ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4919เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กทม.

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
แนวข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530

1.                   ข้อใดมิใช่หัวหน้าหน่วยงาน

ก.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข.       ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค.       ผู้อำนวยการสำนัก

ง.       เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                ข้อ 4  ในระเบียบนี้

                “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้อำนวยการสำนัก  หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้ากอง  เลขานุการสำนัก  ผู้อำนวยการเขต  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2.                   ผู้มีอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ต้องดำเนินการอย่างไร

ก.       ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ

ข.       ทำเป็นคำสั่ง

ค.       ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง.       ทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก.  ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ

                ข้อ 6  ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้  จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ  หากเกิดการเสียหายขึ้นผู้มอบและผู้รับมอบจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

3.                   การจะมอบอำนาจให้แก่บุคคลใด  จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดต่อไปนี้

ก.       ฐานะการเงินและความตรงต่อเวลา

ข.       ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

ค.       ความซื่อสัตย์และชื่อเสียง

ง.       ตำแหน่งหน้าที่และฐานะการเงิน

ตอบ       ข.  ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

4.                   เมื่อมีการมอบอำนาจเป็นที่เรียบร้อยและหากเกิดความเสียหายขึ้น  ผู้ใดจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

ก.       ผู้มอบอำนาจเพียงผู้เดียว

ข.       ผู้รับมอบอำนาจเพียงผู้เดียว

ค.       หัวหน้าของผู้มอบอำนาจ

ง.       ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ตอบ       ง.  ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

5.                   ระเบียบฉบับนี้มิให้ใช้บังคับเกี่ยวกับการเงินในข้อใด

ก.       งบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี

ข.       งบประมาณจากรัฐบาล

ค.       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล

ง.       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ

ตอบ       ค.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล

                ข้อ 7  ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล

6.                   ข้อใดมิใช่ฎีกาเบิกเงิน

ก.       ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ

ข.       ฎีกาเบิกเงินรายรับตามงบประมาณ

ค.       ฎีกาเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง

ง.       ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ

ตอบ       ข.  ฎีกาเบิกเงินรายรับตามงบประมาณ

                ข้อ 9  ฎีกาเบิกเงิน  มีดังนี้

(1)          ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ (ยกเว้นเงินเดือนและค่าจ้าง)

(2)          ฎีกาเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง

(3)          ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ

(4)          ฎีกาเบิกเงินนอกจาก  (1)  (2) และ (3)

7.             หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่น  หรือหัวหน้าหน่วยงานในหน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ทำการเบิกแทนก็ได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อใด

ก.       ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิก

ข.       ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เบิก

ค.       ส่งหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้เบิก

ง.       ส่งสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้เบิก

ตอบ       ก.  ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิก

                ข้อ 11  หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่น  หรือหัวหน้าหน่วยงานในหน่วยงานเดียวกัน  หรือหัวหน้างานในสำนักงานเขตเป็นผู้ทำการเบิกแทนก็ได้  โดยให้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิกเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักการคลังก่อนทำการเบิกเงิน

8.             ฎีกาขอเบิกเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกที่ลบได้ยากจำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษรจะต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจนห้ามขูดลบ  หากผิดพลาดจะต้องแก้ไขอย่างไร

ก.       ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน

ข.       ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน  แล้วให้ฝ่ายบัญชีลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น

ค.       ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน  แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น

ง.       ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน  แล้วให้หัวหน้าผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น

ตอบ       ค.  ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน  แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น

                ข้อ 13  ฎีกาขอเบิกเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกที่ลบได้ยากจำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษรจะต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจน  ห้ามขูดลบ  หากผิดพลาดก็ให้แก้ไขโดยวิธีฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน  แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้นด้วย

                การพิมพ์หรือเขียนจำนวนเงินในฎีกาของเบิกเงินที่เป็นตัวอักษร  ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิด คำว่า  “ตัวอักษร”  หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินอย่าให้มีช่องว่างที่จะพิมพ์หรือจำนวนเพิ่มเติมให้สูงขึ้นได้

9.                   การพิมพ์หรือเขียนจำนวนเงินในฎีกาของเบิกเงินที่เป็นตัวอักษร  มีข้อปฏิบัติตามข้อใด

ก.       ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดด้านซ้ายของช่องตัวอักษร

ข.       ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดคำว่า  “ตัวอักษร”

ค.       ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดด้านขวาของช่องตัวอักษร

ง.       ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกในช่องตัวอักษรแบบไหนก็ได้

ตอบ       ข.  ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดคำว่า  “ตัวอักษร”

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

10.                การตั้งฎีกาเบิกเงินจะต้องระบุสิ่งใดลงไปด้วย

ก.       ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย

ข.       ระบุหน่วยงานที่เบิกเงินนั้น

ค.       ระบุชื่อผู้ที่เบิกเงิน

ง.       ระบุวันที่ตั้งฎีกาเบิกเงิน

ตอบ       ก.  ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย

                ข้อ 14  การตั้งฎีกาเบิกเงินให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย  โดยต้องได้รับการทวงหนี้หรือใกล้ถึงกำหนดจ่ายเงิน  จึงตั้งฎีกาเบิกเงินได้

                ห้ามมิให้หน่วยงานใดเบิกเงินไปเพื่อเตรียมจ่ายล่วงหน้าและรักษาเงินไว้เกินสิบห้าวัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กทม.  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เที่ยนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com


[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-04-04 08:06 ]
UP
  • รูปภาพ:สอบกทม..jpg
  • รูปภาพ:ภาค ข.นักบัญชี.jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้