ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4107เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  กทม.

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
เตรียมสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  กทม.
1.      นักประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ตามข้อใด

ก.  ประกาศโฆษณาสินค้าข.  ตอบคำถามทั่วไป

ค.  ปรากฎตัวในงานกุศลง.  สร้างความเข้าใจ

ตอบ        ง.  สร้างความเข้าใจ

หน้าที่โดยตรงของนักประชาสัมพันธ์  คือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ร่วมงานตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มี  8  ประการคือ

1.  การเขียน                                                                    2.  การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ

3.  การติดต่อสื่อสาร                                                        4.  การส่งเสริมเผยแพร่

5.  การปาฐกถา                                                                6.  การผลิตอุปกรณ์และเผยแพร่ผลงาน

7.  การจัดทำรายการ                                                        8.  การโฆษณาสถาบัน

2.      ถ้านักประชาสัมพันธ์คือผู้ส่งสาร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด

ก.  คณะรัฐบาล            ข.  สื่อมวลชน

ค.  พรรคการเมือง       ง.  ผิดทุกข้อ

ตอบ        ง.  ผิดทุกข้อ

การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อการจูงใจ  เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในมนุษย์ (มวลชน)  และสังคม  ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดีไม่ว่าด้านการเขียน  พูด  อ่าน  ฟัง  เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นจากองค์การไปสู่เป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด  คือประชาชนโดยอาศัยการติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบทั้งสื่อบุคคล  และใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร

3.      วิชาการประชาสัมพันธ์  มุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องใด

ก.  บุคลิกภาพ              ข.  การพูด

ค.  มวลชน  ง.  ความน่าเชื่อถือ

ตอบ        ค.  มวลชน

คำอธิบายดังข้อข้างต้น

4.      การสื่อสารในข้อใดเปรียบเหมือนสะพานคอยเชื่อมโยงความสันพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับมวลชนที่เกี่ยวข้อง

ก.  การสารนิเทศ         ข.  การประชาสัมพันธ์

ค.  การส่งเสริมการจำหน่าย                       ง.  กิจการสาธารณะ

ตอบ        ข.  การประชาสัมพันธ์

5.   การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกับสิ่งใด

ก.  การดำเนินงานทางธุรกิจกับสังคมข.  สาธารณชนกับสังคม

ค.  สถานบันทางการสื่อสารมวลชน           ง.  งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์

ตอบ        ข.  สาธารณชนกับสังคม

6.      ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานประชาสันพันธ์

ก.  การดำเนินการเพื่อสถาบัน  และมวลชน

ข.  มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ลดละ

ค.  ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน

ง.  มีการวางแผนงาน

ตอบ        ค.  ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน

7.      ข้อใดหมายถึงการสารนิเทศ

ก.  การให้ข่าวสาร                       ข.  การโฆษณา

ค.  การป่าวประกาศ                     ง.  การสร้างแรงจูงใจ

ตอบ        ก.  การให้ข่าวสาร

8.      ข้อใดคือหลักสำคัญข้อแรกขององค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสันพันธ์

ก.  กระบวนการสื่อสารศิลปนิเทศน์ข.  ปรัชญาการบริหารสังคม

ค.  กำหนดแผนงานประชาสันพันธ์           ง.  หมายถึงการติดต่อสื่อสาร

ตอบ        ข.  ปรัชญาการบริหารสังคม

9.      องค์กรนักประชาสันพันธ์ของประเทศใดได้ก่อตั้งหลักจรรยาบรรณของนักประชาสันพันธ์จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป

ก.  อังกฤษ                                   ข.  สวิตเซอร์แลนด์

ค.  เยอรมนี                                 ง.  ผิดทุกข้อ

ตอบ        ง.  ผิดทุกข้อ

10.นักประชาสัมพันธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้กว้างขวางทางด้านใด

ก.  สุนทรียศาสตร์                       ข.  สังคมศาสตร์

ค.  วิทยาศาสตร์                                           ง.  ประชากรศาสตร์

ตอบ        ข.  สังคมศาสตร์

11.    องค์กรประชาสัมพันธ์ในข้อใดเมื่อเริ่มดำเนินการได้จัดทำแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว

ก.  Publicity                                                                                ข.  Information  Service

ค.  Guest  Relations                                                    ง.  Press  Agent

ตอบ        ง.  Press  Agent

12.    จุดเด่นของนักประชาสัมพันธ์สตรีในการปฏิบัติงานได้ดีเท่าเทียมชายคืออะไร

ก.  ตรงไปตรงมา                         ข.  เข้มแข็ง  หนักแน่น

ค.  มีความคล่องตัว                                      ง.  ไม่ก้าวก่ายงานบริหาร

ตอบ        ค.  มีความคล่องตัว

13.    ข้อใดไม่ใช่บริษัทรับจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงหนึ่งในสิบของโลก

ก.  Ruder & Finn                                                                        ข.  Hill & Dnowlton

ค.  PRSA                                                                                    ง.  Carl  Byoir & Assocs

ตอบ        ค.  PRSA

14.    สิ่งพิมพ์เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานของสหรัฐได้ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ในมลรัฐใดเป็นครั้งแรก

ก.  นิวยอร์ก                                 ข.  ฟิลาเดลเฟีย

ค.  มิสซูรี่                                                     ง.  แมสสาจูเสท

ตอบ        ง.  แมสสาจูเสท

15.    มีผู้เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแส “ศักราชของแจคสัน” ส่งผลให้วิวัฒนาการของสื่อใดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

ก.  แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์       ข.  จดหมายข่าว

ค.  วารสารประชาสัมพันธ์                          ง.  หนังสือพิมพ์

ตอบ        ง.  หนังสือพิมพ์

16.    ใครคือนักประชาสัมพันธ์ผู้แนะนำไม่ให้องค์กรหรือบุคคลกระทำตนสวนกระแสประชามติ

ก.  พอล  การ์เรท                         ข.  ไอวี่  ลี

ค.  จอห์น  ฮิล                                             ง.  จอร์จ  ครีล

ตอบ        ข.  ไอวี่  ลี

17.    สื่อประชาสัมพันธ์ที่วิวัฒนาการต่อจากสัญญาณที่ทำด้วยวัสดุพื้นบ้านคืออะไร

ก.  ภาษาพูด                 ข.  ภาษาเขียน

ค.  ก่อสร้างเทวสถาน                                  ง.  ลัทธิบูชาวิญญาณ

ตอบ        ก.  ภาษาพูด

18.   เพราะเหตุใด “Amos  Kendall” จึงมีความชำนาญสูงในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์สมัยประธานาธิบดีแจคสัน

ก.  นักโฆษณา                             ข.  นักหนังสือพิมพ์

ค.  นักการเมือง                                           ง.  อาจารย์มหาวิทยาลัย

ตอบ        ข.  นักหนังสือพิมพ์

19.    หน้าที่ของบุคคลผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อสื่อสารคือการต้อนรับแขกนั่นเองคือความหมายข้อใด

ก.  Group  Interview                                                   ข.  Interpersonal  Communication

ค.  Information                                                                            ง.  Information  Service

ตอบ        ค.  Information

20.    ภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มีกี่ประการ

ก.  สาม                                        ข.  ห้า

ค.  แปด                                                       ง.  สิบ

ตอบ        ค.  แปด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  กทม.  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com


[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-04-04 08:08 ]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้