ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5259เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบ กทม. 2555

 
ระดับ : *
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
แนวข้อสอบ กทม. 25551.                   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด
ก.       20  มกราคม  พ.ศ. 2528

ข.       20  มีนาคม  พ.ศ. 2528

ค.       20  มิถุนายน  พ.ศ. 2528

ง.       20  สิงหาคม  พ.ศ. 2528

ตอบ       ง.  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2528

2.                   พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด

ก.       ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข.       หลังจากประกาศในราชกิจจนุเบกษาหนึ่งวัน

ค.       หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์

ง.       หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

ตอบ       ข.  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2528/115/1 พ./31 สิงหาคม 2528]

3.                   พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด

ก.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516

ข.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2517

ค.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

ง.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2519

ตอบ       ค.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

มาตรา 3  ให้ยกเลิก

(1)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

(2)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518

(3)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519

(4)          ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

(5)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522

(6)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2524

4.                   บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.       ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ง.       ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

5.                   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ให้กรุงเทพมหานคร เป็น

ก.       ทบวงการเมือง

ข.       เมืองหลวงของประเทศ

ค.       ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน

ง.       นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ตอบ       ง.  นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

มาตรา 6  ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

6.                   การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกี่ส่วน

ก.       ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  ประธานสภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข.       ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.       ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ  ประธานสภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และผู้อำนวยการเขต

ง.       ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และสมาชิกสภาเขต

ตอบ       ข.  ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา 9  การบริหารกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย

(1)          สภากรุงเทพมหานคร

(2)          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7.                   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด

ก.       มีสัญชาติไทย

ข.       อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

ค.       มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

ง.       ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

มาตรา 12  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(1)          มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(2)          มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง  และ

(3)          มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

[มาตรา 12  แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบรืการราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]

8.                   บุคคลที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือ

ก.       เป็นหูหนวกหรือเป็นใบ้

ข.       บุคคลล้มละลาย

ค.       บุคคลวิกลจริต

ง.       ติดยาเสพติดให้โทษ

ตอบ       ค.  บุคคลวิกลจริต

มาตรา 13  บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  คือ

(1)          วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(2)          [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]

(3)          ภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช

(4)          ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(5)          อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

9.                   ก.ก.  เป็นคำย่อของอะไร

ก.       คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ

ข.       คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.       คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ง.       คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ข.  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

                มาตรา 15  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ก.”  ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย

(1)          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

(2)          กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการ ก.ค.  และอธิบดีกรมบัญชีกลาง

(3)       กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวนห้าคนโดยประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  และผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน

(4)       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน  ซึ่งกรรมการตาม (1)  (2) และ (3)  ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านบริหารและการจัดการ  หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

10.                ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคือใคร

ก.       นายกรัฐมนตรี

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ง.       ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น  


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กทม.  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com หรือ 0844283086 

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-11-21 19:29 ]
UP
  • รูปภาพ:สอบกทม..jpg
  • รูปภาพ:ภาค ข.นักบัญชี.jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้