ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4428เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กทม.

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
เตรียมสอบพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กทม.
1.     การพัสดุ หมายถึงความว่าอย่างไร

ก.    การซื้อ  การจ้าง                                                                    ข.    การจ้างที่ปรึกษา

ค.    การจ้างออกแบบ                                                                  ง.     ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

2.     ข้อใดไม่ใช่การจ้างตามระเบียบพัสดุ

ก.    การจ้างทำของ                                                                      ข.    การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง

ค.    การจ้างแรงงาน                                                                   ง.    การจ้างเหมาบริการ

ตอบ       ค.  การจ้างแรงงาน

3.     เงินงบประมาณ  หมายความถึงข้อใด

ก.    เงินงบประมาณประจำปี                                                    ข.    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ค.    เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ

ง.     ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ  ข.

ตอบ       ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

4.     ตามระเบียบพัสดุ  “อาคาร”  หมายความถึงข้อใด

ก.    โรงเรือน                                                                               ข.    สนามกีฬา

ค.    หอถังน้ำ                                                                                ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

5.     ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายในระเบียบพัสดุ

ก.    กระทรวง                                                                              ข.    รัฐวิสาหกิจ

ค.    จังหวัด                                                                                   ง.    กรม

ตอบ       ข.  รัฐวิสาหกิจ

6.     ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด

     ก.    กรม                                                                                        ข.    กอง

ค.    แผนก                                                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ       ข.  กรม

7.     โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร

ก.    โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001

ข.    โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002

ค.    โรงงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ

ง.     ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

8.     การมีส่วนได้เสียในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงอย่างไร

ก.    การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร                                    ข.    การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน

ค.    การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน                            ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

9.     ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค

ก.    การสร้างถนน                                                                      ข.    งานซ่อมแซมถนน

ค.    งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร                                                ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ       ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร

10.  โทษขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้

ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด

ก.    ภาคทัณฑ์                                                                              ข.    ตัดเงินเดือน

ค.    ลดขั้นเงินเดือน                                                                    ง.    ให้ออก

ตอบ       ข.  ตัดเงินเดือน

11.  “กวพ.”  หมายความถึงข้อใด

ก.    คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ                                                 ข.    คณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ

ค.    คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ              ง.    คณะกรรมการว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ

ตอบ       ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ

12.  ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดหาพัสดุ

ก.    จัดหาได้ให้ราคาถูกที่สุด                                                    ข.    เปิดเผย

ค.    โปร่งใส                                                                                 ง.    ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

ตอบ       ก.  จัดหาได้ให้ราคาถูกที่สุด

13.  ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเป็นอย่างน้อยซึ่งให้ต้องยื่น ในกรณีการยื่นเสนอราคาของนิติบุคคล

ก.    การบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                    ข.    หนังสือบริคณห์สนธิ

ค.    หนังสือรับรองผลงาน                                                        ง.    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ตอบ       ค.  หนังสือรับรองผลงาน

14.  กรณีผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อจากการเป็นผู้เสนอเพราะเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์

คำสั่งดังกล่าวต่อใคร

ก.    ปลัดกระทรวง                                                                      ข.    หัวหน้าส่วนราชการที่ซื้อหรือจ้างนั้น

ค.    ประธานกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการซื้อการจ้างคราวนั้น                ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ       ก.  ปลัดกระทรวง

15.  กรณีมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา ปรากฏขึ้นก่อนหรือขณะเปิดซองให้เจ้าหน้าที่

ดำเนินการอย่างไร

ก.    ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น                                                  ข.    ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา

ค.    แจ้งเวียนชื่อผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน               ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ       ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น

16.  กรณีที่ผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการรับรองระบบคุณภาพ ได้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคานั้นต้องได้รับ

การรับรองภายในกี่วัน นับจากวันถัดจากวันเสนอราคาจึงจะถือเป็นอันใช้ได้

ก.    10 วัน                                                                                     ข.    15 วัน

ค.    30 วัน                                                                                     ง.    ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา

ตอบ       ก.  10 วัน

17.  การซื้อตามระเบียบพัสดุ มีกี่วิธี

ก.    3 วิธี                                                                                        ข.    4 วิธี

ค.    5 วิธี                                                                                        ง.    6 วิธี

ตอบ       ง.  6  วิธี

18.  การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร

ก.    5,000 บาท                                                                             ข.    50,000 บาท

ค.    70,000 บาท                                                                          ง.    100,000 บาท

ตอบ       ง.  100,000 บาท

19.  กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการซื้อไปก่อนขออนุมัติ วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้

ต้องไม่เกินเท่าไร

ก.    500  บาท                                                                               ข.    1,000 บาท

ค.    5,000 บาท                                                                             ง.    10,000 บาท

ตอบ       ง.  10,000 บาท

20.  การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างของส่วนราชการอย่างน้อย

ต้องกระทำทุกรอบระยะเวลากี่ปี

ก.    1  ปี                                                                                         ข.    2  ปี

ค.    3  ปี                                                                                         ง.    5  ปี

ตอบ       ค.  3  ปี

21.  ข้อใดถูกสำหรับแบบของความตกลงระหว่างส่วนราชการกับผู้ขายในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา

ก.    ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ                                                     ข.    ทำเป็นแบบสัญญา

ค.    ออกใบสั่งซื้อ                                                                        ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

22.  การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร

ก.    100,000 บาท                                                                        ข.    200,000 บาท

ค.    1,000,000 บาท                                                                     ง.    2,000,000 บาท

ตอบ       ง.  2,000,000 บาท

23.  การเผยแพร่ประกาศสอบราคาในประเทศต้องกระทำไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันเปิดซอง

ก.    10 วัน                                                                                     ข.    20 วัน

ค.    30 วัน                                                                                     ง.    45 วัน

ตอบ       ก.  10  วัน

24.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ก.    ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม                                   ข.    เปิดซองใบเสนอราคา

ค.    ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา                              ง.    พิจารณาคัดเลือก

ตอบ       ก.  ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม

25.  กรณีการจัดหาที่ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอเกินวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินที่เกินนั้นต้องไม่เกินร้อยละ

เท่าใดของวงเงินงบประมาณถึงจะดำเนินการต่อไปได้

ก.    ร้อยละ 10                                                                              ข.    ร้อยละ 15

ค.    ร้อยละ 20                                                                              ง.    ร้อยละ 25

ตอบ       ก.  ร้อยละ 10

26.  การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกินกว่าเท่าไร

ก.    100,000 บาท                                                                        ข.    200,000 บาท

ค.    1,000,000 บาท                                                                     ง.    2,000,000 บาท

ตอบ       ง.  2,000,000 บาท

27.  ข้อใดมิใช่รายการที่กำหนดให้ลงไว้ในประกาศประกวดราคา

ก.    รายการพัสดุที่จะซื้อ                                                            ข.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

ค.    ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ                                               ง.    รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

ตอบ       ง.  รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

28.  การประกาศประกวดราคาให้กระทำก่อนขายเอกสารไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก.    7 วัน                 ข.  10 วัน                                                     ค.    15 วัน             ง.             20 วัน

ตอบ       ก.  7  วัน

29.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ก.    ตรวจสอบหลักประกันของ                                               ข.    รับเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสาร

ค.    เปิดซองใบเสนอราคา                                                        ง.    พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา

ตอบ       ง.  พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา

30.  การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.    พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอรายละเอียดผิดพลาดเล็กน้อย

ข.    ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา

ค.    ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด

ง.     จัดให้มีการเสนอราคาใหม่เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำเสนอราคาเท่ากัน

ตอบ       ข.  ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กทม. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เที่ยนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com


[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-04-04 08:09 ]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้