ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5250เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงานกทม.2555

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
ข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖

1.                   ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด

ก.       ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข.       หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

ค.       ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

ง.       ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗

ตอบ       ค.  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๔๗  เป็นต้นไป

2.                   วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบในข้อใด

ก.       ระเบียบผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ

ข.       ระเบียบสภากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ

ค.       ระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสารบรรณ

ง.       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ

ตอบ       ง.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ

ข้อ ๕  วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

คำอธิบายซึ่งกำหนดไว้ท้ายระเบียบ  ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบรรณ  และให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.                   ผู้ที่รักษาการตามระเบียบนี้คือ

ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง.       นายกรัฐมนตรี

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๖  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบายกับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ

4.                   ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้คือ

ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง.       นายกรัฐมนตรี

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

5.                   คณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  จะสามารถดำรงตำแหน่งได้เมื่อใด

ก.       เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

ข.       เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

ค.       เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

ง.       ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก

ตอบ       ก.  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)         เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระเบียบนี้ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(๒)       เสนอความเห็นในการตีความ  การวินิจฉัยปัญหา  การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและคำอธิบายตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๖

(๓)     เสนอแนะการจัดวางระบบการเก็บรักษาหนังสือสำคัญด้วยระบบต่างๆ ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร  เช่น  ระบบไมโครฟิล์ม  เป็นต้น

(๔)        ให้ความเห็นชอบในการเก็บรักษาหนังสือราชการที่เป็นเอกสารสำคัญไว้ในระบบตาม (๓)

(๕)        พิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย

6.                   เลขที่หนังสือออก  จะต้องประกอบด้วยข้อใดบ้าง

ก.       ตัวพยัญชนะและวันที่ที่ออกหนังสือ

ข.       เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและวันที่ที่ออกหนังสือ

ค.       ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ง.       เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเท่านั้น

ตอบ       ค.  ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ข้อ ๘  เลขที่หนังสืออก  ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะแล้วต่อด้วยเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้รหัส กท

7.                   รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้ตัวพยัญชนะใด

ก.       กท

ข.       กท.

ค.       กทม

ง.       กทม.

ตอบ       ก.  กท

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

8.                   เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึง

ก.       วันที่ออกหนังสือ

ข.       ส่วนราชการภายใน

ค.       เลขประจำตัวผู้ออกหนังสือ

ง.       หน่วยงาน

ตอบ       ง.  หน่วยงาน

ข้อ ๙  เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรกสำหรับหน่วยงาน  โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑  เรียงไปตามลำดับหน่วยงานตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร  และตัวเลขสองตัวหลังหมายถึงส่วนราชการภายในหน่วยงานระดับไม่ต่ำกว่ากองหรือฝ่าย  แล้วแต่กรณี  ตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน  และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

9.                   ส.กทม.  ย่อมาจาก

ก.       สภากรุงเทพมหานคร

ข.       สมาชิกกรุงเทพมหานคร

ค.       สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ง.       ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก.  สภากรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๐  อักษรย่อชื่อกรุงเทพมหานครคือ  กทม.

อักษรย่อชื่อสภากรุงเทพมหานครคือ  ส.กทม.

ให้มีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน  ส่วนราชการ  และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งอักษรย่อชื่อตำแหน่งในการบริหารงานระดับไม่ต่ำกว่ากอง

10.                ข้อใดมิใช่หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน

ก.       หนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด

ข.       หนังสือที่ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร

ค.       หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด

ง.       หนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ       ข.  หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๒  หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อภายในระหว่างหน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เที่ยนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-04-04 08:05 ]
UP
  • รูปภาพ:สอบกทม..jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้