ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4905เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส ปี2554

 
แนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554
                
1.  สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ
ก. สินเชื่อระยะสั้น  ข.  สินเชื่อระยะกลาง
ค. สินเชื่อระยะยาว  ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา
2. สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อประเภทใด
ก. สินเชื่อระยะสั้น  ข.  สินเชื่อระยะกลาง
ค. สินเชื่อระยะยาว  ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา
3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของสินเชื่อ
ก. ความเชื่อใจ  ข.  ความเที่ยง
. เวลาในอนาคต . การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
4. สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทันทีทันใดเรียกว่า
ก. สินเชื่อ  ข.  สภาพคล่อง
ค. เครดิต  ง. การพาณิชย์  
5. กระบวนการทางด้านสินเชื่อมีกี่ขั้นตอน
ก. 2 ขั้นตอน  ข.  3 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน
7. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี
1. จัดทำงบทดลอง
2. จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น
3. จัดทำงบการเงิน
4. ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท
ก. 2 , 3 , 4 ,1  ข.  2 , 1 , 4 ,3
. 1 , 2 , 4 ,3 . 2 , 4 , 1 ,3
8. ท่านสามารถทราบข้อมูลจำนวนเงินของกำไรของกิจการสำหรับระยะเวลาหนึ่งๆจากที่ไหน
ก. รายงานการผลิตเกี่ยวกับจำนวนที่ผลิต  
ข.  รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี
ค. งบกำไรขาดทุน
ง.  กรมสรรพากร
9. กำไรสะสม หมายถึง
ก. กำไรในอดีตทั้งหมดที่คงสะสมไว้ในธุรกิจ  
ข.  ความเติบโตในอนาคตของธุรกิจ
ค. เงินที่เจ้าของนำมาลงทุนในธุรกิจทั้งหมด
ง. จำนวนเงินที่สะสมไว้จ่ายเจ้าหนี้
10. ข้อใด มิใช่ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี
ก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ข.  กรมสรรพาสามิต
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ง. สภาวิชาชีพบัญชี
11. ใครที่นำแม่บทการบัญชีมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี  ข.  ผู้จัดทำงบการเงิน
ค. ผู้สอบบัญชี  ง. ผู้ใช้งบการเงิน
12. หากการได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องติดต่อหน่วยงานใด
ก. สภาวิชาชีพบัญชี  ข.  กรมบัญชีกลาง
ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ง. กรมสรรพากร
13. หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินต่างๆ
ก. กรมบัญชีกลาง  ข.  กระทรวงการคลัง
ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ง. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. แม่บทการบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร
ก. ทำให้ทราบข้อมูล แนวทางในการกำหนดมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ข.  สามารถเข้าใจความหมายที่แสดงในงบการเงินที่จัดทำขึ้นได้
ค. ใช้เป็นแนวทางในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าตรงตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
ง. ถูกทุกข้อ
15. ข้อใด เป็นประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
ก. ช่วยในการตรวจสอบ  ข.  ป้องกันข้อผิดพลาด
ค. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ง. ถูกทุกข้อ
16. ส่วนของเจ้าของ ได้มาจากอะไร
ก. สินทรัพย์ทั้งหมด หักด้วย หนี้สินทั้งหมด ข.  รายได้ หักด้วย รายจ่าย
ค. รายได้ หักด้วย หนี้สิน  ง. สินทรัพย์ หักด้วย รายจ่าย
17. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของงบการเงิน
ก. รายได้  ข.  ค่าใช้จ่าย
ค. งบดุล  ง. สินทรัพย์
18. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สินทรัพย์
ก. เงินเดือน  ข.  ลิขสิทธิ์
ค. สินค้า  ง. ลูกหนี้
19. หนี้สิน หมายถึง
ก. หุ้นกู้  ข.  เงินกู้
ค. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ง. ถูกทุกข้อ
20. ส่วนได้เสียของเจ้าของในสินทรัพย์ของบริษัทหนึ่งๆคือ
ก. สินทรัพย์ถาวร  ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ค. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ง. ทุนหุ้นสามัญ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ
ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท  ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชี (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการตลาดและการประชาสัมพันธ์(พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด)
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:46 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
แนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส
ก็งแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2554
1.ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม กฎศีลธรรม เรียกว่าอะไร
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
2..หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฎิบัติในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาประมวลขึ้นเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกยึดถือ ปฏิบัติ หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
3.สภาพคุณงามความดีหรือหน้าที่อันมีพึงอยู่ในตัว ทางความประพฤติและจิตใจ หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
4. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือ ธรรมในระดับศีล หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารจัดการและสังคมที่ดี ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
    ก. หลักนิติธรรม                ข.หลักคุณธรรม
    ค. หลักสันติบาล                ค. หลักความคุ้มค่า
6. หลักใดมีความสำคัญต่อธนาคาร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาธนาคาร
    ก. หลักคุณธรรมและนิติธรรม            ข. หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
    ค. หลักจรรยาบรรณและนิติธรรม            ง. หลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อลูกค้า
    ก. พึงรักษาความลับของลูกค้า            ข. พึงให้บริการที่ประทับใจ
    ค. พึงมีทัศนคติที่ดี                ง. พึงละเว้นการรับทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินสมควร
8.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อองค์กร
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ
9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ที่ให้พนักงาน ธ.ก.ส. มีจรรยาบรรณ
ก.    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความยั่งยืน
ข.    สร้างความมั่นคงของตนเอง
ค.    มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
ง.    ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ

11.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อตนเอง
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ

12. การบริการ คือ อะไร
ก.    การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
ข.    การกระตือรือร้น ในการช่วยเหลือผู้อื่น
ค.    การทำความดีต่อสังคมและผู้อื่น
ง.    การให้คำแนะนำที่ดีต่อผู้อื่น
13.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
ก.    ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจจะรู้สึกทันที
ข.    ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว
ค.    การบริการที่ผิดพลาดบกพร่อง สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้
ง.    ผลของการบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร    
14. ในการปฏิบัติในการให้บริการ สามารถแยกออกเป็นด้านใดได้บ้าง
    ก. ทางกาย            ข.ทางวาจา
    ค. ทางใจ            ง. ถูกทุกข้อ
15. การปฏิบัติทางวาจา ควรทำอย่างไร
    ก. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สดชื่น    
    ข. ใช้ถ้อยคำชวนฟัง น้ำเสียงไพเราะชัดเจน
ค.ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ไม่รู้สึกขุ่นเครื่อง  
ง. ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการให้บริการ
ก.    ไม่เลือกให้บริการเฉพาะหน้าที่ของตนเอง
ข.    ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ
ค.    ให้บริการดำเนินการล่าช้า
ง.    ให้บริการขาดตกบกพร่อง
17.ข้อใดคือศิลปะของหัวใจการให้บริการ
ก.    การจัดบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สะอาด
ข.    การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ค.    การสื่อสารที่ดี
ง.    ถูกทุกข้อ
18. เป้าหมายของการบริการคืออะไร
ก.    การทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการรับบริการ
ข.    การเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ
ค.    การช่วยเหลือลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
ง.    การสื่อสารที่ดีแก่ลูกค้าให้ได้รับข้อมูลครบถ้วน
19. ข้อใดไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคารปัจจุบัน
    ก. อัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวผสม        ข. อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง
    ค.อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ปรับใหม่ทุกรอบเวลา    ง. อัตราดอกเบี้ยฉลอตัว
20. ข้อใดไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    ก. MLR                ข. MMR
    ค. MOR                ง. MRR
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้