ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 4823เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

ตำรวจ อนุมัติ รับสมัครคัดเลือกตำรวจชั้นประทวน เลื่อน เป็นชั้นสัญญาบัตร 500 อัตรา

 
ระดับ : *

 มาแล้ว !! สอบตำรวจ อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการตำรวจ

ตำรวจ ได้อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา

***กำหนดวันสอบ  28  กันยายน  2557 ***  

ตำแหน่งที่เปิดสอบตำรวจ

1. กลุ่มงานที่มีวุฒิปริญญาตรี

- รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน                               จำนวน   150   อัตรา

- รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม                         จำนวน   200   อัตรา

2. กลุ่มผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. – ด.ต.)

- รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน                               จำนวน     50   อัตรา

- รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม                         จำนวน   100   อัตรา

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน   (18/7/57)

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  150  ข้อ  เวลา  3  ชั่วโมง  ดังนี้

รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

1. ประมวลกฎหมายอาญา                                                                      จำนวน  35  ข้อ

2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                          จำนวน  35  ข้อ

3. กฎหมายลักษณะพยาน                                                                      จำนวน  20  ข้อ

(ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)

4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547                                       จำนวน  10  ข้อ

และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                                                     จำนวน  25  ข้อ

6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน                                 จำนวน  25  ข้อ

รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526             จำนวน  25  ข้อ

และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ

ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556

2. ภาษาไทย                                                                                            จำนวน  35  ข้อ

3. ทักษะงานอำนวยการ                                                                          จำนวน  30  ข้อ

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ  ดังนี้

- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล

- ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

- ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง

- ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ

- ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ

- กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ

- ความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน

- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

*** Download ทักษะงานอำนวยการ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ***

4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547                                           จำนวน  10  ข้อ

และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                                                            จำนวน  25  ข้อ

6. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน                                             จำนวน  25  ข้อ

เก็งเน้นๆแนวข้อสอบ นสต. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ถาม – ตอบ งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ
-(สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน         
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2556

เก็งเน้นๆ แนวข้อสอบ นสต. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
        - ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม

- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา


เน้นๆ แนวข้อสอบ ตำรวจ สายเทคนิค 2557
ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยพร้อมอธิบาย
เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ตรงประเด็๋น ที่เปิดสอบ ตำรวจสายเทคนิค แน่นอน!
รายละเอียดประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
- ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
- ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา

เน้นๆ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย มเฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 

- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556

- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ

- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล

- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์

- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง

- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ

- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน

- แนวข้อสอบระเบียบงานการเงิน

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ที่ออกบ่อยๆ


เน้นๆ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย มเฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป 

- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา 

- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ


แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สายประมวลผล 
ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การเขียน Flow Chart การทำงานของระบบงาน
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล

รายละเอียดงานทั้งหมด

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-07-19 15:42 ]
 • รูปภาพ:บชศภ1ภ9ศชต..jpg
  [ลบ]
 • รูปภาพ:นสต อก.jpg
  [ลบ]
 • รูปภาพ:สายเทคนิค.jpg
  [ลบ]
 • รูปภาพ:นายสิบตำรวจ ปราบปราม.jpg
  [ลบ]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้