีเสาธงของโรงเรียนตั้งแต่ด้านหน้าอาคารนั้น

จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย (เลือกตำแหน่งที่จะสอบ)

- รวมข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่อกกสอบ ทันเหตุกาณ์ปัจจุบัน

- ข้อสอบศึกษานิเทศก์ มากกว่า 5000 ข้อ


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้