ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 8677เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวน 300 ข้อและมีการเฉลยข้อสอบอยู่ในตัวแล้ว
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้

•เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต
•อินเตอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
•ซอฟแวร์ประยุกต์
•ซอฟแวร์ระบบ
•หน่วยระบบ
•การรับเข้าและส่งออกข้อมูล
•หน่วยความจำสำรอง
•การสื่อสารและระบบเครือข่าย
•ฐานข้อมูลเบื้องต้น
•ระบบสารสนเทศต่างๆ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อไฟล์ : quiz_ict@thailocalmeet
ชนิดของไฟล์ : PDF
ที่มา : ค้นคว้าและรวบรวมจากเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
>> กดคลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด <<  http://www.mediafire.com/?izzwny4twjg
(จากนั้นกดคลิกต่อที่ Click here to start download..)

1.  ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เรียกว่าอะไร
   
ก.   ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์      ข.  การรับรู้ด้านคอมพิวเตอร์
   
ค.   การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์      ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์
   
จ.   การตื่นตัวทางคอมพิวเตอร์
2.  
ตัวเลือกในข้อใดประกอบด้วย คีย์บอร์ด  เมาส์  จอภาพ  หน่วยระบบ  และอุปกรณ์อื่น 
   
ก.   บุคลากร            ข.   ระเบียบปฏิบัติการ
   
ค.   ฮาร์ดแวร์            ง.   หน่วยระบบ
   
จ.   สารสนเทศ
3.  
ซอฟต์แวร์ระบบในข้อใดที่สำคัญที่สุด
   
ก.   โปรแกรมประมวลผลคำ      ข.   โปรแกรมระบบจักการฐานข้อมูล
   
ค.   โปรแกรมระบบปฏิบัติการ      ง.   ซอฟต์แวร์ประยุกต์
   
จ.   ระบบสารสนเทศ
4.  
โปรแกรมเบราว์เซอร์  โปรแกรมประมวลผลคำ  และโปรแกรมตารางคำนวณ  เป็น  
    
โปรแกรมประเภทใด
   
ก.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ      ข.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์
   
ค.  ซอฟต์แวร์ขั้นสูง         ง.  โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
   
จ.  โปรแกรมสื่อประสม         
5.  
โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  เรียกอย่างหนึ่งว่าอะไร
   
ก.  พีดีเอ            ข.  คอมพิวเตอร์วางตัก
   
ค.  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์      ง.  คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง
   
จ.  มินิคอมพิวเตอร์
6.  
คำที่ใช้แทนหน่วยความจำชั่วคราวคือคำใด
   
ก.  พีดีเอ            ข.  ซีดี
   
ค.  แรม               ง.  ดีวีดี      จ.  ไอที

 
7.  
ดิสก์ประเภทใดที่ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์
   
ก.  ฮาร์ดดิสก์            ข.  ฟล็อปปี้ดิสก์
   
ค.  จานแสง            ง.  ดิสเก็ต
   
จ.  ฮาร์ดแวร์
8.  
ไฟล์ที่ประกอบด้วยเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับผู้ฟัง  บันทึกสำหรับผู้พูด  และ  
      
สไลด์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นไฟล์ประเภทใด
   
ก.  ไฟล์เอกสาร            ข.  ไฟล์ฐานข้อมูล
   
ค.  ไฟล์แผ่นตารางทำการ         ง.  ไฟล์การนำเสนอ
   
จ.  ฟล็อปปี้ดิสก์
9.  
คำที่ใช้อ้างอิงถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง คือคำใด
   
ก.  ภาวะเชื่อมต่อ            ข.  การปฏิวัติไร้สาย
   
ค.  อินเตอร์เน็ต            ง.  ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์
   
จ.  เวิลด์ไวด์เว็บ
10.  
เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เรียกว่าอะไร
   
ก.  อินเตอร์เน็ต            ข.  เวิลด์ไวด์เว็บ
   
ค.  เว็บไซต์            ง.  เว็บ
   
จ.  การปฏิวัติไร้สาย

แบบทดสอบตอนที่ 2
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่
1.  
อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี  ค.ศ.  1969  ขณะที่สหรัฐอเมริกาค้นพบพัฒนาเครือข่าย      
    
ของประเทศเรียกว่า________________
        
ก.  ARPANET                                ข.  CERN
        
ค.  The   Web                              ง.  WWW
        
จ.  RC
2.  ___________
ใช้สายโทรศัพท์และมีเขตบริการเฉพาะบางพื้นที
       
ก.  ผู้ใช้บริการแบบไร้สาย                ข.  ผู้ให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่
        
ค.  ผู้ให้บริการท้องถิ่น                        ง.  ผู้ให้บริการบางพื้นที่
        
จ.  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้า
3.  
เว็บ_____________เป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บเอกสารและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ร่วมใช้งาน
        
ก.  เอเจนต์                                ข.  เบราว์เซอร์
        
ค.  ค้นหา                                ง.  เซิร์ฟเวอร์
        
จ.  เพจ

4.  ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการสนทนาจะต้องเลือก_________จึงจะสามารถสื่อสารกับคน
    
อื่นได้เหมือนกับการพูดคุยกันจริง ๆ
        
ก.  signal                                ข.  Index
        
ค.  engine                                ง.  List
        
จ.  channel
5.  ________
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  เปิดและส่งผ่านข้อมูล  แสดงข้อความและรูปภาพ  
    
มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บไม่ซับซ้อน
        
ก.  บอต                                        ข.  เบราว์เซอร์
        
ค.  จาวา                                        ง.  โปรแกรมเว็บอรรถประโยชน์
        
จ.  วิชาร์ด.


6.  
การค้นหาแบบไดเรกเทอรีหรือ_________คุณสามารถเลือกประเภท  และกำหนด
    
สารสนเทศที่ต้องการในกรอบแคบ ๆ ได้
        
ก.  แพ็กเก็ต                                ข.  คำสำคัญ
        
ค.  ดัชนี                                        ง.  คำเฉพาะทาง
        
จ.  หัวเรื่อง  
7.  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ________บุคคลสามารถขายสินค้าไปยังบุคคลอื่นได้โดย
    
ไม่ต้องพบกัน
        
ก.  C2C                                        ข.  B2C
        
ค.  B2B                                        ค.  C2I5
        
จ.  2I
8.  ___________
เป็นการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต
        
ก.  แชต                                        ข.  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
        
ค.  เอฟทีพี                                  ง.  บัญชีจ่าหน้า
        
จ.  ยูสเน็ต
9.  _______
เป็นโปรแกรมที่โหลดมาอัตโนมัติและทำงานในเป็นส่วนหนึ่งของเบราว์เซอร์
        
ก.  ปลั๊กอิน                                  ข.  ยูทิลิตี
        
ค.  บิต                                        ง.  เอเจนต์
        
จ.  แอพเพล็ต

10.  ______เป็นอาชญากรที่มีความสามารถพิเศษในการขโมย  และใช้บัตรเครดิตของผู้อื่น
        
ก.  Client                                ข.  Carders
        
ค.  Servers                                ง.  Telnetters
        
จ.  Agents


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักระบบงานคอมพิวเตอร์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

 หลายตำแหน่งเช่น ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้