ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4071เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน   กทม.

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
เตรียมสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน   กทม.

1.         พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก.    5 พฤศจิกายน 2550                                                     ข.    6 พฤศจิกายน 2550

ค.    25 พฤศจิกายน 2550                                                   ง.     26 พฤศจิกายน 2550

ตอบ   ข.  6 พฤศจิกายน 2550

2.ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ

ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก

ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศง.     ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

3.         ข้อใดคือสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ก.    ภัยแล้งข.    โรคระบาดในสัตว์

ค.    วาตภัยง.     ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ

4.         ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ

ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก

ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศง.     ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

5.         “การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ”เป็นความหมายของข้อใด

ก.    ภัยทางอากาศ                                                               ข.    การก่อวินาศกรรม

ค.    อุบัติเหตุง.     ภัยธรรมชาติ

ตอบ   ข.  การก่อวินาศกรรม

6.         ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ก.    กรมการปกครอง                                                          ข.    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                    ง.     องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ   ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด


7.         ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

ก.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                       ข.    องค์การบริหารส่วนตำบล

ค.    เทศบาลง.     เมืองพัทยา

ตอบ   ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

8.         ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

ก.    องค์การบริหารส่วนตำบล                                         ข.    เมืองพัทยา        

ค.    เทศบาลง.     กรุงเทพมหานคร

ตอบ   ง.  กรุงเทพมหานคร

9.         ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

ก.    ชลบุรี                                                                             ข.    เชียงใหม่

ค.    กรุงเทพมหานครง.     อุบลราชธานี

ตอบ   ค.  กรุงเทพมหานคร

10.      ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ก.    นายกรัฐมนตรี                                                              ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยง.     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอบ   ค.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11.      ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก.    กปร.                                                                               ข.    กปช.

ค.    กปภ.ร.                                                                           ง.     กปภ.ช.

ตอบ   ง.  กปภ.ช.                                                                

12.      ผู้ใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก.    นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.     ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ   ก.  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

13.      คณะกรรมการและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีจำนวนกี่คน

ก.    12 คน                                                                            ข.    13 คน

ค.    22 คน                                                                            ง.     23 คน

ตอบ   ง.  23 คน


14.      ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก.    นายกรัฐมนตรี                                                              ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมง.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตอบ   ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

15.      ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข.    รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค.    ข้าราชการระดับ 8 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง.     ข้าราชการระดับ 7 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตอบ       ก.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16.      ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                

ข.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค.    คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                        

ง.     เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ตอบ       ค.  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

17.      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก.    1 ปี                                                                                  ข.    2 ปี

ค.    3 ปี                                                                                  ง.     4 ปี

ตอบ       ง.4  ปี

18.      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถอยู่ในตำแหน่งไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน

ก.    2 วาระ                                                                           ข.    3 วาระ              

ค.    4 วาระ                                                                           ง.     5วาระ

ตอบ       ก.2 วาระ

19.      หน่วยงานใดของรัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ  

ก.    สภาความมั่นคงแห่งชาติ                                           ข.    กระทรวงกลาโหม

ค.    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       ง.     สำนักข่าวกรอง

ตอบ       ค.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20.      ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ก.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.    นายกรัฐมนตรี

ง.     คณะรัฐมนตรี

ตอบ       ง.  คณะรัฐมนตรี            
                        
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน  กทม. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เที่ยนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-04-04 08:09 ]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้