ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5144เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

หนังสือเตรียมสอบธกส.ตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ - ด้านการเงิน

 


เตรียมสอบธกส.ตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ - ด้านการเงิน


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ / บัญชีเบื้องต้น

1. สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ
ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง
ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา
ตอบข้อ ข. สินเชื่อระยะกลาง คือสินเชื่อที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี เช่นการผ่อนส่ง การซื้อสินค้า เป็นต้น

2. สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อประเภทใด
ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง
ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา
ตอบข้อ ก .สินเชื่อระยะสั้น คือ สินเชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่นสินเชื่อเครดิต สินเชื่อการค้า เป็นต้น

3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของสินเชื่อ
ก. ความเชื่อใจ ข. ความเที่ยง
ค. เวลาในอนาคต ง. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ตอบข้อ ง. สินเชื่อประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ดังคือ
1. ความเชื่อใจ 2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3. ความเที่ยง 4. เวลาในอนาคต

4. สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทันทีทันใดเรียกว่า
ก. สินเชื่อ ข. สภาพคล่อง
ค. เครดิต ง. การพาณิชย์
ตอบข้อ ข. สภาพคล่อง หมายถึง สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทันทีทันใด

5. กระบวนการทางด้านสินเชื่อมีกี่ขั้นตอน
ก. 2 ขั้นตอน ข. 3 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน
ตอบข้อ ข. กระบวนการทางด้านสินเชื่อมี 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ

1. Credit Transaction การเกิดรายการสินเชื่อ
2. Credit Standing สถานะทางสินเชื่อ
3. Credit Instruments การใช้เครื่องมือประกอบด้วยการด้านสินเชื่อ

7. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี
1. จัดทำงบทดลอง
2. จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น
3. จัดทำงบการเงิน
4. ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท
ก. 2 , 3 , 4 ,1 ข. 2 , 1 , 4 ,3
ค. 1 , 2 , 4 ,3 ง. 2 , 4 , 1 ,3
ตอบข้อ ง.วงจรบัญชี ( Accounting Cycle) หมายถึง กระบวนการทางบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้นแล้วผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน
8. ท่านสามารถทราบข้อมูลจำนวนเงินของกำไรของกิจการสำหรับระยะเวลาหนึ่งๆจากที่ไหน
ก. รายงานการผลิตเกี่ยวกับจำนวนที่ผลิต
ข. รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี
ค. งบกำไรขาดทุน
ง. กรมสรรพากร
ตอบข้อ ค. งบกำไรขาดทุน ( Income Statement ) เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่กำหนดวางแผนไว้ โดยจะแสดงรายละเอียดเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้น และสรุปออกมาเป็นผลกำไรหรือขาดทุนของกิจการ

9. กำไรสะสม หมายถึง
ก. กำไรในอดีตทั้งหมดที่คงสะสมไว้ในธุรกิจ
ข. ความเติบโตในอนาคตของธุรกิจ
ค. เงินที่เจ้าของนำมาลงทุนในธุรกิจทั้งหมด
ง. จำนวนเงินที่สะสมไว้จ่ายเจ้าหนี้
ตอบข้อ ก. กำไรสะสม ( Retained Earning) หมายถึง กำไรของกิจการที่เกิดขึ้นในงวดก่อนและงวดปัจจุบันที่คงเหลือหลังการจัดสรร

10. ข้อใด มิใช่ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี
ก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข. กรมสรรพาสามิต
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ง. สภาวิชาชีพบัญชี
ตอบข้อ ข. สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง เป็นต้น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบธกส.ตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ -ด้านการเงิน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

รายละเอียดประกอบด้วย
ข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร _ภาค ก_ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ


ความรู้ในการปฎิบัติงาน

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด)


[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-06-23 16:23 ]
  • รูปภาพ:ธกส.พัฒนาธุรกิจ.jpg
  • รูปภาพ:ธกส.การเงิน.jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้